1. Ime podnosioca zahtjeva, organizacione i pravne forme, lokacija i mjesto realizacije aktivnosti

"Games Service" Društvo sa ograničenom odgovornošću,

Pravna adresa – Veljka Mlađenovića 12, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Mjesto realizacije aktivnosti - Veljka Mlađenovića 12, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

2. Marka priređivača i logotip

- Marka i logotip priređivača je "Xlivebet",

- internet domen dostupan za internet igre na sreću je xlivebet.com ili xlivebet.ba

3. Vrsta priređivanja

Vrste igara koje se priređuju su:

a) internet igre na sreću

4. Izrazi i značenje:

Program (lista) - popis predstojećih događaja i vjerovatni ishodi sa kvotama koje se redovno nude od strane organizatora.

Događaj -  svako buduće neizvjesno dešavanje sa mjerljivim ishodom

Opklada (Ulog) - iznos novca koji učesnik bira da će staviti na predviđanja događaja ili skup događaja uključenih u tiket, a na koji gubi pravo da potražuje nazad u slučaju gubitka.

Ishod (rezultat) događaja - rezultat vjerovatne varijante igre, sporta, društveno značajnog događaja, za koji organizator pruža kvote.

Kvota - koeficijent koji određuje organizator za ishod određenog događaja i izražena je u brojčanoj vrijednosti. Kvote se mogu mijenjati nakon svakog uloga, pod uslovom da već uložene opklade ostanu na snazi i nisu revidirane.

Učesnik (igrač) - osoba od 18 godina i više koja je pristala na ugovor o klađenju sa kladionicom prema pravilima definisanih ovim Pravilnikom.

Klađenje na internetu - ugovor dogovoren između Organizatora i učesnika prema kom strana koja gubi mora da ispuni preuzete obaveze. Ugovori klađenja su dogovoreni u skladu sa uslovima koje je Organizator predložio u ovom Pravilniku - u obliku prihvaćanja opklade od učesnika.

Priređivač/Organizator - pravno lice koje organizuje internet klađenje na sportske i druge događaje

Totalizator - zapisnik kladioničnog listića na magnetnim medijima ili drugoj elektronskoj opremi.

Internet igre na sreću - sve igre u kojima se učestvuje putem interneta, preko računara, telefona i sličnih uređaja koji imaju pristup internetu.

 

5. Postupak registracije igrača, otvaranja i zatvaranja virtuelnog računa igrača

5.1. Postupak registracije igrača

Pod registracijom igrača se podrazumijeva postupak sklapanja ugovora o klađenju između priređivača i igrača na internet stranici priređivača.

Igrači se registruju putem internet stranice priređivača, popunjavanjem podataka na formi za registraciju. Registracija se pokreće kada igrač odabere opciju Registracija na internet stranici priređivača. Tokom postupka registracije igrač je dužan tačno popuniti slijedeće podatke:

Korisničko ime, ime,  prezime, datum rođenja, pol, broj ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) ili jedinstveni matični broj igrača, e-mail adresa, broj telefona, izabrati tajno pitanje i upisati tajni odgovor,  lozinka, valuta, jezik, potvrdu da je igrač stariji od 18 godina i da je upoznat i da prihvata Opšta pravila i uslove.

Sva polja označena sa zvjezdicom (*) se moraju popuniti da bi se izvršila registracija, ostala polja koja nisu označena zvjezdicom nije obavezno popunjavati prilikom registracije.

U slučaju da se ne popune lični podaci igrač se ne može registrovati. Nakon upisa podataka i prihvatanjem Opštih pravila i uslova od strane igrača i slanjem podataka pritiskom na dugme REGISTRUJ SE, priređivač šalje igraču e-mail za verifikaciju, sa kojim igrač vrši verifikaciju e-mail adrese na svom profilu. Nakon verifikacije igrač može početi da koristi internet stranicu priređivača.

Priređivač identifikuje igrača putem uvida u lični dokument igrača sa fotografijom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola). Igrač je dužan na zahtjev Priređivača, dostaviti lični dokument na uvid radi potvrde identiteta igrača.

Priređivač zadržava pravo da traži dodatne dokumente radi verifikacije naloga, ako za to postoji potreba.

                Igrač je dužan da čuva svoje korisničke podatke i sam snosi odgovornost za moguće materijalne i nematerijalne posljedice ili zloupotrebu od strane trećih lica.

U slučaju da podaci registrovani na nalogu u bazi podataka Priređivača nisu tačni ili je otvoren dupli nalog za istu osobu, Priređivač zadržava pravo da poništi sve opklade, blokira ih ili zatvori nalog i obustavi sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualne nastale štete. Uz sve to, Priređivač zadržava pravo da zadrži sredstva koja su uplaćena na nalogu učesnika u klađenju na ime štete koju Priređivač pretrpi usljed kršenja ovih propisanih Pravila.

Priređivač zadržava pravo da odbije registraciju igrača ukoliko isti ne ispunjava uslove propisane ovim Pravilima u roku 3 radna dana od trenutka registracije.

5.2. Otvaranje i zatvaranje virtuelnog računa igrača

                Nakon registracije igraču se otvara virtuelni račun automatski preko koga se izvršavaju sve transakcije u sistemu (uplata, isplata i opklade). Virtuelni račun je jedinstven broj koji dobija svaki registrovani igrač te se ne može mijenjati. Broj virtuelnog računa je dostupan igraču odmah nakon registracije na profilu igrača.

                Zahtjev za zatvaranje virtuelnog računa igrač može podnijeti samo u pisanom obliku ili putem e-maila sa kojim je registrovan kod Priređivača bez navođenja razloga i u bilo kom trenutku. Igraču se isplaćuju sredstva sa virtuelnog računa (uplate ili dobici) ne uključujući aktivne bonuse dodijeljene prije podnošenja zahtjeva za zatvaranje virutelnog računa.

Zatvoreni virtuelni račun igrač može ponovo otvoriti ako uputi zahtjev u pisanoj ili elektronskoj formi. Priređivač će odbiti otvaranje računa na zahtjev igrača u slučaju da utvrdi da je igrač ranije koristio račun protivno odredbama ovih Pravila ili Pravilima pojedinih igara i drugim propisima.

Svaki igrač može da ima samo jedan registrovan i verifikovan nalog i samo jedan virtuelni račun na internet stranici Priređivača. Shodno tome Priređivač zadržava pravo da u slučaju zloupotrebe i otvaranja više korisničkih naloga radi sticanja materijalne koristi, zatvori duple naloge igrača, te poništi sve transakcije na nalgu.

Priređivač zadržava pravo da zatvori virtuelni račun igrača ukoliko isti ne ispunjava uslove propisane ovim Pravilima ili Pravilima pojedinih igara i drugim pozitivnim pravnim propisima.

6. Načini uplate i isplate sa virtuelnog računa, način raspolaganja sredstvima na računu

6.1. Načini primanja uplate za učestvovanje u igri

                Novčana sredstva u svrhu igre, igrač može uplatiti na virtuelni račun elektronskim putem tako da su vidljiva odmah nakon uplate, bezgotovinski, putem bezgotovinskog poslovanja, svog bankovnog računa ili kartice za bezgotovinsko plaćanje (kreditne ili debitne kartice), putem elektronskih transfera ili posebnih računa otvorenih u banci, kao i na drugi zakonom propisani način koji omogućava elektronsko poslovanje.

Uplatama elektronskim putem smatraju se uplate u internet igrama na sreću koje podrazumjevaju plaćanje elektronskim ili digitalnim novcem, elektronskim transferima, putem posrednika (vaučeri, bonovi), mobilnim i internet plaćanjima, pametnim karticama, te drugim sistemima elektronskog plaćanja.

Prilikom uplate sredstava na virtuelni račun Priređivač može da naplati proviziju na transakcije u iznosu u kom je platni promet ili posrednik naplatio Priređivaču.

Učesnik se može upoznati sa specifičnim sistemima plaćanja na internet stranici priređivača. Ako je učesnik uplatio sredstva na korisnički račun putem raspoloživih načina uplate, a taj iznos nije korišten za opklade, a u slučaju da učesnik želi taj iznos nazad, učesniku će biti naplaćena provizija za usluge platnog prometa u iznosu u kom je platni promet ili posrednik naplatio priređivaču, maksimalno 20%.

Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se evidentiraju na virtuelnom računu igrača.

Priređivač  zadržava pravo da ograniči maksimalnu uplatu za pojedine igrače za određene načine uplate ili isključi određene načine uplate u potpunosti.

Uplate jednim platnim sistemom i isplate na drugi platni sistem nisu dozvoljene ako igrač već nema registrovane uplate sa oba platna sistema.

Prilikom uplate kreditnim karticama, online servisima, SMS-om i sl. Priređivač ne prikuplja podatke o karticama, lozinkama i povjerljivim informacijama, već vrši evidenciju uspješne i neuspjašne transakcije i iznosa transakcije sa načinom plaćanja koje je igrač izvršio ili pokušao da izvrši.

6.2. Način raspolaganja sredstvima na virtuelnom računu igrača

Ako organizator dobije potvrdu iz odgovarajućeg sistema plaćanja da je iznos prebačen na virtuelni račun učesnika, učesnik može napraviti opklade sa virtuelnog računa otvorenog kod Organizatora, u visini salda na računu.

Iznos prebačen na račun za igranje učesnika može se koristiti samo za igru ili povući sa računa od strane učesnika u skladu s pravilima navedenim u ovom Pravilniku.

Postavljenjem opklade, učesnik automatski učestvuje u igri. Svaka uplata se bilježi kao finansijska transakcija, koja umanjuje stanje virtuelnog računa korisničkog naloga igrača.

6.3. Načini vršenja isplata dobitka igračima i rokovi isplate

6.3.1. Nakon objave rezultata događaja na internet stranici osvojeni iznosi za postavljene opklade se dodaju računu učesnika, i to se smatra isplatom osvojenog iznosa učesniku. Da bi dobili novac (uključujući i dobitke) sa svog računa potrebno je da učesnici podnesu zahtjev. Kako bi  podnijeli zahtjev učesnici trebaju potvrditi svoje korisničko ime (login), lozinku i Kod za isplatu od minimalno pet cifara na dijelu internet stranice „Isplata“. Učesnik je taj koji je odgovoran za čuvanje koda i ličnih podataka.

6.3.2. Tokom 3 radna dana nakon podnošenja zahtjeva za isplatu (obrazac i postupak podnošenja zahtjeva su definisani od strane organizatora i postavljeni na internet stranici organizatora) Organizatoru, učesnik može dobiti traženi iznos u gotovini ili putem transfera. U slučaju da učesnik ne dobije traženi novac, iznos će automatski biti prebačen na saldo vlasnika računa.

6.3.3. Troškove (naknade) koji se odnose na transfer novca sa korisničkog računa u banku ili drugi račun naveden od strane učesnika, snosi učesnik, osim ukoliko priređivač ne odluči drugačije.

6.3.4.Učesnik može podnijeti zahtjev za plaćanje samo u iznosu salda na njegovom korisničkom računu.

6.3.5. Ako je saldo učesnika negativan nakon preračunavanja ishoda događaja, to se može dogoditi zbog tipografske ili tehničke greške (npr. saldo je 10 eura, pravi osvojeni iznos učesnika je 5 eura, ali pobjednički iznos snimljen na računu je 50 EUR, i tih 50 eura je isplaćeno učesniku, i kao rezultat je negativan saldo od 35 eura), klijent nije u stanju da postavlja opklade prije nego što dopuni svoj račun.

6.3.6. Sva potraživanja koja se odnose na plaćanje osvojenih iznosa se prihvataju u pisanom obliku u roku od 5 dana nakon objavljivanja rezultata događaja.

6.3.7.Svaki dobitak igrača koji se ostvari igrom bilježi se na njegovom virtuelnom računu nakon obrade opklade. Svaki pojedinačni dobitak uključujući ulog koji prelazi 1000.00 KM, ili ekvivalent u stranoj valuti, podložan je oporezivanju prema Zakonu o igrama na sreću (Službeni glasnik RS broj 22/19). Porez na dobitke od igara na sreću plaća se i na dobitke od internet igara, a obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak.

6.3.8.Osnovica poreza na dobitke od igara na sreću jeste svaki pojedinačni dobitak. Porez na dobitke od igara na sreću plaća se prema sljedećim stopama: 10% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 1.000 KM i jednak ili manji od 10.000 KM, 15% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 10.000 KM i jednak ili manji od 50.000 KM, 20% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 50.000 KM i jednak ili manji od 100.000 KM, 30% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost iznad 100.000 KM.

  • i.

6.3.9. Priređivač zadržava pravo izmjene finansijske transakcije za isplaćeni dobitak u slučaju tehičke greške, pogrešne evidencije rezultata.

6.3.10. Ukoliko igrač iskoristi sredstva, koja su zbog tehničke greške ili kašnjenja dojave greške isplaćena na njegov virtuelni račun, sve opklade će se smatrati nevažećim, a isplate otkazane.

7. Odgovorno igranje

Organizator se u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela odgovornog priređivanja obavezuje da će sprovoditi mjere i standard zaštite igrača od prekomjernog igranja. Samo punoljetnim osobama dozvoljeno je učestvovanje u igrama internet klađenje. Na internet stranicama priređivača dostupan je link do veb stranica ustanova koje su specijalizovane za pomoć igračima kod kojih je nastao problem zavisnosti od kockanja.

8. Lična ograničenja i samoisključenje iz igre

Organizator će omogućiti igraču da postavi ograničenja uplate na svom nalogu za izabrani vremenski period.

Organizator će omogućiti igraču da postavi vremenska upozorenja na stranici na dužinu igranja.

Organizator će omogućiti igraču da postavi vremenska pauzu, tj. da se isključi iz igre na kraći vremenski period do 30 dana. Za vrijeme trajanja pauze igrač neće moći upravljati svojim korisničkim nalogom. Dobici od opklada uplaćenih prije, a ostvarenih za vrijeme trajanja pauze biće isplaćeni na virtuelni račun igrača.

Organizator će omogućiti igraču opciju samoisključenja iz igre na određeni vremenski period ili trajno. Samoisključenje, uključujući i trajno, nastupa ukoliko igrač na svoju inicijativu izvrši podešavanje ograničenja uplate ili samoisključenja. Za vrijeme trajanja samoisključenja igrač neće moći upravljati svojim korisničkim nalogom. Dobici od opklada uplaćenih prije, a ostvarenih za vrijeme trajanja samoisključenja biće isplaćeni na virtuelni račun igrača.

9. Pisma obavještenja

Nakon što su se registrovali na internet stranici Organizatora korisnici daju svoj pristanak za primanje periodičnih poruka na njihove e-mail adrese ili SMS poruke navedene u njihovoj registracije. Pisma mogu uključivati najnovije vijesti organizatora, informacije o novim dodatnim platnim sistemima, nove sportske događaje, detalje novih usluga, promjene u Pravilniku i / ili drugim uslovima, i tako dalje.

U slučaju važnih obavještenja organizator zadržava pravo da pošalje obavještenje igraču preko raspoloživih kanala komunikacije. U slučaju da igrač nije pročitao važno obavještenje propustom ili previdom organizator ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja se može dogoditi.

10. Obavještenja na internet stranici

Organizator ima pravo da postavi javna obavještenja u djelu internet stranice predviđene za vijesti, i obavijesti korisnike o promjenama u postojećem Pravilniku i / ili drugim uslovima. Promjene  postojećeg Pravilnika, i / ili drugi uslovi se mogu poslati na privatnu e-mail adresu korisnika i, ako je potrebno, na adresu korisnika.

11. Učestalost organizovanja igara na sreću i postupak proglašenja

Po nahođenju organizatora, Igra se može održati na sve dane u godini prema programu objavljenom od strane Organizatora, koji je dostupan na internet stranici kompanije - www.xlivebet.com. Program sadrži događaje koji se održavaju na taj dan ili se očekuju  narednih dana ili mjeseci, i koji se ažuriraju svaki dan prema kalendaru, odnosno svaki dan, događaji od prethodnog dana su uklonjeni iz programa a predstojeći događaji su uključeni. Ishodi završenih događaja se objavljuju na internet stranici kompanije i u kladionicama.

12. Opis tiketa (elektronskog listića)

Zvanični dokaz o opkladi koji se nalazi na elektronskoj opremi organizatora je tiket (elektronski listić). Zapisnik o opkladi postavljenoj od strane učesnika uključuje broj zvaničnog dokaza (tiketa/elektronskog listića), događaje na koje postavlja opkladu i definisane/obračunate kvote za mogući ishod, dan, mjesec , godinu, kada će se događaj odvijati, kada je opklada postavljena, vrsta opklade i ulog. Tiket može sadržavati više od jednog događaja. Pravilnik o organizaciji igara na sreću i program su dostupni na elektronskoj opremi kompanije, koji učesnik može pronaći na internet stranici. Igraču će biti omogućeno da vidi sve svoje transakcije, tikete i kretanja na nalogu minimalno u zadnjih mjesec dana.

13. Prava i obaveze organizatora

Organizator ima pravo:

a) Da ne prihvati opklade od onih osoba koje ne prihvataju uslove definisane u ovom Pravilniku.

b) Da sam odredi raspored primanja opklada.

c) Da odbije prihvatanje bilo koje opklade u bilo koje vrijeme bez ikakvih argumenata (objašnjenja).

U slučaju opklade putem interneta ako, iz razloga koji ne zavise od organizatora (problemi npr. Internet mreže, nezakonitog ulaska na internet stranicu organizatora, itd.), postavljena opklada nije registrovana na serveru organizatora, ili je registrovana na način da se razlikuje od onoga što je učesnik htio, ili je registrovana sa zakašnjenjem, organizator nije odgovoran za naknadu štete koju je pretrpio učesnik. U takvim slučajevima organizator je odgovoran samo u slučaju njegove krivice. Organizator nije odgovoran za štete nastale učesniku ako su iste rezultat činjenice da učesnik nije izvršio obaveze za čuvanje privatnosti korisničkog računa, ime i lozinku.

d) Da odbije isplatu pobjedničkog iznosa, ako se dokaže da je učesnik znao ishod događaja u unaprijed.

e) Ukoliko se dogodi da je ishod klađenja unaprijed poznat, kao i da se poslije završetka meča utvrdi bilo kakva neregularnost u predmetu klađenja sportskog ili drugog takmičenja, ili ako Priređivač ocijeni da postoji osnovana sumnja da je bilo ko dijelovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju sportskih ili drugih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi na osnovu koji se osporava regularnost u održavanju događaja, Priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka, Priređivač takvo klađenje proglašava nevažećim i računa se kvota jedan (1.00).

 

Organizator treba da:

b) Se ponaša u skladu sa pravilima definisanim u ovom Pravilniku.

c) Koristi pouzdane izvore informacije i pruža informacije učesnicima o događajima i njihovim rezultatima na osnovu navedenih izvora.

d) Obaveze Organizatora u odnosu na učesnika prestaju kada

i. On isplati dobitni iznos učesniku u periodu isplate pobjedničkih iznosa,

ii. On refundira iznos uloga uplaćenog od strane učesnika u skladu sa uslovima ovog Pravilnika,

iii. U kompaniji ili kladionicama kompanije proglasi konačne rezultate događaja, koji potvrđuju gubitak učesnika.

14. Prava i obaveze učesnika

Učesnik ima pravo:

a) Da se u potpunosti upozna sa uslovima prihvatanja opklade, što će mu omogućiti da napravi svjestan izbor između vrste i tipa opklada,

b) Da se upozna sa postupkom obračunavanja opklade kao i da potražuje osvojeni iznos u periodu plaćanja istog,

c) Da uloži žalbu organizatoru u skladu sa utvrđenim pravilima u slučaju neslaganja u obračunu

d) Sazna sve promjene napravljene u programu prije postavljanja opklade,

e) Preda ličnu kartu i druge potrebne dokumente na zahtjev organizatora, kao i da poštuje pravilo da je stariji od 18 godina,

f) Strani državljani treba da poštuju zahtjeve definisane u važećem zakonu svoje zemlje i zakonu o borbi protiv pranja novca i terorizma. Posljedice nepridržavanja ovih zahtjeva snosi učesnik,

g) Da ima samo jedan korisnički račun prilikom postavljanja opklade,

h) Da ne dozvoli drugim osobama da koriste njegov korisnički račun prilikom postavljanja opklade.

i) Da zadrži privatnost korisničkog računa,

j) Da poštuje pravila organizovanja i priređivanja definisana u ovom Pravilniku,

k) Postavljajući opkladu učesnik potvrđuje da je upoznat sa ovim uslovima i slaže se sa istim.

15.Limiti i upravljanje rizicima

15.1.1.Osnovni limiti za internet klađenje su:

- Minimalna uplata za singl – 0.10 EUR (10 euro centi)

- Minimalna uplata za multi opkladu – 0.10 EUR (10 euro centi)

- Minimalna uplata za sistem opkladu po kombinaciji – 0.001 EUR (1/10 euro cent)

- Maksimalna isplata za singl opkladu – 30.000 EUR

- Maksimalna isplata za multi opkladu – 30.000 EUR

- Maksimalna isplata za Sistemsku opkladu – 30.000 EUR

15.1.2. Dodatna limitiranja i upravljanje rizicima

- Organizator zadržava pravo da postavlja dodatne limite po događaju i/ili tipovima opklada.

- Organizator zadržava pravo da korištenjem sofisticiranih alata i profiliranjem igrača definiše limite za svakog igrača posebno, te uvede vremenska ograničenja na takve limite. Ti limiti se odnose na minimalnu/maksimalnu uplatu i isplatu preko platnih sistema, uplate na opklade i dobitke.

- Organizator je obavezan da informiše igrača o svim postavljenim limitima, te da ih prikaže prije postavljanja opklade. Opklade koje prevazilaze limite neće biti prihvaćene.

 

                PRAVILA IGARA

16. Sportsko klađenje na internetu

Suština "Xlivebet" internet klađenja jeste prihvaćanje opklada na predviđene ishode događaja, gdje osvajanje opklade može da zavisi od potpune ili djelimične slučajnosti predviđanja. Organizator prihvata opklade na određene događaje u svijetu u skladu sa prethodno objavljenom ponudom.

16.1.Bonusi, funkcije i mogućnosti

U skladu sa članom 93, stav 2 Zakona o igrama na sreću organizator može da ponudi različite funkcije, mogućnosti i bonuse u cilju promocije i unaprijeđenja poslovanja. Učesnik može primati ili koristiti samo one promocije koje su mu na raspolaganju.

Organizator ima pravo da po vlastitom nahođenju i u svakom trenutku ponudi posebne uslove za određenog klijenta ili grupe klijenata (VIP članstvo), da otkaže promocije i funkcije bez ikakvog upozorenja ili kompenzacije, da promjeni uslove i / ili zamijeni jednu promociju drugom.

Organizator ima pravo da otkaže bonuse i dobitak od klađenja u punom ili djelimičnom iznosu bonus sume, ako organizator posumnja da je bonus zloupotrebljen.

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga promijeni uslove distribucije promocija i grupu učesnika kojima su promocije dostupne.

Organizator definiše uslove i načine korištenja bonusa posebnim uputstvima koji su dostupni na internet stranici i biltenima priređivača.

Neke od funkcija i promocija su: Sigurica, Bet Plus, Bonus Dobrodošlice, Multi i Cashback bonus, Rakeback bonus, Preporuči prijatelja, SuperTip, Gol minute+, itd.

Organizator pruža bonuse i mogućnost učestvovanja u trenutnim promocijama za one učesnike koji koriste usluge Organizatora. Besplatne opklade, bonuse i pristup promocijama će biti poništene ili otkazane za one igrače koji zloupotrebljavaju duh takve ponude. Organizator zadržava pravo da poništi bonus u bilo koje vrijeme u slučaju zloupotrebe i odmah zatvori račun korisnika. "Zloupotreba" uključuje, ali nije ograničena na otvaranje više računa radi mogućnosti dobijanja više bonusa. Kao prvo, učesnici mogu povući iznose sa preostalog salda, nakon čega,  samo iznos bonusa koji je ostao na računu za igranje. Organizator zadržava pravo da poništi bonus dat učesniku ako bonus nije za klađenje.

16.1.1. Sigurica (Cashout)

Funkcija preko koje učesnik ima pravo da zatvori opklade za iznos koji nudi Organizator, izbjegavajući gubitke ili dobitke kao rezultat ishoda događaja. Ova funkcija je na raspolaganju za sve opklade na kojima je to naznačeno na opkladi i tiketu. Organizator može ponuditi iznos koji je veći, manji ili jednak mogućem dobitku. Organizator takođe ima diskreciono pravo da ne pravi bilo kakve ponude ili povuče funkciju u bilo kojem trenutku.

Sigurica funkcija je dostupna nakon postavljanja opklade prije završetka događaja. Suma predložena za opkladu može se promijeniti zavisno od nekih uslova; npr, ulog, kvota, kvota u trenutku odabira funkcije Sigurica i provizija definisana od strane organizatora. Ukoliko učesnik prihvati funkciju sigurice, njegova opklada će biti zatvorena. Ako učesnik ne koristi ovu funkciju ili se ne slaže sa predloženim iznosima, opklada će se smatrati važećom do datog završetka događaja.

Primjer:,

Pretpostavimo da je ulog 1000 EUR na igru ​​"Bosna-Danska" na pobjedu Bosne sa kvotom 2.2. U slučaju pobjede dobitak će biti 2200 EUR (1 000 x 2.2). Nakon postavljanja opklade, TIP1 kvota će pasti sa 2,2 na 1,5. U ovom slučaju, Sigurica suma će se izračunati na sljedeći način: odnos kvota (2.2 / 1.5) se množi sa ulogom. Nakon toga, provizija definisana od strane Organizatora se oduzima od primljenog iznosa. U ovom slučaju to je 8,5% (2,2 / 1,5 x 1 000) - 8,5% = 1 342. Tako, učesnik ima priliku da dobije 1342 EUR. preko Sigurica funkcije dok se rezultat događaja ne sazna. U slučaju korištenja Sigurica funkcije, predložena suma se isplaćuje učesniku na propisan način.

16.1.2. Bet Plus

Funkcija koja omogućava dodavanje i zamjenu opklada na tiketu. Ukoliko učesnik želi da izmjeni opkladu na tiketu mora da ispuni sledeće zahtjeve organizatora:

- Događaj koji se mijenja ne smije biti završen ili da je započeo.

- Događaj sa kojim se vrši izmjena mora imati istu ili višu kvotu od događaja na tiketu u datom momentu.

- Nije moguća izmjena sa istim događajem, ali sa višom kvotom.

- Događaj koji se želi izmijeniti mora biti aktivan u programu u trenutku izmjene.

16.1.3. VIP club

Organizator zadržava pravo da omogući različite bonuse i nagrade za grupu učesnika koji pristupe VIP klubu priređivača. VIP klub se definiše kao svojevrsni klub lojalnosti, gdje njegovi članovi mogu da imaju posebne povlastice pružene od strane priređivača. To mogu da budu, ne ograničavajući se na: bonus dobrodošlice, preporuči prijatelja, povrat uloženih sredstava, bonus kvote, takmičenje kroz tabele, itd.

16.1.4. Multi Bonus i Multi Cashback

Ovi bonusi omogućavaju učesnicima da prilikom postavljanja multi opklada uvećaju dobitak za određeni iznos ili ostvare povrat uloženih sredstava.

Multi Bonus omogućava učesniku da procentualno uveća svoj dobitak u zavisnost od broja opklada i kvota na jednom tiketu. Organizator zadržava pravo da postavlja uslove i parametre vezane za bonus, kao što su: broj događaja na tiketu, minimalna kvota i procent uvećanja dobitka.

Multi CashBack bonus omogućava učesniku da ostvari procentualni povrat uloženih sredstava u zavisnost od broja opklada i kvota na jednom tiketu. Da bi učesnik ostvario ovaj bonus njegova opklada ili više njih moraju biti gubitne. Organizator zadržava pravo da postavlja uslove i parametre vezane za bonus, kao što su: broj događaja na tiketu, minimalna kvota i procent uvećanja dobitka.

16.1.5. Super Tip

Promocija kojim se pravi izdvojena ponuda određenih događaja sa uvećanim kvotama. Organizator zadržava prava da definiše dodatne uslove za ovu igru kao što su: način kombinovanja događaja, minimalan broj događaja na tiketu, itd.

16.1.6. Dabl Dubl (Double Dooble) - Uduplaj dobitak

Promocija koja može da se odnosi na dio igrača ili sve registrovane igrače, kod priređivača, u određenom vremenskom periodu, kojom može da se udvostruči dobitak dobitnog tiketa.  Organizator zadržava pravo da postavlja uslove i parametre vezane za promociju, kao što su: broj i tip događaja na tiketu, minimalna kvota, trajanje promocije. Aktuelna pravila će biti objavljena na internet stranici priređivača.

16.1.7. Ultra Cash Back Bonus

Promocija koja može da se odnosi na dio igrača ili sve registrovane igrače, kod priređivača, kojom može da se ostvari djelimični ili kompletan povrat uloženih sredstava na tiketu za unapred definisane događaje. Organizator zadržava pravo da postavlja uslove i parametre vezane za promociju, kao što su: broj i tip događaja na tiketu, minimalna kvota i procent povrata uloga. Aktuelna pravila će biti objavljena na internet stranici priređivača.

16.1.8. Sportski Turniri i Bet Race Turniri

Promocija kojim se pravi izdvojena ponuda određenih događaja gdje igrači mogu da se takmiče u osvajanju poena na dnevnom i mjesečnom nivou te u slučaju pobjede mogu da osvoje nagradu turnira u zavisnosti šta je definnisano u pravilima organizovanog turnira. Pravila turnira će biti objavljena na internet stranici priređivača naknadno za svaki turnir posebno.

16.1.9. Ostali bonusi i promocije

Priređivač igara na sreću zadržava pravo da kreira nove vrste promocija i bonusa te da za iste objavi pravila na internet stranici priređivača.

16.2. Procedura prihvatanja opklada

Opklade putem interneta su prihvaćene na sljedeći način:

 

a) Da bi napravio opkladu učesnik treba da izabere događaj na koji stavlja ulog, kao i vrstu, tip i iznos opklade. Prije prihvatanja opklade, u zavisnosti od specifičnosti datog događaja Organizator može uspostaviti određeni limit  uloga za određene događaje.

b) Opklada napravljena putem interneta se smatra prihvaćenom ako je dodata na korisnički račun učesnika u sekciji "Istorija igre/Moji tiketi". Sadržaj internet stranice, njegova forma i postupak korištenja,kao i redoslijed koraka utvrđuju se i mijenjaju od strane Organizatora.

c) U slučaju kvara komunikacije ili drugih tehničkih pitanja opklada se ne smatra poništenom, ako je već registrovana na serveru organizatora.

d) Učesnik snosi odgovornost za privatnost korisničkog računa, korisničko ime i lozinku. Priređivač garantuje neotkrivanje ličnih podataka učesnika od strane osoblja i nije odgovorna za posljedice koje nosi saznanje o ličnim podacma učesnika od strane drugih osoba. U slučaju da učesnik postane svjestan gubitka ličnih podataka ili kada ima određene sumnje o tome, potrebno je obavijestiti Priređivača bez ustručavanja i promijeniti lozinku. U slučaju zaboravljanja ili gubitka lozinke i korisničkog imena, opklade nisu poništene.

e) Učesnik može promijeniti lozinku na svom profilu odabirom ''Promjena lozinke'' u sekciji '' Moj nalog'' na internet stranici.

16.3. Zaključivanje opklada

 

Činjenica da je prihvaćena opklada dobitna  ili ne, određuje se uvidom u rezultate događaja.

 

Rezultat događaja se određuje na osnovu informacija obezbjeđenih od strane zvaničnog Organizatora (ili više Organizatora) događaja.

 

Ako je obračunati rezultat događaja iz nekog razloga kasnije poništen, ta činjenica se ne uzima u obzir, a opklade se isplaćuju prema obračunatom rezultatu.

 

Priređivač zadržava pravo da odgodi obračun rezultata događaja u roku od 24 sata.

 

Ako rezultat događaja nije objavljen od strane zvaničnog Organizatora (ili više Organizatora) događaja u roku od 72 sata nakon što je završen, Organizator može koristiti i druge izvore obavještavanja učesnika o izvoru informacija i rezultata. Kod prikupljanja rezultata događaja, zvanične internet stranice se posebno uzimaju kao izvor informacija.

Ako postoje kontradiktorne informacije na različitim internet stranicama, izvještaj u PDF formatu se uzima kao osnova. Ako nema informacija o ishodu događaja od zvaničnih izvora, Organizator obavještava izvor informacija o istima. Organizator zadržava pravo da koristi i druge izvore informisanja kao što su: specijalizovane stranice za rezultate i zvanične prezentacije klubova.

16.4. Vrste opklada

 

Singl  - U ovoj vrsti trebate predvidjeti ishod jednog događaja. Single opklade su prihvaćene na svakom slučaju navedenom u programu, osim ako Organizator nije postavio dodatne uslove. Pobjednički iznos pojedinačne opklade jednak je proizvodu uloga i kvote datog ishoda.

Multi - U ovoj vrsti trebate predvidjeti rezultate više od jednog nezavisnog događaja u isto vrijeme (maksimalan broj događaja u akumulatoru uloga je 30). Ako je barem jedan događaj u multi-opkladi predviđen pogrešno, cijeli ulog se smatra izgubljenim. Bilo koja kombinacija nezavisnih događaja može biti uključena u multi-opkladu, osim ako Organizator nije postavio dodatne uslove. Osim toga, multi-opklada se ne može prihvatiti na nekim događajima po odluci organizatora. Događaji koji su zavisni jedni od drugih ne mogu biti uključeni u multi-opkladu (isti događaj ne može učestvovati u multi-opkladi više puta). Ako dođe do situacije da su zavisni događaji u multi-opkladi, obračunava se događaj sa najvećom kvotom. Ukupna kvota za multi-opkladu je jednaka proizvodu kvota za sve uključene događaje. Dobitni iznos na multi-opkladi jednak je proizvodu uloga i ukupne kvote za multi-opkladu.

Sistem – Ova opklada je skup kombinacija određenog broja jednodimenzionalnih multi-opklada (varijanti sistema) prethodno odabranih iz grupe događaja i razlikuju se jedni od drugih najmanje za jedan događaj (maksimalan broj događaja u sistemu je 16). Sistem se odlikuje istim iznosom uloga za svaku varijantu (multi-opkladu) i istim brojem događaja u svakoj varijanti (multi). U sistemu svaka kombinacija se računa kao poseban multi. U ovu vrstu klađenja trebate navesti ukupan broj događaja za sistem i broj događaja za jednu varijantu (multi). Iznos uloga za jednu varijantu (multi ulog) utvrđuje se dijeljenjem ukupnog uloga po broju varijanti (multi-opklade). Ukupni dobitni iznos sistema je jednak zbiru dobitaka na više opklada uključenih u sistem. Broj i odnos varijanti uključenih u sistem određuje organizator i mogu se mijenjati po odluci organizatora u bilo kojem trenutku. Lista broja i odnos varijanti uključenih u sistem naglašen je u prilogu programa ili odvojeno od njega.

16.5. Osnovna pravila prihvatanja opklade putem interneta

 

16.5.1. Opklade su prihvaćene samo od onih osoba koji se slažu sa pravilima propisanim od strane organizatora. Bilo koja uplaćena opklada je potvrda da učesnik zna pravila i potpuno se slaže s njima.

16.5.2. Opklade se primaju do stvarnog početka događaja. U slučaju da je iz nekog razloga opklada je postavljena nakon stvarnog početka događaja, smatra se neregularnom, osim za tekuće live opklade.

16.5.3. Live opklade su opklade koje su prihvaćene u toku događaja po nahođenju organizatora. U ovom slučaju opklade se mogu prihvatiti samo dok ishod događaja ne postane poznat. Opklade postavljene nakon što ishod događaja postane poznat smatraju se nevažećim. Informacije koje organizator pruža o događaju tokom primanja live opklada (rezultat, vrijeme igre, itd.) služi isključivo u informativne svrhe i ne može biti osnova za obračun opklade.

16.5.4. Organizator ima pravo da vrati ulog u bilo koje vrijeme prije samog početka događaja. U tom slučaju stavljeni ulog ili ulozi se smatraju poništenim, a organizator pravi najavu o tome, bilo preko odgovarajuće promjene u programu ili putem drugih izvora informacija.

16.5.5. Nije dozvoljeno da se kladite na događaj u kojem učestvujete. Na primjer, ako učestvuje u igri, ili ste sudija, vlasnik kluba, trener, itd. Postavljanjem opklade učesnik potvrđuje da  ne zna ishod događaja na koji je stavio opkladu. U slučaju kršenja ovih pravila organizator ima pravo da ne isplati dobitni iznos i poništi opkladu.

16.5.6. U svim slučajevima kada se ulog smatra poništenim, isti mora biti vraćen (refundiran), i ako je ulog uključen u multi-opkladu ili sistem, izračunava se sa kvotom "1" (jedan), odnosno ne utiče na rezultate drugih događaja uključenih u multi-opkladu ili sistem.

16.5.7. Sve opklade su prihvaćene na osnovu događaja iz predloženog programa prema kvotama definisanim od strane organizatora. Jedinstveni broj je određen za svaki događaj u programu, a navedeni su i konačni datum i vrijeme za prihvatanje opklade na događaje. Datum i vrijeme početka događaja navedenih u programu su informativni. Pogrešno naveden datum nije osnova za razmatranje poništenja opklade. U slučaju da se događaj desio ranije ili kasnije u odnosu na prvobitno najavljeno vrijeme rezultat se ne smatra nevažećim. U tom slučaju opklade se smatraju važeće ako su postavljene prije samog početka događaja. Opklade postavljene nakon stvarnog početka događaja smatraju se poništenim (osim live opklada). Za izračunavanje opklade stvarno vrijeme početka događaja pretpostavlja se kao početak događaja, a to vrijeme se određuje na osnovu informacija koje je dostavio zvanični organizator ili organizatori događaja.

16.5.8. "Događaj" kolona daje imena konkurentskih timova ili događaja na kojima su prihvaćene opklade. Na listi događaja prvo ime koje se pojavi je ime tima koji je domaćin utakmice, osima ako drugačije nije naznačeno napomenom. Ako se utakmica odvija na terenu tima koji je naveden na drugom mjestu liste, opklada na toj utakmici se izračunava sa kvotom "1" (jedan), osim u sljedećim slučajevima:

a) Oba tima su iz istog grada, utakmice se odvijaju u istom gradu, u slučaju međunarodnog turnira - u istoj zemlji, Kada je finalni krug u kup utakmicama.

b) Prebacivanje utakmice na neutralni teren nije osnova za poništavanje opklade.

Program može sadržavati druge informacije koje imaju veliki značaj za postavljanje opklada i omogućava učesniku da koristi program ispravno, kao i da razumije značenje i suštinu konvencionalnih znakova koji su u njemu.

 

16.5.9. U pojedinačnim teniskim turnirima, kao i u utakmicama završnog kruga velikih turnira, koji se održavaju u jednoj zemlji, raspored takmičara u paru je promjenjiv.

16.5.10. U slučaju da je događaj koji još nije počeo odgođen ne više od 72 sata, opklade ostaju važeće, a u slučaju da prođe 72 sata, uložene opklade se vraćaju. Ako u toku 72 sata postoje informacije o odlaganju događaj za više od 72 sata konačnu odluku o validnosti opklada daje priređivač ako ništa drugo nije regulisano propisima. Ako se utakmice NBA, NHL, NFL, bejzbol (MLB) ne održe na zakazani dan, ulozi se refundiraju odmah sutradan, osim u slučajevima kada je određeni datum bio pogrešan.

16.5.11. Započeti događaj može biti prekinut, odnosno možda se neće igrati do kraja iz nekog razloga. Ako je događaj koji je prekinut i nije završen u toku 24 sata smatra se završenim ako se igralo:

Više od 70 min. u fudbalu, 40 min. u košarci (NBA), 35 min. u evropskoj košarci, 54 min. u hokeju (NHL), 50 min. u evropskim hokeju, 50 min. u američkom fudbalu, 5 inninga u bejzbolu, 60 min. u Bandy-ju;

U ovim slučajevima stvarni rezultat događaja smatra se rezultat zabilježen u trenutku prekida događaja (osim tenisa). U svim ostalim slučajevima događaj se ne smatra završenim, uključujući prekid utakmice u vrijeme izjednačenog rezultata u onim sportovima u kojima izjednačen rezultat nije dozvoljen (košarka, bejzbol, NHL hokej doigravanje, itd.), a opklade (uključujući live opklade) moraju biti vraćene (refundirane).

Ako je događaj prekinut i smatra se da nije završen, rezultati koji su određeni do trenutka njegovog prekida i ne zavise od konačnog rezultata događaja (na primjer, tim će dati gol, koji će postići prvi gol, ishod prvog poluvremena, itd.) se uzimaju kao osnova za izračunavanje opklade (uključujući i live opklade).

16.5.12. Obračun opklada na statistiku jednog kola ili jednog dana igranja, ako se jedan ili više događaja ne smatra završenim, opklade se izračunavaju sa kvotom "1", osim opklada čiji su rezultati definitivno jasni, bez obzira na to da li su se drugi događaji dogodili ili ne.

 

Na primjer: pretpostavimo da u prvenstvu Italije Serija A u jednom od kola dvije od deset utakmica nije odigrano, pet utakmica se završilo sa pobjedom domaćina, dvije utakmice su završile pobjedom gostiju, jedna utakmica je završila sa 2:2 rezultatom.

Ako postoje opklade na:

 a) najmanje pet utakmica ovog kola će završiti sa pobjedom domaćina,

b) da će biti 2:2 rezultat u kolu, te opklade se smatraju da su dobitne.

Ako postoje opklade na:

a) najmanje tri utakmice ovog kola će se završiti sa pobjedom gostiju,

b) ukupan broj golova u kolu će biti paran, ovi ulozi moraju biti vraćene (računaće se po kvoti "1").

Ako postoji opklada na:

a) neće biti 2:2 rezultat u bilo kojoj utakmici kola, ova opklada se smatra gubitnom.

16.5.13. Prilikom klađenja na sportove postoji mogućnost kombinovanja opklada povezanih za isti događaj. Npr. Pobjeda domaćina i da će gost imati više kornera na meču i da će ukupno biti preko 3 ofsajda na meču. Sve kvote se množe i uvećavaju mogući dobitak. Prilikom kombinovanja opklada postoje određena ograničenja. Npr nije dozvoljeno igrati da će pobjediti domaćin i koji će ograč postići pogodak. Prilikom sastavljanja opklade na elektronskom listiću će se pojaviti obavještenje ukoliko opklada ne zadovoljava neke od uslova, ako su opklade povezane ili ako opklada zahtjeva da se izabere dodatna opklada i slično.

16.5.14. U slučaju grešaka generisanih bilo od strane zaposlenih ili softverske mane (očigledne greške u softveru, kvota, iznosa, hendikepa, raskorak u kvotama na različitim mjestima, atipične informacije, lažne kvote, itd.) i argumenata koji potvrđuju nepreciznosti opklade (uključujući i live opklade), ulog se smatra nevažećim i predmet je povrata bez obzira na pobjedu ili poraz.

16.5.15. Ako postoji tehnička greška, ali koja ne utiče na rezultat događaja, opklada se obračunava u skladu sa definisanim kvotama. Primjer: ako se "CSKA" -   "Zenit" utakmica prvenstva Rusije pojavi na listi prvenstva Španije, izračunat će se u skladu sa definisanim kvotama, osim ako ne postoje timovi sa istim imenima u prvenstvu Španije.

16.5.16. Organizator nije odgovoran za potpuno tačan prevod imena igrača, timova, gradova u kojima se događaj odvija. U takvim slučajevima opklade su važeće.

16.5.17. U slučaju otkrivanja prevara tokom primanja opklada i obavljanja finansijskih transakcija, pobjednički iznosi nisu plaćeni, a počinioci su krivično odgovorni u skladu sa zakonodavstvom RS.

16.5.18. Žalbe na kontroverzna pitanja su prihvaćene u pisanoj formi u roku od 5 dana nakon završetka događaja. Tokom rasprave o spornim pitanjima koja nemaju presedan i nisu regulisana ovim Pravilnikom konačnu odluku donosi priređivač.

 

16.6. Glavne vrste opklada.

16.6.1. Opklade na stvarni rezultat događaja.

Možete se kladiti na ishod događaja ne uzimajući u obzir hendikep, ako su date  odgovarajuće kvote. U ovom slučaju ishod opklade je stvarni rezultat događaja. Možete se kladiti da  prvi tim (učesnik događaja) neće izgubiti - "1X", bilo koji od timova će pobijediti, odnosno utakmica neće završiti neriješeno - "12", drugi tim (učesnik događaja) neće izgubiti - "X2", ako su date odgovarajuće kvote.

16.6.2. Opklade na pobjedu učesnika događaja, uzimajući u obzir hendikep, Double Asian hendikep i hendikep rezultata.

Double Asian hendikep (Dupla opklada na hendikep). Ovo je opklada sa hendikepom, gdje je vrijednost hendikepa podijeljena sa 0,25 bez ostatka, ali ne i za 0,5. Na primjer, -0.25, 0.25, ili -0.75, 0.75, ali ne 0, -1, 1, -1.5, 1.5, itd.

 

Dvostruka opklada na ukupno. Ovo je opklada na ukupan iznos gdje je vrijednost ukupnog iznosa podijeljena sa 0,25 bez ostatka, ali ne i za 0,5. Na primjer, 2.25, 2.75, 3.25, ali ne 2, 2.5, 3, itd.

 

Takve opklade se smatraju kao dvije odvojene opklade na pola iznosa opklade sa istim kvotama i sa redovnim vrijednostima najbližeg zajedničkog hendikepa i ukupno: H "-0.75" = H "-0.5" i H "-1", Ukupno "2.25" = Ukupno "2" i Ukupno "2.5".

 

Pretpostavimo da je hendikep  "-0.25", a kvota - "2.2". Ulog od 1000 EUR sa hendikepom "-0.25" i kvotom "2.2" znači da postoje dvije opklade:

500 EUR sa hendikepom "0" i kvotom "2.2", i

500 EUR sa hendikepom "-0.5" i kvotom "2.2".

 

Pretpostavimo da je ukupno  "2.75", i kvota za više od "2,75" - "2.4". Ulog od 1.000 EUR na ukupno više od "2.75" sa kvotom "2,4" znači da postoje dvije opklade:

500 EUR na ukupno više od "2.5" sa kvotom "2.4",

500 EUR na ukupno preko "3" sa kvotom "2.4".

 

U zavisnosti od navedenih informacija i redovne vrijednosti hendikepa i ukupno, postoje 4 moguća slučaja za izračunavanje opklade:

1. Opklada je potpuno dobitna (oba dijela opklade su dobitna). Izračunava se kao proizvod uloga i kvota.

2. Polovina opklade je dobitna, a druga polovina je vraćena. Izračunava se kao proizvod uloga i kvota (Kvota + 1) / 2.

3. Polovina opklade je gubitna, a druga polovina je vraćena. Izračunava se kao proizvod uloga i broja 0,5.

4. ulog je potpuno izgubljeni (oba dijela opklade su gubitna).

 

 

N

Datum

Događaj

H1

Kvota1

H2

Kvota2

Ukupno

Iznad

Ispod

1

01/01/11

Tim1 – Tim2

-0.25

2.2

0.25

1.6

2.75

2.4

1.5

 

Razmotrimo gore navedene slučajeve zasnovane na tabeli podataka:

 

1. Kladili smo se na 1.000 EUR sa hendikepom "-0.25" (posmatrano kao dvije opklade - 500 EUR sa hendikepom "0" i kvotom "2.2", i 500 EUR sa hendikepom "-0.5" i kvotom "2.2"). Utakmica je završila sa rezultatom 2:1. Opklada je potpuno dobitna. Dobitni iznos je 1.000 EUR x 2,2 = 2.200 EUR.

2. Napravili smo opkladu od 1.000 EUR na ukupno više od "2.75" (posmatrano kao dvije opklade - 500 EUR na ukupno više od "2.5" sa kvotom "2.4", i 500 EUR na ukupno preko "3" sa kvotom "2.4") . Utakmica je završila sa rezultatom 2:1. Polovina opklade je dobitna, druga polovina je vraćena (refundirana). Dobitni iznos je 1000 EUR x (2,4 1) / 2 = 1700 EUR.

3. Napravili smo opkladu od 1.000 EUR sa hendikepom "-0.25" (posmatrano kao dvije opklade - 500 EUR sa hendikepom "0" i kvotom "2.2", a 500 EUR sa hendikepom "-0.5" i kvotom "2.2"). Utakmica je završila sa rezultatom 1:1. Polovina opklade je gubitna, a druga polovina je vraćena (refundirana). Dobitni iznos je 1.000 EUR x 0,5 = 500 EUR.

4. Napravili smo opkladu od 1.000 EUR na ukupno više od "2.75" (posmatrano kao dvije opklade - 500 EUR na ukupno više od "2.5" sa kvotom "2.4", i 500 EUR na ukupno preko "3" sa kvotom "2.4") . Utakmica je završila rezultatom 1:1. Opklada je potpuno gubitna (oba dijela opklade su gubitna).

 

Hendikep rezultata

 

Može biti opklada sa kvotama koje će se zasnivati na rezultatu utakmice koji će se pojaviti nakon promjene trenutnog rezultata hendikepom (imaginarni rezultat). To znači da je opklada koja se nudi zasnovana na osnovu imaginarnog (modifikovanog hendikepom) rezultata utakmice.

 

Rezultat koji je zapravo snimljen nakon utakmice i modifikovan hendikepom se smatra da je rezultat utakmice za izračunavanje postavljenih opklada.

Pretpostavimo da je trenutni rezultat utakmice 0:0 i da su ponuđene kvote na ishod utakmice kao što je navedeno u tabeli 1.

 

Tabela 1: trenutni rezultat (0:0)

N

Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1

01/01/11

Tim1 – Tim2

1.4

4

6.8

 

Pretpostavimo da je trenutni rezultat utakmice (0:0), hendikep – (0:1). Imaginarni (korigovan hendikepom) rezultat utakmice će bit (0:1), na osnovu čega opklade na osnovu rezultata utakmice mogu biti prema kvotama u tabeli 2.

 

Tabela 2: trenutni rezultat (0:0), hendikep (0:1)

N

Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1

01/01/11

Tim 1 – Tim 2

2.15

3.6

2.7

 

Na primjer, pretpostavimo da je utakmica završila sa rezultatom 1:0. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (0:1) (imaginarni) će biti 1:1, na osnovu kojeg opklade na X (neriješeno) će biti dobitnim, a opklade na TIP1 i TIP2 će se smatrati gubitnim (Tabela 2).

Pretpostavimo da je utakmica završila sa rezultatom 1:1. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (0:1) (imaginarni) će biti 1:2, na osnovu kojeg opklade na TIP2 (pobjeda drugog tima) će se smatrati dobitnim, a opklade na TIP1 i X će se smatrati gubitnim (Tabela 2).

Pretpostavimo da je utakmica završila sa rezultatom 3:1. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (0:1) (imaginarni) će biti 3:2, na osnovu kojeg opklade na TIP1 (pobjeda prvog tima) će se smatrati dobitnim, a opklade na X i P2 će se smatrati gubitnim (Tabela 2).

Pretpostavimo da je trenutni rezultat utakmice (0:0), hendikep - (1:0). U tom slučaju će imaginarni (modifikovani hendikepom) rezultat utakmice biti (1:0), na osnovu kojeg može doći do opklada na rezultat utakmice prema kvotama u Tabeli 3:

Tabela 3: trenutni rezultat (0:0), hendikep (1:0)

 

N

Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1

01/01/11

Tim 1 – Tim 2

1.18

5.8

11

 

Na primjer, pretpostavimo da je utakmica završila rezultatom 1:0. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (1:0) (imaginarnim) će biti 2:0, na osnovu kojeg opklade na TIP1 (pobjeda prvog tima) će biti smatrane dobitnim, a opklade na X i P2 će se smatrati gubitnim (Tabela 3).

Pretpostavimo da je utakmica završila rezultatom 1:1. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (1:0) (imaginarni) će biti 2:1, na osnovu kojeg opklade na TIP1 (pobjeda prvog tima) će se smatrati dobitnim, a opklade na X i TIP2 će se smatrati gubitnim (Tabela 3).

Pretpostavimo da je utakmica završila rezultatom 1:3. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (1:0) (imaginarni) će biti 2:3, na osnovu kojeg opklade na TIP2 (pobjeda drugog tima) će se smatrati dobitnim, a opklade na TIP1 i X će se smatrati gubitnim (Tabela 3).

 

16.6.3. Opklade na ukupan broj postignutih golova, ostvarenih bodova, odigranih utakmica, itd., od strane učesnika događaja.

U programu taj broj se zove "ukupno (ukupno)", i nudi se sa dva ishoda: iznad i ispod. U slučaju da je opklada na "ukupno" da će ishod biti paran ili neparan, rezultat 0:0 (nula-nula) se smatra parnim.

 

16.6.4. Opklade na vrijeme kada će se određeni događaj održati

Na primjer kada će se desiti prvi korner, prvi gol, itd. Sekunde se ne uzimaju u obzir za izračunavanje opklade. Na primjer ako je prvi pogodak postignut u 10 min. 07 sek. smatra se da je 11. min., 10 min. 59 sek. smatra se 11. min., i 11 min. 00 sek. smatra se 12. min.

 

16.6.5. Opklade na pobjedu u takmičenjima ili kvalifikacijama za sljedeći krug.

 

16.6.6. Organizator zadržava diskreciono pravo da ponudi i druge vrste klađenja.

 

16.6.7. U ponudi mogu biti i opklade za predviđanje ishoda dva i više događaja.

 

Primjer 1: pobjeda prvog tima i „ukupno“ više od 2.5 gola,

Primjer 2: prvi tim će osvojiti, broj upozorenja (žutih kartona) će biti preko 3,5 i broj kornera će biti ispod 10, itd.

Primjer 3: prvi tim će početi, drugi tim će postići prvi gol, a utakmica će završiti neriješeno. Opklada se smatra dobitnom ako su rezultati svih uključenih događaja predviđeni tačno. Ulog se vraća (refundira), ako je barem jedan od ishoda uključenih u događaj refundiran, a drugi se smatraju dobitnim.

Pretpostavimo:

U primjeru 1: utakmica je prekinuta na 15 minuta od početka utakmice kada je rezultat bio 2:1 i nije nastavljena (utakmica se smatra nepotpunom),

U primjeru 2: utakmica se završila rezultatom 1:0, broj upozorenja (žutih kartona) je 5, a broj kornera je 10.

 

16.7. Opklade na fudbal

Fudbalske utakmice se prihvataju u regularnom vremenu (90 minuta + sudijska nadoknada) osim ako nije navedeno drugačije u programu. Rezultati registrovani u produžetku ili nakon izvođenja penala/jedanaesteraca ne uzimaju se u obzir prilokom izračunavanja ishoda opklada ponuđenih u regularnom vremenu. Nadoknađeno vrijeme podrazumijeva redovno vrijeme pripadajućeg poluvremena ili cijele utakmice i traje 45 min. i 90 min. Za fudbalsku utakmicu drugačijeg formata biće prikazano obavještenje u programu. Format utakmice može biti promijenjen u toku meča. U tom slučaju opklade se izračunavaju prema finalnom rezultatu ako postoji napomena (obavještenje) o mogućoj promjeni formata utakmice. Ako nije postojalo obavještenje o mogućoj promjeni formata takmičenja u programu, sve opklade se obračunavaju sa kvotom „1“, osim opklada koje su već obračunate i na koje ne utiče format utakmice.

 

Primjeri:

N

 Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1X

12

X2

GR

H1

GR

H2

ukupno

+

-

1

14/01/2020

17:00

Belgija -Engleska

4.5

3.15

1.5

2.5

1.3

1.15

1.5

1.8

-1.5

1.9

2.5

1.8

1.8

 

Utakmica se završila sa rezultatom 2:3 (prvo poluvrijeme – 2:1)

N

 Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1X

12

X2

GR

H1

GR

H2

ukupno

+

-

1

24/02/2020

19:00

Češka Rep. - Danska

1.75

3.15

4

1.2

1.31

1.95

-0.5

1.75

0.5

1.95

2.5

1.95

1.75

 

 

Utakmica je završila rezultatom 1:0 (prvo poluvrijeme - 0:0)

Kao primjer uzmimo 1.000 EUR kao uslovni iznos.

 

Opklade na stvarni rezultat događaja

 

-Pobjeda Prvog tima (učesnika) događaja ( "TIP1" kolona u liniji).

U prvom primjeru opklada je gubitna, a u drugom primjeru - dobitna. U drugom primjeru opklada na pobjedu Češke Republike je dobitna 1.000 x 1,75 = 1.750 EUR. Dobit je 750 EUR: 1.750 – 1000 = 750 (ovo je prihvatljivo za sve primjere).

-Neriješeno (Kolona "X" u liniji).

U oba primjera opklade su gubitne. U slučaju neriješenog rezultata opklada je dobitna  1.000 x 3,15 = 3.150 EUR.

-Pobjeda Drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

U drugom primjeru opklada je gubitna, a u prvom primjeru opklada na pobjedu Engleske je dobitna 1.000 x 1,5 = 1.500 EUR.

-Prvi Tim (učesnik) događaja neće izgubiti (kolona "1X" u liniji).

U prvom primjeru opklada je gubitna, a u drugom primjeru - je dobitna. U drugom primjeru opklada na pobjedu Češke Republike je osvojila 1.000 x 1,2 = 1.200 EUR.

-Bilo koji od timova (učesnika) događaja neće izgubiti (kolona "12" u liniji).

U oba primjera opklade su dobitne, a opklada na svaki pojedinačni je dobila 1.000 EUR x 1,3 = 1.300 EUR.

- Drugi tim (učesnik) događaja neće izgubiti (kolona "X2" u liniji).

U drugom primjeru opklada je dobitna, a u prvom primjeru opklada na pobjedu Engleske je dobila 1.000 EUR x 1,15 = 1.150 EUR

-Opklade na pobjedu učesnika događaja uzimajući u obzir hendikep

Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "Kvote1").

U prvom primjeru opklada je dobitna, kako je rezultat utakmice uzimajući u obzir hendikep 3.5:3, a dobitni  iznos 1.000 EUR x 1,8 = 1.800 EUR. U drugom primjeru iznos opklade je vraćen, kako je rezultat utakmice uzimajući u obzir hendikep 0:0.

 

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep

 (hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

U oba primjera opklada je gubitna, kako je u prvom primjeru rezultat utakmice uzimajući u obzir hendikep 2:1,5, a u drugom primjeru - 1: 0.5.

 

U fudbalskim utakmicama kupovina hendikepa sa 0.5 gola je takođe u ponudi. U ovom slučaju, kvote su smanjene u skladu sa ponudom.

 

U prvom primjeru opklada na Belgiju sa kupovinom pola gola znači opklada na pobjedu Belgije sa hendikepom 2 i kvotom 1.4. Takva opklada je dobitna i dobitni iznos će biti 1.000 x 1.4 = 1.400 EUR, kao što je rezultat utakmice uzimajući u obzir hendikep 4: 3. U drugom primjeru opklada na Češku Republiku sa kupovinom pola gola znači opklada na pobjedu Češke Republike sa hendikepom -0.5 i kvotom 1.6. Takva opklada je također dobitna, gdje se kao rezultat utakmice uzima u obzir hendikep 0,5: 0, a dobitni iznos će biti 1.000 x 1,6 = 1,600KM. U prvom primjeru opkladu na Englesku sa kupovinom pola gola znači opklada na pobjedu Engleske sa hendikepom -1 i kvotom 1.6. Takav ulog se refundira, gdje se rezultat utakmice uzima u obzir sa hendikepom 2:2. U drugom primjeru opklada na Dansku sa kupovinom pola gola znači opklada na pobjedu Danske sa hendikepom 1 i kvotom 1.7. Takav ulog se takođe refundira, gdje je rezultat utakmice uzet u obzir sa hendikepom 1:1.

 

Opklade na ukupan broj postignutih golova, ostvarenih bodova, poena, kornera, ofsajda, odigranih utakmica, itd. od strane učesnika događaja.

 

Ukupan broj golova utakmice je iznad u odnosu na navedeni broj (ukupan broj golova pojavljuje u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Iznad").

U prvom primjeru opklada je dobitna, gdje je ukupan broj golova u utakmici 5 (2 + 3) je iznad u odnosu na ukupno 5> 2.5, dobitni iznos će biti 1.000 x 1,85 = 1.850 EUR. U drugom primjeru opklada je gubitna.

 

Ukupan broj golova utakmice je ispod navedenog broja (ukupan broj golova pojavljuje se u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Ispod").

U prvom primjeru opklada je gubitna, a u drugom primjeru - dobitna, gdje je ukupan broj golova na utakmici 1 (1 + 0) je ispod ukupno 1 <2,5, pobjednički iznos će biti 1.000 x 1,75 = 1.750 EUR

 

Ukupan broj golova na utakmici je paran ili neparan (rezultat 0:0 se smatra parnim).

-Opklade na postignute golove u polovinama (U kom poluvremenu će biti postignuto više golova)

U ponudi su sljedeće 3 varijante (opcije):

a) U drugom poluvremenu će biti postignuto više golova nego u prvom poluvremenu: 1 <2 (drugi primjer je gdje je opklada dobitna).

b) Isti broj golova u oba poluvremena: 1 = 2 (npr. kad meč završi rezultatom 0:0).

c) U prvom poluvremenu će biti postignuto više golova nego u drugom poluvremenu 1>2 (prvi primjer gdje je opklada dobitna).

 

-Opklade na rezultat utakmice

Ponuđen je odabir tačnog rezultata utakmice u skladu sa vjerovatnim varijantama (opcijama) uključenim u program. U slučaju izbora svih drugih vjerovatnih rezultata koji nisu uključeni program nudi se ishod događaja "bilo koji drugi rezultat".

 

-Opklade na rezultat poluvremena i cijele utakmice

U ponudi je predviđanje rezultata poluvremena i cijele utakmice u isto vrijeme. Moguće su sljedećih 9 varijanti (opcija):

1/1 - pobjeda prvog tim na poluvremenu i cijele utakmice,

1/X - pobjeda prvog tima na poluvremenu i neriješen rezultat na kraju utakmice,

1/2 - pobjeda prvog tima na poluvremenu i pobjeda drugog tima na kraju utakmice (kao u primjeru "Belgija - Engleska"),

X/1 – Neriješeno na poluvremenu i pobjeda prvog tima na kraju utakmice (kao u primjeru "Češka Republika - Danska"),

X/X - neriješeno na poluvremenu i na kraju utakmice,

X/2 – Neriješeno na poluvremenu i pobjeda drugog tima na kraju utakmice,

2/1 - pobjeda drugog tima na poluvremenu i pobjeda prvog tima na kraju utakmice,

2/X - pobjeda drugog tima na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice,

2/2 - pobjeda drugog tima na poluvremenu i na kraju utakmice.

 

U ponudi je predviđanje da li će prvi tim postići pogodak na utakmici ili ne, da li će drugi tim postići pogodak ili ne, da li će oba tima postići pogodak, ili ako barem jedan od njih neće postići ili barem jedan hoće postići pogodak, da li će biti pogodaka ili ne u prvom poluvremenu, da li će biti pogodaka ili ne u drugom poluvremenu.

 

U ponudi je predviđanje koji će tim postići prvi gol na utakmici, u kojem ponuđenom vremenskom periodu će se postići prvi pogodak (naznačen je interval minuta), kako će se postići prvi gol – u igri ne sa glavom, sa glavom, iz slobodnog udarca, iz penala, ili autogol). Ako se utakmica završi rezultatom 0:0, opklade se smatraju izgubljenim.

 

U ponudi je predviđanje koji će tim postići drugi gol na utakmici, u kojem ponuđenom periodu će drugi gol biti postignut (naznačen je interval minuta). Ako se utakmica završi rezultatom 0:0, 0:1 ili 1:0, opklade se smatraju izgubljenim.

 

U ponudi je predviđanje koji tim će postići zadnji gol na utakmici, u kojem ponuđenom vremenskom periodu će zadnji gol biti postignut (naznačen je interval minuta):

Ako se utakmica završi rezultatom 0:0, opklade se smatraju izgubljenim.

Ako je na utakmici postignut samo jedan gol, smatra se da je to i prvi i zadnji gol.

Autogol je gol postignut na svom golu. Autogol ide u korist protivničkog tima.

 

- Ponuđeno je predviđanje da li će biti penala na utakmici ili ne.

- Ponuđeno je predviđanje da li će biti isključenja (crveni karton) na utakmici ili ne.

- Ponuđeno je predviđanje da li će broj upozorenja (žuti karton) biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno, koji igrač ekipe će biti prvi upozoren na utakmici (u slučaju da se događaj desi u oba tima u istom minutu prema izvještaju utakmice, ulog se izračunava sa kvotom "1"), ako neće biti upozorenja, u kojem ponuđenom vremenskom periodu će igrač bilo kog tima biti prvi upozoren (Naznačeni su intervali minuta). Ako je igrač isključen nakon dva upozorenja, tokom obračuna opklade povezane sa opomenom, samo jedna od njih se uzima u obzir. Prilikom izračunavanja opklade povezane sa isključenjem i opomenom uzimaju se u obzir samo oni kartoni koji su pokazani igraču direktno uključenom u utakmicu u tom trenutku. Prilikom obračuna opklada za žute i crvene kartone ne uzimaju se u obzir kartoni koje su primili rezervni igrači ili stručni štab van terena, ili igrači koji su zamjenjeni u toku meča. Ne uzimaju se u obzir prilikom obračuna opklada žuti i crveni kartoni dodijeljeni nakon sudijskog zvižduka za označavanje završetka utakmice.

-Vrijeme dodijeljenog crvenog ili žutog kartona smatra se trenutak kada sudija pokaže karton igraču.

- Ponuđeno je predviđanje da li će broj zamjena na utakmici biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno.

- Ponuđeno je predviđanje koji tim će napraviti prvu izmjenu na utakmici (u slučaju da se događaj desi u oba tima u istom minutu prema izvještaju utakmice, iznos uloga se vraća), u kom ponuđenom vremenskom periodu će jedan od timova napraviti prvu izmjenu (Naznačeni su intervali minuta), da li će zamjena postići gol na utakmici ili ne. Ako nema opklada u ponudi na „neće biti zamjena na utakmici“, u slučaju da nema zamjena od strane timova ulog se izračunava se kvotom "1".

- Ponuđeno je predviđanje da li će broj kornera na utakmici biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno.

- Ponuđeno je predviđanje koji tim će imati prvi korner na utakmici, u kojem ponuđenom periodu će se desiti prvi korner. Ako u ponudi nema „neće biti kornera na utakmici“, u slučaju da ne bude kornera od strane bilo kog od timova opklada se izračunava sa kvotom "1".

-Korner se smatra izvedenim samo ako je igrač izveo loptu iz kornera. Vrijeme kornera se smatra trenutak kada je sudija dosudio korner. Ako je korner dosuđen, a nije izveden, ne ulazi u proračun opklade.

- Ponuđeno je predviđanje da li će biti broj slobodnih udaraca na utakmici biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno.

- Ponuđeno je predviđanje da li će broj ofsajda na utakmici biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno.

- Ponuđeno je predviđanje na da li će lopta u posjedu od strane prvog tima, izraženo u procentima, biti iznad ili ispod ponuđenog broj (procenta).

-Opklade na:

a) Prvi ili poslednji gol aut u meču. (opklada se smatra dobitnom ako se desio prvi ili posljednji gol aut i ako je lopta izvedena)

b) Prvi ili poslednji aut u meču. (opklada se smatra dobitnom ako se desio prvi ili posljednji aut i ako je lopta izvedena)

 c) Prvi ili posljednji korner u meču. (opklada se smatra dobitnom ako se desio prvi ili posljednji korner i ako je lopta izvedena)

d) Prvi ili posljednji slobodni udarac u meču. (opklada se smatra dobitnom ako se desio prvi ili posljednji slobodan udarac (uključujući i penal) i ako je lopta izvedena).

e) Prvi ili posljednji ofsajd u meču.  (opklada se smatra dobitnom ako se desio prvi ili posljednji ofsajd i ako je lopta izvedena).

f) Prvi ili poslednji gol na meču. (opklada se smatra dobitnom ako se desio prvi ili posljednji gol na meču).

Zapisano vrijeme kada se desio: gol aut, aut, korner, slobodni udarac, penal, indirektan udarac, ofsajd i gol je vrijeme kada su gore pomenuti događaji dosuđeni od strane sudije.

 

Rezultati se smatraju završenim ako je:

„Gol aut“ – dosuđen i izveden sa mjesta koji je za to predviđen

„Aut“ - dosuđen i izveden sa mjesta gdje je lopta prešla aut liniju

„Korner“ – dosuđen i izveden sa mjesta gdje je pedviđeno izvođenje korenera

„Slobodan udarac“ – dosuđen i meč je nastavljen izvođenjem slobodnog udarca

„Penal“ – dosuđen i izveden

„Idirektni udarac“ – dosuđen i izveden sa označenog mjesta

„Ofsajd“ – dosuđen i lopta je vraćena u igru indirektnim udarcem

„Gol“ – lopta je završila u protivničkom golu

 

Ponuđeno je predviđanje da li će navedeni igrač postići gol ili ne. Ako navedeni igrač ne igra uopšte (ne učestvuje u utakmici) opklada se izračunava sa kvotom "1".

Autogol se ne uzima u obzir.

Ponuđeno je predviđanje da li će biti:

a) duplo – tačno dva gola je postigao izabrani igrač,

b) hat-trick – tačno tri gola je postigao izabrani igrač,

c) poker – tačno četiri gola je postigao izabrani igrač

d) Penta-Trick - tačno pet golova je postigao izabrani igrač

Ishodi ovih događaja se obračunavaju na sljedeći način: predviđanje opklade na hat-trick ne znači i predviđanje opklade na duplo, odnosno predviđanje opklade na poker ne znači i predviđanje opklade na duplo i / ili hat-trick. Ako su dva ili više igrača postigli hat-trick, duplo ili poker, opklade će biti obračunate kao dobitne.

 

Ponuđeno je predviđanje da li će tim pobijediti poslije zaostatka, ili ne. Opklada se smatra dobitnom ako je tim gubio u toku meča, ali je na kraju je dobio utakmicu.

Opklade na način postizanja gola:

a) Auto gol se računa: ako je gol postignut sopstvenom timu

b) Gol glavom se računa: ako je gol postignut šutem glavom protivničkom timu

c) Slobodan udarac se računa: ako je gol postignut protivničkom timu iz slobodnog udarca bez prethodnog igranja loptom. Ako je gol postignut direktno iz kornera računa se kao da je postignut iz slobodnog udarca.

d) Penal se računa: ako je gol postignut direktno iz penala, u slučaju da se lopta vrati u igru ili se odbije nakon penala i nakon toga bude postignut gol taj gol se ne računa kao gol iz penala.

e) Regularan gol se računa: ako je postignut nogom ili na drugi dozvoljen način, osim glavom. Ako gol nije postignut iz slobodnog udarca i penala. Ako gol nije auto gol.

 

Opklade na ukupan zbir brojeva na majicama igrača koji su postizali golove: „Ukupno Preko/Ispod zadate margine“.

Igrači koji su dali auto gol ne uzimaju se u obzir pri izračunavanja gore navedene opklade.

Broj igrača koji su dali više od jednog gola računa se samo jednom.

-  Opklade na golove i konačan ishod meča:

U ponudi su dostupne sledeće opcije klađenja:

1.   Oba tima daju gol i Konačan ishod 1

2.   Oba tima daju gol i Konačan ishod X

3.   Oba tima daju gol i Konačan ishod 2

4.   Meč ukupno preko golova od zadane margine i Konačan ishod 1

5.   Meč ukupno preko golova od zadane margine i Konačan ishod X

6.  Meč ukupno preko golova od zadane margine i Konačan ishod

    Opklade na ostale ishode meča mogu biti ponuđene u programu.

-    Opklade na broj minuta kojima će sudija da produži meč ili poluvrijeme

U obračun za ove opklade u obzir se uzima sledeće:

a)   Vrijeme (u minutama) које је pomoćni sudija prikazao na svijetlećoj tabli.

b)  Informacije o dodatnom vremenu (u minutama) prikazana na TV ekranu.

c)   Informacije prikazana na oficijalnoj veb stranici takmičenja.

 

Izvori koji se uzimaju kao osnova za obračun gore navedenih oklada su poredani po prioritetu. Ako ishod opklade ne može utvrditi nijedan od ovih izvora, oklade će biti obrađene kvotom "1" (jedan).

Ponuđeno je predviđanje koji tim će započeti utakmicu. Prilikom izračunavanja opklade (uključujući i online opklade) prema rezultatima ovog događaja sledećih izvori informacija se uzimaju kao osnova:

a) TV kanali naznačeni od strane organizatora,

b) internet stranice naznačene od strane organizatora,

c) informacije naznačene od strane zvaničnog organizatora ili organizatora utakmice.

Ako ishod ovog događaja nije utvrđen na osnovu gore navedenih izvora informacija opklade se izračunavaju sa kvotom "1" (jedan).

 

- Ponuđeno je predviđanje koliko minuta će sudija dodati redovnom trajanju utakmice.

Opklade napravljene na ovom događaju se izračunavaju na sljedeći način:

- Prema vremenu (minutima) prikazanim od strane rezervnog sudije na tabli.

- Prema informacijama o dodatnom vremenu prikazanim na TV-u.

- Ako barem jedan od gore navedenih varijanti (opcija) nije prikazana na ekranu, opklade na ovaj događaj se izračunavaju sa kvotom "1".

- Ako se prikazano dodatno vrijeme razlikuje od stvarno odigranog dodatnog vremena, prikazano dodatno (bonus, produžeci) vrijeme se uzima u obzir.

- Ako su informacije o dodatnom vremenu, prikazane na televiziji ili od strane rezervnog sudije na tabli, kasnije promijenjene iz nekog razloga (povećanje ili smanjenje), opklade se obračunavaju prema prvim prikazanim informacijama.

- Službene veb stranice takmičenja, uzimaju se kao osnova za obračun oklada na fudbalske utakmice (osim opklada "koji će tim započeti" i "opklade na broj minuta, koje će biti dodane na kraju utakmice ili poluvrijemena od strane sudije.

- Fudbalska utakmica (u trajanju od 90 minuta), koja je prekinuta i nije nastavljena ili završena tokom 24 sata, smatra se završenom ako je u potpunosti odigrano najmanje 70 minuta. Ako je događaj prekinut i smatra se da nije dovršen, opklade, čiji su ishodi već određeni u trenutku prestanka i ne zavise o konačnom rezultatu događaja, podliježu obračunu, a sve ostale oklade obračunavaju se s kvotom "1".

Opklade su takođe prihvataju na drugim vjerovatnim događajima u fudbalskim utakmicama, koje će biti ponuđene u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.8. Opklade za hokej na ledu

Na utakmice hokeja na ledu opklade se prihvataju na regularno vrijeme utakmice, osim opklade Konačni pobjednik, gdje se u obzir uzimaju i rezultati produžetaka i penala. Rezultati produžetaka i penala se ne uzimaju u obzir prilikom proračuna opklada postavljenih na regularni dio meča.

 

- Sljedeće vrste opklade mogu biti napravljene na ishod hokej utakmica:

- Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP1" u liniji).

- Neriješeno (Kolona "X" u liniji).

- Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

- Prvi Tim (učesnik) događaja neće izgubiti (kolona "1X" u liniji).

- Bilo koji od timova (učesnika) događaja će pobijediti (kolona "12" u liniji)

- Drugi tim (učesnik) događaja neće izgubiti (kolona "X2" u liniji).

 

- Opklade na pobjedu učesnika događaja kada je u obzir  uzet hendikep:

- Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - koloni "Kvote 1").

- Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote 2").

- Opklade na konačnog pobjednika meča

U opkladu na konačnog pobjednika meča se uzimaju u obzir rezultati u produžecima i nakon izvođenja penala.

 

Postoje takmičenja u hokeju na ledu u kojima se penali izvode odmah nakon završetka utakmice u slučaju neriješenog rezultata, bez odigravanja produžetaka. Pored toga u zavisnosti od turnira ili takmičenja može se igrati više od dva produžetka tj. koliko god produžetaka je potrebno dok se ne sazna konačni pobjednik meča.

Isto tako moguće je da se po pravilu takmičenja u slučaju neriješenog rezultata utakmica završava bez odigravanja produžetaka ili izvođenja penala, u tom slučaju kvote na „konačni pobjednik“ se refundiraju, tj. obračunava se kvota „1“.

 

U hokej utakmicama, je takođe u ponudi kupovina hendikepa sa pola gola. U ovom slučaju, kvote su u skladu s tim smanjene.

 

Opklade na ukupan broj postignutih golova, ostvarenih bodova, odigranih utakmica, itd., od strane učesnika događaja:

- Ukupan broj golova na utakmicama je preko određenog broja (ukupan broj golova pojavljuje se u koloni "Ukupno" linije, a kvote – u koloni "Preko“(iznad, više).

- Ukupan broj golova na utakmicama je ispod određenog broja, ukupan broj golova se prikazuje u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Ispod“ (manje,).

 

U hokej utakmicama takođe se nudi i kupovina „ukupno“. U ovom slučaju, kvote su prilagođene u skladu s tim.

 

- Ukupan broj golova na utakmici je paran ili neparan (rezultat 0:0 smatra parnim).

 

Opklade na rezultat prvog poluvremena i na cijelu utakmicu.

U ponudi je predviđanje rezultata prvog poluvremena i cijele utakmice u isto vrijeme. Moguće su sljedećih 9 opcija:

-1/1 - Pobjeda prvog tima u prvom poluvremenu i cijele utakmice,

-1/X - Pobjeda prvog tima u prvom poluvremenu i neriješena cijela utakmica,

-1/2 - Pobjeda prvog tima u prvom poluvremenu i pobjeda drugog tima na kraju utakmice,

-X/1 - Neriješeno u prvom poluvremenu i pobjeda prvog tima na kraju utakmice,

-X/X – Neriješeno u prvom poluvremenu i na kraju utakmice,

-X/2 - Neriješeno u prvom poluvremenu i pobjeda drugog tima na kraju utakmice,

-2/1 - Pobjeda drugog tima u prvom poluvremenu i pobjeda prvog tima na kraju utakmice,

-2/X - Pobjeda drugog tima u prvom poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice,

-2/2 - Pobjeda drugog tima u prvom poluvremenu i na kraju utakmice.

 

- U ponudi je predviđanje koji tim će postići prvi gol, u kojem ponuđenom vremenskom periodu će biti postignut prvi pogodak (naznačen je interval minuta).

 

Oplade na broj poena igrača u hokeju

- U hokeju na ledu broj poena igrača smatra se zbir postignutih golova i asistencija (koje su rezultirale golom) na utakmici. U slučaju da je nekoliko igrača učestvovalo u napadu koji je rezultirao pogotkom, odnosno golom, može se desiti da svi učesnicima u napadu bude uračunat poen. Informacije o načinu računanja poena igrača će biti objavljene na zvaničnom sajut turnira ili takmičenja.

Opklade na broj 2 min. isključenja

Ne brojčano dosuđena količina isključenja za 2 min., već njihovo ukupno sabrano vrijeme (u minutama) uzima se kao osnova za obračun opklada na ovaj ishod.

Na primjer, u utakmici je dosuđeno 5 (pet) isključenja po 2min. Prvi tim je dobio 2 (dva) puta po 2 min. isključenja, a drugi tim – 3 (tri) puta. U ovom slučaju obračun opklada na broj dvominutnih isključenja provodi se na temelju toga što je prvi tim imao 4 minute (2x2min.), a drugi tim - 6 minuta (3x) 2 min.

Opklade na broj šuteva na gol

Podaci navedeni na službenim veb stranicama turnira i prvenstva uzimaju se kao osnova tokom obračuna opklada na hokejaške utakmice (osim opklada na "broj poena koje igrač postigne").

Utakmica koja je prekinuta i nije nastavljena ili završena u roku od 24 sata, smatra se završenom ako je odigrano najmanje 50 minuta. U ostalim slučajevima događaj smatra nezvaršenim. Opklade na "Konačni pobjednik" podliježu obračunu kvotom '1' (jedan) ako je utakmica prekinuta pri nerješenom rezultatu i ako se smatra završenom. Ako se meč prekine i smatra se da nije završen, opklade čiji su ishodi već odrađeni u trenutku prekida i ne zavise o konačnom rezultatu meča, podliježu obračunu, a sve ostale opklade obračunuvaju se kvotom "1" (jedan).

Opklade su takođe prihvaćene na drugim vjerovatnim događajima u hokej utakmicama, koji će biti ponuđene u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.9. Opklade na košarku

Sve opklade u košarci su slične opkladama u fudbalu, osim činjenice da se kod rezultata u košarci uzimaju u obzir i produžeci. Izuzeci su događaji koji po propozicijama određenog takmičenja mogu da završe nerješeno - u programu je ponuđen „X“ ishod. U tom slučaju redovno vrijeme (trajanje) utakmice se uzima kao osnova za izračunavanje opklade.

 

Sljedeće vrste opklada mogu biti postavljene u košarci:

- Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP1" u liniji).

- Neriješeno (Kolona X u liniji).

- Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

- Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja, uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "Kvote 1").

- Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep ((hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

- U košarci je dozvoljeno povećanje pozitivnog i smanjenje negativnog hendikepa. U tom slučaju kvote se mijenjaju u skladu s tim.

- Ukupan broj poena na utakmici je „iznad“ u odnosu na određeni broj (ukupan broj poena se pojavljuje u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Iznad“ („preko").

- Ukupan broj poena na utakmici je „ispod“ u odnosu na određeni broj (ukupan broj poena se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "ispod“ („manje").

- Takođe je dozvoljeno promijeniti broj „Ukupno“ u slučaju "Iznad" (smanjiti ukupan broj poena), a u slučaju "ispod" (povećati ukupan broj).

Opklade se prihvataju „na ukupan broj poena na utakmici će biti paran ili neparan“

Sve gore navedene opklade mogu biti ponuđene i za svaki kvartal (četvrtinu). Kompanija također može prihvatiti opklade na produžetke (ako isti postoje) za vrijeme igre uživo.

 

Opklade se takođe prihvataju na druge vjerovatne događaje u košarci, koji će biti ponuđeni u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.10. Opklade na tenis

Prethodno najavljeni format teniskog meča može se promijeniti prije nego što meč počne (npr. U jednom meču se igra super tie-break umjesto odlučujućeg trećeg seta ili se igraju 3 seta umjesto 5). U takvim slučajevima, opklade na “Konačan ishod 1" i "Konačan ishod 2" pobjednike meča podliježu obračunu prema konačnom rezultatu, a sve ostale opklade obračunavaju  se kvotom "1" (jedan).

Teniski meč se smatra započetim ako je odigran barem jedan poen. U slučaju da je jedan od učesnika diskvalifikovan iz bilo kojeg razloga u započetom teniskom meču, ili odbije da igra meč, ili nije u mogućnosti da nastavi meč (meč se neblagovremeno završava) sve opklade (uključujući i live opklade) se obračunavaju na sljedeći način: opklade (uključujući opklade na statističke podatke - ukupno asova, ukupno dvostrukih greški, itd.) za koje se definitivno smatra da je došlo do njih u trenutku prestanka meča, na osnovu stvarnih registrovanih rezultata (prema formatu meča), podliježu obračunu. Ostatak opklada se refundiraju (opklade se obračunavaju sa kvotom "1").

 

Pretpostavimo da učesnik odbija da nastavi meč pri rezultatu 4: 4 (15: 0) u prvom setu. U ovom slučaju "TIP1", "TIP2" opklade na prvi set, prvi set ukupno ispod/preko 10.5, prvi set ukupno ispod/preko 12.5, prvi set hendikep 1 (+1.5), prvi set hendikep 2 (-1.5), prvi set hendikep 1 (-1.5), prvi set hendikep 2 (+1.5), kao i opklade na meč "TIP1", "TIP2", ukupno ispod/preko 21.5 , meč hendikep 1 (+3.5), meč hendikep 2 (-3.5), meč hendikep 1 (-3.5), meč hendikep 2 (+3.5). Opklade na paran ili neparan broj u prvom setu i meču su predmet refundacije (izračunava se kvota "1").

 

Sve opklade u prvom setu ukupno ispod/preko 6.5, prvi set ukupno ispod/preko 7.5, prvi set ukupno ispod/preko 8.5, prvi set ukupno ispod/preko 9.5, prvi set hendikep 1 (+2.5), prvi set hendikep 2 (-2.5), prvi set hendikep 1 (-2.5), prvi set hendikep 2 (+2.5), opklade na gemove od 1. do 8. gema prvog seta, podliježu obračunu. Opklade na "TIP1", "TIP2" u 9. gemu prvog seta su predmet refundacije, opklade na "TIP1", "TIP2" prvog poena 9. gema podliježu obračunu.

 

Ako je odigran "super tie break" u odlučujućem setu teniskog meča, onda se hendikep i ukupno obračunavaju prema poenima.

Ako se odlučujući set igra kao "super tie-break", opklade na "Ukupno" i "Handikep" tog seta računaju se u gemovima, a postavljeni "super tie-break" računa se kao jedna igra tokom obračuna opklada na "Ukupno" i "Handikep" meča. Smatra se da je set završen rezultatom 1: 0 ili 0: 1.

Na primjer meč je završen rezultatom 6: 3, 4: 6 i 5:10. Super tie-break odigrao se kao odlučujući treći set. U ovom slučaju, prilikom obračuna opklada, konačni rezultat meča smatra se 6: 3, 4: 6 i 0: 1, odnosno, broj gemova je 20.

                Tie-break odigran na kraju seta se također računa kao jedna igra (na primjer, tie-break, koji se igra kada je rezultat seta 6: 6, smatra se trinaestom igrom tog seta i set završava 6: 7 ili 7: 6).

Ako jedan od tenisera odbija da učestvuje u meču prije nego što počne, ili nije u mogućnosti da učestvuje, ili je diskvalifikovan, opklade na taj meč se refundiraju (izračunava se kvota "1").

Ako se tokom teniskog meča reprezentacija (parova) u kojem su imena učesnika određena imenom ekipe (države) (na primjer, Španija-Švajcarska), vrši se promjena tenisera(tima) (unaprijed najavljen teniser ili teniski tim za koji su ponuđene opklade), oklade na sve ishode meča ostaju važeće.

U tenisu hendikep i ukupno su navedeni u gemovima.

 

Sljedeće vrste opklada mogu biti postavljene na teniskom meču:

- Pobjeda prvog učesnika (tima) u meču (setu ili gemu) (kolona "TIP1" u liniji)

- Pobjeda drugog učesnika (tima) u meču (setu ili gemu) (kolona "TIP2" u liniji):

- Pobjeda prvog učesnika događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "kvote1").

- Pobjeda drugog učesnika događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

- Broj gemova je iznad određenog broja (ukupan broj gemova se pojavljuje u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Iznad").

- Broj gemova je ispod određenog broja (ukupan broj gemova se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "Ispod").

- Opklade na paran ili neparan broj gemova u meču ili setu.

Opklade na rezultate prvog seta i kompletnog meča:

Nudi se predviđanje pobjednika i prvog seta i kompletnog meča istovremeno. Dostupne su slijedeće 4 mogućnosti za klađenje:

„1/1“ - pobjeda prvog učesnika (tima) u prvom setu i cijelom meču.

„1/2“ - pobjeda prvog učesnika (tima) u prvom setu i pobjeda drugog učesnika (tima) u cijelom meču.

„2/1“ - pobjeda drugog učesnika (tima) u prvom setu i pobjeda prvog učesnika (tima) u cijelom meču.

„2/2“ - pobjeda drugog učesnika (tima) u prvom setu i u cijelom meču.

Opklade na konačni rezultat meča (seta):

Nudi se mogućnost odabira tačnih rezultata zabilježenih na kraju meča (seta) iz opcija koje su dostupne u programu (liniji).

Opklade na tie-break mogu biti Da ili Ne (da će biti ili da neće biti tie-break).

Opklade: Ko će osvojiti sljedeći gem.

Podaci koji se daju na službenim internet stranicama turnira i prvenstava, uzimaju se kao osnova tokom obračuna opklada na teniskim mečevima.

U slučaju pogrešnih navoda imena podloge na kojoj se igra  ili mjesta održavanja turnira ili greške u imenu turnira koji je u programu (liniji), oklade na rezultate turnira ostaju važeće.

Kazneni poeni (bodovi) koju sudija dodjeljuje  učesniku (timu) uzimaju se u obzir prilikom obračuna opklada.

Na primjer, pri rezultatu (6: 4), (3: 2), (0:40) sudija je dodijelio 1 kazneni poen (bod) prvom učesniku, a rezultat je postao (6: 4), (3: 3). U ovom slučaju se smatra da je drugi učesnik osvojio 6. Gem u  drugom setu.

Opklade na ishod teniskih mečeva, koje su odgođene ili prekinute, ostaju važeće do kraja turnira, kojem pripadaju.

Organizator zadržava diskreciono pravo da može odrediti opklade na drugim vjerovatnim događajima u tenisu, na primjer: ukupno asova, ukupno dvostrukih grešaka, ukupno tie-break-ova. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.11. Opklade na odbojku

Hendikep i ukupno za utakmicu odbojke su navedeni u poenima.

Sljedeće vrste opklada mogu biti postavljene kada je u pitanju odbojka:

- Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP1" u liniji).

- Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

- Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "Kvote1").

- Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep ((hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

- Broj poena na utakmici u odnosu na određeni broj je iznad (ukupan broj bodova (poena) se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u rubrici "Iznad").

- Broj poena na utakmici u odnosu na određeni broj je ispod (ukupan broj bodova se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "Ispod").

- Opklade na određeni rezultat u utakmici odbojke. Odgovarajući kolone u liniji su u skladu s tim označena kao 3:0, 3:1, itd

Opklade su takođe prihvaćene i na drugim vjerovatnim događajima u odbojci, ponuđenim u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.12. Opklade na stvarne auto trke u realnom vremenu

Pravila prihvatanja opklada u auto trkama:

a) krug zagrijavanja je uključen u trku,

b) ako oba vozača ne završe trku, pobjednik je onaj vozač koji je prošao više krugova,

c) Ako je vozač klasifikovan , on je završio trku.

Sljedeće vrste opklada se mogu postaviti na auto trkama:

- Pobjeda vozača u trci.

- Vozač će zauzeti jedno od tri prva mjesta.

- Vozač će završiti trku (klasifikovan je).

- Vozač neće završiti trku (neće biti klasifikovati).

- Vozač će imati najbrži krug trke.

- Prvi vozač će biti rangiran više od drugog vozača u završnom izvještaju (kolona "1" linije).

- Drugi vozač će biti rangiran više od prvog vozača u završnom izvještaju (kolona "2" linije):

Opklade se takođe prihvaćaju i na drugim vjerovatnim događajima u auto trkama, koji će biti ponuđeni u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu trke, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.13. Opklade na bejzbol

U bejzbolu meču igra se 9 ininga. Opklade su prihvaćene na konačan rezultat utakmice sa svim mogućim produžecima (inninga) uzetim u obzir. Ako je utakmica odgođena ili pomjerena za neki drugi dan, ulog se vraća.

Ako se utakmica završi neriješenim rezultatom i nije se igrao produžetak (ining) ili ako se, na osnovu pravila turnira, igrani produžetak (inning) opet završio neriješeno , tada se opklade na “KIonačan Ishod 1” i “Konačan ishod 2” obračunavaju kvotom 1 (jedan).

Prema "Mercy Rule"(Pravilo milosti), bejzbol utakmica može se završiti ranije. U tim se slučajevima utakmica smatra završenom s rezultatima zabilježenim u trenutku prekida i sve opklade se računaju uzimajući u obzir rezultate zabilježene u trenutku prekida. (“Mersy rule”(Pravilo milosti) se primjenjuje kada jedan od timova ima značajnu prednost u rezultatu nad protivničkim timom. Visina prednosti može varirati zavisno o zahtjevima turnira i prvenstava različitih zemalja.

Ako su tokom jednog dana timovi odigrali dvije utakmice i, u programu, (linija) priređivač ponudio opklade na samo jedan od njih, rezultati registrovan u igri koja je odigrana prva, uzimaju se kao osnova za obračun opklada.

U bejzbolu je promjena formata moguća i tokom igre (na primjer, igra se 7 ininga umjesto 9 ininga). U ovom slučaju, priređivač obavijesti igrače u programu o mogućoj promjeni formata.  Opklade na Ukupno i Hendikep u bejzbolu obračunavaju se u poenima.

Sljedeće vrste opklada mogu biti postavljene u bejzbolu:

 • Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP1" u liniji).
 • Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).
 • Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "Kvote1").
 • Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").
 • Broj poena na utakmici je iznad u odnosu na određeni broj (ukupan broj poena se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "Iznad").
 • Broj poena na utakmici je ispod u odnosu na određeni broj (ukupan broj poena se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "Ispod").
 • Opklade su prihvaćene ako je ukupan broj poena na utakmici paran ili neparan.
 • Opklade su prihvaćene na ishode pojediniačnih ininga, kolone "TIP1",  "TIPX", "TIP2", Hendikep i Ukupno ispod/preko u liniji).

Opklade se nude i na sljedeće ishode prve 3, prvih 5 i prvih 7 ininga: „Konačan ishod 1“, „Konačan ishod X“, „Konačan ishod 2“, „Handicap“ i „Ukupno“.

Službene veb stranice turnira, uzimaju se kao osnova za obračun opklada na bejzbol utakmice.

Bejzbol utakmica koja je prekinuta i nije nastavljena ili završena za 24 sata, smatra se završenom ako je odigrano najmanje 5 ininga. U ostalim slučajevima događaj se smatra nedovršenim. Opklade na „Konačan ishod 1“, i „Konačan ishod 2“, rezultate meča obračunavaju se kvotom „1“ (jedan) ako je utakmica prekinuta s neriješenim rezultatom i smatra se dovršenim.

Ako je utakmica prekinuta i smatra se da nije završena, opklade, čiji su ishodi već određeni vremenom prekida i ne zavise o konačnom rezultatu utakmice, podliježu obračunu, a sve ostale opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan). Ako je utakmica prekinuta i smatra se dovršenom, oklade na ishod pojedničanih ininga, koji nisu odigrani, računaju se kvotom 1 (jedan).

Opklade su takođe prihvaćene i na drugim vjerovatnim događajima u bejzbolu, koji će biti ponuđeni u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.14. Opklade na snooker

U cijelom meču hendikep i ukupno su navedeni u okvirima (Eng. „Frame“), u posebnim (odvojenim) okvirima - u poenima. Prema pravilima snooker-a zastoj se može pojaviti u okviru, u tom slučaju okvir se ponavlja odlukom sudije. U takvim slučajevima opklade postavljene na okvir se izračunavaju sa kvotom "1" (jedan). Ostale informacije o meču - događajima, vremenu kada se odvijaju, vjerovatnim ishodima za koje su ponuđene kvote od strane organizatora, tipovima i vrstama opklada, itd, su navedene u programu.

Opklade su takođe prihvaćene i na drugim vjerovatnim događajima, koji će biti ponuđeni u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.15. Opklade na stvarne Trke pasa,  konjske trke, moto sport trke i slične trke koje se dešavaju u realnom vremenu

Opklade su prihvaćene na konačne rezultate trka u sljedećim verzijama:

 • Odabrani učesnik će zauzeti prvo mjesto (biće prepoznat kao pobjednik trke),
 • Odabrani učesnik će zauzeti prvo ili drugo mjesto,
 • Odabrani učesnik će zauzeti prvo, drugo ili treće mjesto,
 • Odabrani učesnici će zauzeti prvo i drugo mjesto u skladu sa navedenim sekvencama (pobjednički par),
 • Odabrani učesnici će zauzeti prvo, drugo i treće mjesto u skladu sa navedenim sekvencama (pobjednički triplet).               

Opklade su takođe prihvaćene i na drugim vjerovatnim događajima, koji će biti ponuđeni u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča ili trke, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.16. Opklade na badminton

Ako je u započetom badmintonskom meču jedan od igrača (jedna ekipa) iz nekog razloga diskvalifikovan, odbije igrati ili ne može nastaviti utakmicu, utakmica se prerano završava, tada se opklade na rezultate te utakmice obračunavaju na sljedeći način:

Opklade, čiji su ishodi definitivno poznati u trenutku prekida meča, na temelju formata utakmice, smatraju se završenim i podliježu obračunu. Sve ostale opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Na primjer, igrač odbija nastaviti igru tokom prvog seta pri rezultatu 19:20. U ovom slučaju, opklade na sljedeće rezultate prvog seta obračunavaju se kvotom 1 (jedan): "Pobjednik 1", "Pobjednik 2", "Ukupno preko (ispod) 40,5", "Hendikep 1 (+1,5), "Hendikep 2 (-1.5)", "Hendikep 1 (-1.5)", Hendikep 2 (+1.5) ", kao i oklade na rezultate" Konačan ishod 1 " I "Konačan ishod 2 "u meču. Opklade na sljedeće rezultate prvog seta podliježu obračunu: "Ukupno preko (ispod) 38,5", "Ukupno preko (ispod) 39,5", "Hendikep1 (+2,5)", "Hendikep2 (-2,5)", "Hendikep1 (-2.5)", "Hendikep2 (+2.5)", "Hendikep1 (+3.5)", "Hendikep2 (-3.5)," Hendikep1 (-3.5) ", Hendikep2 (+3.5).

U badmintonu se opklade na Handikep i Ukupno računaju u poenima.

Ako prije početka utakmice, jedan od igrača (jedan od timova) odbije učestvovati u utakmici, opklade na taj rezultat se obračunavaju s kvotom 1 (jedan).

Ako se tokom badmintonskih ekipnih utakmica, u kojima su imena učesnika određena imenom ekipe (države) (npr. Kina-Indonezija), vrši promjena igrača tenisera (tima) (unaprijed najavljeni tenise ili ekipa za koju su odigrane opklade ), opklade na sve ishode utakmice ostaju važeće.

Opklade koje se nude na rezultate badminton mečeva:

- Pobjeda prvog igrača (tima) u meču (set) - "Konačan ishod 1".

- Pobjeda drugog igrača (tima) u meču (set) - "konačan ishod 2".

- Prvi igrač (ekipa) pobijedit će (ne izgubiti) utakmicu (set) uz hendikep koji se uzima u obzir - "Handikep 1".

- Drugi igrač (ekipa) pobijedit će (ne izgubiti) utakmicu (set) uz uzet u obzir hendikep - "Handikep 2".

- Opklade na broj poena u meču (set) - „Ukupno preko (ispod) vrijednosti granice (margine)“.

- Kladi se na broj bodova koji su parni (neparni).

Opklade na rezultate prvog seta i kompletnu utakmicu:

- Nudi se predviđanje pobjednika i prvog seta i kompletnog meča istovremeno. Dostupne su sljedeće četiri mogućnosti klađenja:

“1/1“ - pobjeda prvog igrača (ekipe) i u prvom setu i u cijelom meču.

„1/2“ - pobjeda prvog igrača (ekipe) u prvom setu i pobjeda drugog igrača (ekipe) u cijelom meču.

„2/1“ - pobjeda drugog igrača (ekipe) u prvom setu i pobjeda prvog igrača (ekipe) u meču.

„2/2“ - pobjeda drugog igrača (ekipe) u prvom setu i na meču.

Opklade na konačni rezultat utakmice (seta):

Nudi se odabir tačnih rezultata zabilježenih na kraju meča (seta) iz opcija koje su dostupne u programu (liniji).

Službene veb stranice turnira i prvenstava, uzimaju se kao osnova za obračunavanje opklada na badmintonske utakmice.

Opklade koje se daju na ishodu utakmica, koje su odgođene ili prekinute, ostaju važeće do kraja turnira, kojem pripadaju.

Opklade su takođe prihvaćene i na drugim vjerovatnim događajima u badmintonu, koji će biti ponuđeni u programu. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.17. Opklade na bandi

U Bandi utakmicama opklade se prihvataju na regularno vrijeme utakmice ako u programu (liniji) nije naznačeno drugačije. Rezultat registrovan u produžetku ne uzima se u obzir prilikom obračuna opklada na rezultate regularnog vremena. Redovno vrijeme bandi utakmice je 90 minuta (dva poluvremena, svako po 45 minuta). Prema zahtjevu pojedinih turnira i prvenstava, format utakmice može se mijenjati (utakmice, čije je trajanje 60 minuta, 70 minuta i 80 minuta s dva poluvremena, a trajanje svakog od njih je 30, 35 i 40 minuta). Tokom meča drugog formata, obavještenje o promjeni formata se nalazi u program (liniji).

Opklade na bandi utakmice:

- Pobjeda prve ekipe u meču (poluvrijeme) - "Konačan ishod 1".

- Neriješeno u meču (na poluvremenu) - "Konačan ishod X".

- Pobjeda druge ekipe u meču (poluvrijeme) - "Konačan ishod 2".

- Prva ekipa neće izgubiti utakmicu (poluvrijeme) - "1X".

- Jedna od ekipa će pobijediti na utakmici (poluvrijeme) - „12“.

- Druga ekipa neće izgubiti utakmicu (poluvrijeme) - "X2".

- Prva ekipa će pobijediti (ne izgubiti) meč (poluvrijeme) uz uzet hendikep u obzir  - "Hendikep 1".

- Druga ekipa će pobijediti (ne izgubiti) utakmicu (poluvrijeme) uz uzet hendikep u obzir  - "Hendikep 2".

Opklade na ukupan broj postignutih golova koje su ekipe postigle u meču (poluvremenu) - „Ukupno preko (ispod) vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

Opklada na ukupan broj postignutih golova svake ekipe pojedinačno u utakmici (poluvremenu) - „Ukupno preko (ispod) vrijednosti ponuđene granice (margine) u program (liniji).

Opklade na ukupan broj postignutih golova na utakmici (poluvremenu) je paran (neparan).

Službene veb stranice prvenstva, uzimaju se kao osnova za obračun opklada na odigrane utakmice.

Bandi utakmica (čije je trajanje 90 minuta), koja je prekinuta i nije nastavljena ili završena tokom 24 sata, smatra se završenom ako je odigrano najmanje 70 minuta. Bandi utakmice u trajanju od 60, 70 i 80 minuta, koje su prekinute i nisu nastavljene ili završene tokom 24 sata, smatraju se završenim ako su odigrane najmanje 48, 56 i 64 minute. U ostalim se slučajevima smatra da utakmica nije završena. Ako je meč prekinut i smatra se da nije završen, opklade, čiji su ishodi već poznati u trenutku prekida i ne zavise o konačnom rezultatu meča, podliježu obračunu, a svi ostale oklade obrađuju se kvotom "1" (jedan).

Opklade se prihvataju i na ostale ishode bandi utakmica koje priređivač  nudi u programu (liniji). Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.18. Opklade na hokej na travi

U hokeju na travi opklade se prihvataju na regularno vrijeme utakmice, ako ih priređivač u programu (liniji) ne odredi drugačije. Rezultati, registrovani u produžetku I mogućim penalima, ne uzimaju se u obzir prilikom obračuna opklada koje su ponuđene na ishode regularnog vremena. Uobičajeno vrijeme hokeja na traci je 60 minuta (2 poluvremena - svako u trajanju od 30 minuta ili 4 četvrtine - trajanje svake je 15 minuta), ali utakmica se može igrati i u sljedećem formatu: trajanje 70 minuta (2 poluvremena - trajanje svako u trajanju od 35 minuta ili 4 četvrtine - trajanje svake je 17 minuta i 30 sekundi). Tokom meča drugog formata, obavještenje o promjeni formata se nalazi u program (liniji).

Opklade na hokej na travi:

Pobjeda prvog tima u meču (poluvremenu, četvrtini) - "Konačan ishod 1".

Neriješeno u meču (poluvremenu, četvrtini) - "Konačan ishod X".

Pobjeda drugog tima u meču (poluvremenu, četvrtini) - "Konačan ishod 2".

Prvi tim neće izgubiti utakmicu (poluvreme, četvrtinu) - "1X".

Jedan od timova će pobjediti na utakmici (poluvremenu, četvrtini) - "12".

Drugi tim neće izgubiti utakmicu (poluvreme, četvrtinu) - "X2".

Prvi tim će pobijediti (ne izgubiti) utakmicu (poluvreme, četvrtinu) uz hendikep koji se uzima u obzir - "Hendikep 1".

Drugi tim će pobijediti (ne izgubiti) utakmicu (poluvreme, četvrtinu) uz hendikep uzet u obzir - "Hendikep 2".

Opklade na ukupan broj postignutih golova koje su timovi postigli u meču (poluvremenu, četvrtini) - “Ukupna preko (ispod) vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

Opklada na ukupan broj postignutih golova za svaki tim pojedinačno u utakmici (polovica, četvrtina) - "Ukupno preko (ispod) vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

Opklade na ukupan broj postignutih golova na utakmici (poluvremenu) je paran (neparan).

Meč hokeja na travi (čiji je trajanje 70 minuta), koji je prekinut i nije nastavljen ili završen tokom 24 sata, smatra se završenim ako je odigrano najmanje 55 minuta. Meč hokeja na travi u trajanju od 60 minuta, koji je prekinut i nije nastavljen ili završen tokom 24 sata, smatra se završeim ako je odigrano najmanje 47 minuta. U ostalim slučajevima smatra se da meč nije završen. Ako je meč prekinut i smatra se da nije završen, opklade, čiji su ishodi već poznati u trenutku prekida i ne zavise o konačnom rezultatu meča, podliježu obračunu, a svi ostale opklade obrađuju se kvotom "1" (jedan).

Opklade se prihvataju i na ostale ishode hokeja na travi na utakmicama koje priređivač ponudi u programu (liniji). Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.19. Opklade na stoni tenis

Ako je u započetom stonoteniskom meču jedan od učesnika (ekipa) iz nekog razloga diskvalifikovan, odbije igrati ili ne može nastaviti meč, utakmica se prekida, tada se opklade na ishode tog meča obračunavaju na sljedeći način:

Opklade, čiji su ishodi definitivno poznati u trenutku prekida, na temelju formata meča, smatraju se završenim i podliježu obračunu. Opklade na ostale rezultate obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Na primjer, stonoteniser (stonoteniserka) odbija nastaviti meč u prvom setu, pri rezultatu 9:10. U ovom slučaju, opklade na sljedeće rezultate prvog seta obračunavaju se kvotom 1 (jedan): "Pobjednik seta 1", "Pobjednik seta 2", "Ukupno preko (ispod) 20,5", "Handikep 1 (+1,5)", "Handikep2 (-1.5)", "Hendikep1 (-1.5)", "Hendikep2 (+1.5), kao i oklade na" Konačan ishod 1 "i" Konačan ishod 2 "ishode utakmice. Opklade na ishod „Ukupao parni (neparni)“ prvog seta i meča također se obračunavaju kvotom 1 (jedan). Opklade na sljedeće rezultate prvog seta podliježu obračunu: "Ukupno preko (ispod) 18,5", "Ukupno preko (ispod) 19,5", "Hendikep1 (+2,5)", "Hendikep2 (-2,5)", "Hendikep1 (-2.5)", "Hendikep2 (+2.5)", "Hendikep1 (+3.5)", "Hendikep2 (-3.5)", "Hendikep1 (-3.5)", "Hendikep2 (+3.5)", "Hendikep1 (+4.5) ”, Hendikep2 (-4.5),“ Hendikep1 (-4.5) ”,“ Hendikep2 (+4.5).

Ako jedna od ekipa (igrača) odbije učestvovati u meču prije njegovog početka, opklade na rezultate meča obračunuvaju se kvotom "1" (jedan). Ako se tokom meča za stonoteniske parove (ekipe) u kojima su imena učesnika određena imenom reprezentacije (države) (npr. Španija-Švajcarska), vrši promjena stonotenisera (ekipe) (unaprijed najavljenoga stonotenisera ili stonoteniserke za koje su opklade bile ponuđene), opklade na sve ishode meča ostaju važeće.

Opklade na hendikep i ukupno u stonom tenisu računaju se u poenima.

Opklade na ishode utakmica stonog tenisa:

Pobjeda prvog stonotenisera (ekipe) u meču (setu ili gemu) - "Konačan ishod 1".

Pobjeda drugog stonotenisera (ekipe) u meču (set ili gemu) - "Konačan ishod 2".

Prvi stonoteniser (ekipa) pobijedit će (ne izgubiti)  meč (set) uz hendikep koji se uzima u obzir - "Handikep1".

Drugi stonoteniser (ekipa) pobijedit će (ne izgubiti)  meč (set) uz hendikep koji se uzima u obzir - "Handikep2".

Opklade na ukupan broj poena u meču (set) “Ukupno preko (ispod) vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

Opklade na broj poena u meču (set), paran ili neparan broj.

Opklade na konačni rezultat meča (set).

U program (liniji) nudi se odabir tačnih rezultata zabilježenih na kraju meča (set).

Službene veb stranice turnira, uzimaju se kao osnova za obračun opklada na utakmice stonog tenisa.

Opklade na ishode odgođenih ili prekinutih utakmica u stonom tenisu ostaju važeće do kraja turnira, kojem pripadaju.

Opklade se prihvataju i na ostale ishode utakmica u stonom tenisu koje priređivač ponudi u programu (liniji).

16.20. Opklade na stoni fudbal u realnom vremenu na stvarni događaj

Nema vremenskog ograničenja meča (utakmice) Stonog Fudbala. Meč se sastoji od 1 (jedne) 3 (tri) ili 5 (pet) partija. U meču u kojem se igra 1 (jedna) partija,

igrač (par) koji dobije partiju je pobjednik. U meču u kojem se igraju 3 (tri) partije, igrač (par) koji dobije dve partije je pobjednik, i u meču u kojem se igra 5 partija,

igrač (par) koji dobije 3 partije je pobjednik. U zavisnosti od pravila samog prvenstva ili turnira, igrač (par) osvaja partiju ako postigne 5 (pet) ili 7 (sedam) golova.

Mečevi mogu da se igraju i u drugim formatima. U tom slučaju organizator stavlja posebnu napomenu o format meča.

Ako se igra partija na 5 postignutih golova, a trenutni rezultat je 4:4 pobjednik partije se dobija na razliku od 2 gola ali maksimalni rezultat ne može da pređe 8 datih golova jednog igrača (para). U slučaju da je rezultat 4:4 igra se nastavlja i mogući rezultati su 4:6, 6:4, 5:7, 7:5 6:8 ili 8:6. Ako dođe do rezultata 7:7 onaj ko postigne sljedeći pogodak je pobjednik i partija može da završi sa retzultatom 7:8 ili 8:7. Ako se partija igra na 7 postignutih golova, a trenutni rezultat je 6:6 pobjednik partije se dobija na razliku od 2 gola ali maksimalni rezultat ne može da pređe 8 datih golova jednog igrača (para). U slučaju da je rezultat 6:6 igra se nastavlja i mogući rezultati su 6:8 ili 8:6. Ako dođe do rezultata 7:7 onaj ko postigne sljedeći pogodak je pobjednik i partija može da završi rezultatom 7:8 ili 8:7.

OPKLADE NA MEČEVE STONOG FUDBALA:

 • Igrač 1 (par) je pobjednik meča (partije) – Konačan ishod 1
 • Igrač 2 (par) je pobjednik meča (partije) – Konačan ishod 2
 • Igrač 1 (par) će pobjediti u meču (partiji) ili neće izgubiti meč uzimajući u obzir zadani hendikep – Hendikep 1
 • Igrač 2 (par) će pobjediti u meču (partiji) ili neće izgubiti meč uzimajući u obzir zadani hendikep – Hendikep 2
 • Opklade na ukupan broj postignutih golova Igrača (para) u meču (partiji) – Ukupno Preko/Ispod
 • Opklade na ukupan broj postignutih golova u meču (partiji) – Ukupno Preko/Ispod
 • Opklade na ukupan broj postignutih golova u meču (partiji) će biti paran ili neparan – par/nepar
 • Opklade na tačan rezulatat meča (partije).

 

Predlaže se da se izabere tačan rezultat zabilježen u konačnom rezultatu meča (partije), u skladu sa mogućim opcijama uključenim u Liniji.

Za obrađivanje tačnih rezultata Stonog Fudbala uzimaju se u obzir zvanični web sajtovi Prvenstava ili Turnira koji se igraju.

Mečevi Stonog Fudbala koji su prekinuti i nisu nastavljeni ili nisu nastavjeni u roku od 24 časa  će se smatrati gubitnima.

Opklade koje su u trenutku prekida meča ili odgode već bile poznate i nisu zavisle od konačnog ishoda meča će biti obrađene, a ostale opklade će biti obrađene kao povrat (kvota 1)

Sve ostale opklade na mečeve Stonog Fudbala koje budu u ponudi organizatora će biti prihvaćene. Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

 

E-SPORT

E-sport ili elektronski sport predstavljaju oblik takmičenja koji se odvija putem elektronskih sistema, posebno video-igara; ulazna igra i timova kao i izlazni sistem e-sporta događaja, usredsređuje se ludsko-računarski interfejsi. Najviše, e-sportovi imaju oblik organizovanih tamičenja, takozvanih „multiplayer-a“ (video igra u kojoj su učestvovali u većoj igri), posebno između profesionalnih igrača. Najuobičajniji žanr video igara koji su povezani sa e-sportovima su strategije u stvarnom vremenu, borilne, pucačke ige iz prvog lica (FPS), igre u kojoj su igrale više igre koje igraju na internetu u ratne igre. Opklade za sve E-sportove se nude za stvarne događaje u relanom vremenu.

16.21. Opklade na E-Fudbal

Opklade na videomečeve e-fudbala prihvataju se na regularno vrijeme, osim ako priređivač u programu (liniji) ne ponudi nešto drugo. Zavisno o propozicijama određenog takmičenja, videomečevi se održavaju u formatu 2x7min, 2x6min ili 2x5min (dva poluvremena: svako po 7, 6 i 5 minuta).

Na videomečevima e-fudbala trenutna minuta prikazana na vremenskoj ploči može se razlikovati od stvarnog vremena videomeča. Na primjer, ako je odabran format od 10 minuta (2x5min), vremenska tabla koja prikazuje trenutnu minutu videomeča, dostići će 90 minuta za 10 stvarnih minuta. Na primjer, na stvarnoj osmoj minuti videomeča 72. minuta može se prikazati na ploči s vremenom koja prikazuje trenutnu minutu igre na prenosu videomeča.

Opklade na  videomečeva e-fudbala:

- Prvi tim  će pobijediti videomeč (poluvrijeme) - "Konačan ishod 1"

- Videomeč (poluvrijeme)  će završiti neriješeno  -  "Konačan ishod X".

- Drugi tim će pobijediti videomeč (poluvrijeme) - "Konačan ishod 2".

- Prvi tim neće izgubiti na videomeču (poluvrijemenu) - "1X".

- Jedan od timova će pobijediti na videomeču(poluvrijemenu) - "12".

- Drugi tim neće izgubiti na videomeču (poluvrijemenu) - "X2".

- Prvi tim će pobijediti (ne izgubiti) videomeč (poluvrijeme) uzimajući u obzir hendikep - "Hendikep 1".

- Drugi tim će pobijediti (ne izgubiti) videomeč (poluvrijeme) uzimajući u obzir hendikep - "Hendikep 2".

- Opklada na ukupan broj postignutih golova timova u videomeču (poluvremenu) - "Ukupno preko (ispod) vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

- Opklade na ukupan broj postignutih golova svakog tima pojedinačno u videomeču (poluvremenu) - - "Ukupno preko (ispod) vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

- Opklade: Prvi (drugi) tim postići će (ne postići) gol u videomeču (poluvremenu).

- Opklade: oba tima postići će (ne postići) gol u videomeču (poluvremenu).

- Opklade: ukupni broj golova u videomeču (poluvrijemenu) će biti paran (neparan).

- Opklade na konačni rezultat videomatcha.

U program (liniji) nudi se odabir tačnih rezultata zabilježenih na kraju videomeča.

 - Opklade koji će tim postići prvi (drugi ili sljedeći) gol u videomeču (poluvremenu).

Za obračunavanje rezultata videomečeva e-fudbala , službene veb stranice takmičenja videomečeva služe kao osnova.

Prekid prenosa videomečeva i oštećenja grafike uzrokovana tehničkim ili bilo kojim drugim razlozima nisu osnova za obračunavanje opklada kvotom "1" (jedan).

Tehnička pobjeda (poraz) zabilježen bilo kojim uzrokom nije osnova za obračun opklada. U ovom slučaju videomeč se smatra neodigranim i sve opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Videomeč e-fudbala, koji je prekinut iz tehničkih ili bilo kojih drugih razloga i nije nastavljen ili završen u roku od 24 sata, smatra se  nezavršenim i sve opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Rezultati prekinutih i nezavršenih videomečeva, koji su već jasno poznati u vrijeme zaustavljanja videomeča i ne zavise o konačnom rezultatu videomeča, podliježu obračunu, a ostale opklade obračunavaju se kvotom "1" ( jedan). Smatra se da je videomeč e-fudbala održan u potpunosti ako se odigra puni vremenski period predviđen za igru.

Opklade na druge moguće ishode u videomečevima e-fudbala također su prihvaćene i priređivač će ih ponuditi u program (liniji). Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.22. Opklade na E-Košarku

Opklade na rezultate videomečeva e-košarke računaju se sa dodatnim vremenom (produžecima).

Ako se videomeč završi neriješeno a neriješeni ishod nije ponuđen u program (liniji), opklade na rezultate "Konačan ishod 1" i "Konačan ishod 2" obračunavaju se kvotom "1" (jedan). Videomečevi se održavaju u formatu 4x5min ili 4x4min (4 četvrtine: svaka traje 5 ili 4 minute). Videomečevi s četvrtinom trajanja 12 minuta održavaju se u formatu 4x5, a oni kojima četvrtine traju 10 minuta, u 4x4 formatu.

U e-košarci trenutna minuta prikazana na vremenskoj ploči može se razlikovati od stvarnog vremena videomeča. Na primjer, ako je odabran format od 16 minuta (4x4), ploča koja prikazuje trenutnu minutu videomeča dostići će 40 minuta za 16 stvarnih minuta (realno vrijeme). Na primjer, na stvarnoj 12. minuti videomeča 30. minuta može se prikazati na ploči koja prikazuje trenutnu minutu igre.

Opklade na rezultate videomečeva e-košarke:

- Prvi tim će pobijediti videomeč (četvrtinu) - "Konačan ishod 1".

-Videomeč (četvrtina) će završiti neriješeno -  ("Konačan ishod X").

- Drugi tim će pobijediti videomeč (četvrtinu) - "Konačan ishod 2"

- Prvi tim neće izgubiti u videomeču (četvrtina) - "1X".

- Jedan od timova će pobijediti videomeč (četvrtinu) - "12".

- Drugi tim neće izgubiti u videomeču (četvrtini) - "X2".

- Prvi tim će pobijediti (ne izgubiti) videomeč (četvrtinu), uzimajući u obzir hendikep - "Hendikep 1".

- Drugi tim će pobijediti (ne izgubiti) videomeč (četvrtinu), uzimajući u obzir hendikep - "Hendikep 2".

- Opklade na ukupan broj poena timova u videomeču (četvrtini) - "Ukupno preko (ispod) od vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

 - Opklade na ukupan broj poena koje je svaki tim postigao u videomeču (četvrtini) - "Ukupno preko (ispod) od vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

- Opklade: ukupni broj poena  u videomeču (četvrtini) bit će parni (neparni).

- Opklade: dodatno vrijeme (produžeci) će biti (DA/NE).

Za obračunavanje rezultata videomečeva na e-košarci, kao osnova se koriste službene stranice videomeča.

Prekid prenosa videomečeva i oštećenja grafike uzrokovana tehničkim ili bilo kojim drugim razlozima nisu osnova za obračunavanje opklada kvotom "1" (jedan).

Tehnička pobjeda (poraz) zabilježen bilo kojim uzrokom nije osnova za obračun opklada. U ovom slučaju videomeč se smatra neodigranim i sve opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Videomeč e-košarke, koji je prekinut iz tehničkih ili bilo kojih drugih razloga i nije nastavljen ili završen u roku od 24 sata, smatra se  nezavršenim i sve opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Rezultati prekinutih i nezavršenih videomečeva, koji su već jasno poznati u vrijeme zaustavljanja videomeča i ne zavise o konačnom rezultatu videomeča, podliježu obračunu, a ostale opklade obračunavaju se kvotom "1" ( jedan). Smatra se da je videomeč e-košarke održan u potpunosti ako se odigra puni vremenski period predviđen za igru.

Opklade na druge moguće ishode u videomečevima e-košarke također su prihvaćene i priređivač će ih ponuditi u program (liniji).  Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.23. Opklade na E-Hokej na ledu

Opklade na rezultate videomečeva e-hokeja prihvataju se na regularno vrijeme. Videomečevi se održavaju u formatu 3x4 ili 3x5 (3 perioda svaki po 4 ili 5 minuta). U e-hokeju trenutna minuta prikazana na vremenskoj ploči može se razlikovati od stvarnog vremena videomeča. Na primjer, ako je 12 (3x4) minuta postavljeno kao vrijeme trajanja e-hokeja, ploča koja prikazuje trenutno vrijeme videomeča dostići će 60 minuta u 12 stvarnih minuta (realno vrijeme). Na primjer, na četvrtoj realnoj minuti videomeča 20 minuta može se prikazati na ploči s vremenom koja prikazuje trenutnu minutu igre.

Opklade na rezultate videomečeva e-hokeja :

- Prvi tim će pobijediti videomeč (period) - "Konačan ishod 1"

- Videomeč (period) će završiti neriješeno -  "Konačan ishod X

- Drugi tim će pobijediti videomeč (period) - "Konačan ishod 2".

- Prvi tim neće izgubiti u videomeču (periodu) - "1X".

- Jedan od timova će pobijediti videomeč (period) - "12".

- Drugi tim neće izgubiti u videomeču (periodu) - "X2".

- Prvi tim će pobijediti (ne izgubiti) videomeč (period), uzimajući u obzir hendikep - "Hendikep 1".

- Drugi tim će pobijediti (ne izgubiti) videomeč (period), uzimajući u obzir hendikep - "Hendikep 2".

- Opklade na ukupan broj golova timova u videomeču (periodu) - "Ukupno preko (ispod) od vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

 - Opklade na ukupan broj golova koje je svaki tim postigao u videomeču (periodu) - "Ukupno preko (ispod) od vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

- Opklade na ukupni broj golova  u videomeču (periodu) bit će parni (neparni).

- Oklade na konačni rezultat videomeča:

Može se odabrati tačan rezultat zabilježen kao rezultat na karaju meča, u skladu s mogućim opcijama ponuđenim u programu (liniji).

- Opklade prvi (drugi) tim postići će (ne postići) gol u videomeču (periodu).

- Opklade oba tima postići će ( neće postići) gol u videomeču (periodu)

- Okplade koji tim će postići prvi gol (nijedan od timova neće postići prvi, drugi ili sljedeći) gol u videomeču.

Za obračunavanje rezultata videomečeva na e-hokeju, kao osnova se koriste službene stranice videomeča. Prekid prenosa videomečeva i oštećenja grafike uzrokovana tehničkim ili bilo kojim drugim razlozima nisu osnova za obračunavanje opklada kvotom "1" (jedan).

Tehnička pobjeda (poraz) zabilježen bilo kojim uzrokom nije osnova za obračun opklada. U ovom slučaju videomeč se smatra neodigranim i sve opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Videomeč e-hokeja, koji je prekinut iz tehničkih ili bilo kojih drugih razloga i nije nastavljen ili završen u roku od 24 sata, smatra se  nezavršenim i sve opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Rezultati prekinutih i nezavršenih videomečeva, koji su već jasno poznati u vrijeme zaustavljanja videomeča i ne zavise o konačnom rezultatu videomeča, podliježu obračunu, a ostale opklade obračunavaju se kvotom "1" ( jedan). Smatra se da je videomeč e-hokeja održan u potpunosti ako se odigra puni vremenski period predviđen za igru.

Opklade na druge moguće ishode u videomečevima e-hokeja također su prihvaćene i priređivač će ih ponuditi u program (liniji).  Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.24. Opklade na E-Tenis

Opklade na videomečeve u e-tenisu  se sastoje od 3 (tri) seta koji se mogu održati na terenima od zemlje, trave ili tepiha. Hendikep i Ukupno za e-teniske videomečeve obračunavaju se u gemovima. Tie-break na kraju seta se računa kao jedan gem (npr. Tie-break, koji se igra kada je rezultat seta 6: 6, smatra se trinaestom igrom tog seta i set završava rezultatom 6: 7 ili 7: 6).

Opklade na rezultate videomečeva e-tenisa

- Prvi teniser (par) će pobijediti u videomeču (setu, gemu) - "Konačan ishod 1".

- Drugi teniser (par) će pobijediti u videomeču (setu, gemu) - "Konačan ishod 2".

- Prvi teniser (par) će pobijediti (ne izgubiti) videomeč (set), uzimajući u obzir hendikep - "Hendikep 1"

- Drugi teniser (par) će pobijediti (ne izgubiti) videomeč (set), uzimajući u obzir hendikep - "Hendikep 2”

- Opklade na ukupan broj gemova u videomeču (setu) - "Ukupno preko (ispod) od vrijednosti ponuđene granice (margine) u programu (liniji).

- Opklade ukupan broj gemova u videomeču (setu) bit će paran (neparan).

Opklade na rezultat prvog seta i cijelog videomeča

Predviđanje pobjednika prvog seta I cijelog meča u isto vrijeme. U program postoje 4 opcije:

"1/1" - pobjeda prvog tenisera (para)  u prvom setu I u videomeču.

„1/2“ - pobjeda prvog tenisera (para) u prvom setu i pobjeda drugog tenisera (para) u videomeču.

"2/1" - pobjeda drugog tenisera (para) u prvom setu i pobjeda prvog tenisera (para) u videomeču.

„2/2“ - pobjeda drugog tenisera (para) u prvom setu I u videomeču..

- Opklade na konačni rezultat videomeča

U program (liniji) nudi se odabir tačnih rezultata zabilježenih na kraju videomeča (seta).

- Opklade: doći će do tie-breaka (DA/NE)

- Opklade: osvaja sledeći gem

Za obračunavanje rezultata videomečeva u e-tenisu , kao osnova se koriste službene stranice videomeča.

Prekid prenosa videomečeva i oštećenja grafike uzrokovana tehničkim ili bilo kojim drugim razlozima nisu osnova za obračunavanje opklada kvotom "1" (jedan).

Tehnička pobjeda (poraz) zabilježen bilo kojim uzrokom nije osnova za obračun opklada. U ovom slučaju videomeč se smatra neodigranim i sve opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Videomeč e-tenisa, koji je prekinut iz tehničkih ili bilo kojih drugih razloga i nije nastavljen ili završen u roku od 24 sata, smatra se  nezavršenim i sve opklade obračunavaju se kvotom "1" (jedan).

Rezultati prekinutih i nezavršenih videomečeva, koji su već jasno poznati u vrijeme zaustavljanja videomeča i ne zavise o konačnom rezultatu videomeča, podliježu obračunu, a ostale opklade obračunavaju se kvotom "1" ( jedan). Smatra se da je videomeč e-tenisa održan u potpunosti ako se odigra u potpunosti.

Opklade na druge moguće ishode u videomečevima e-tenisa također su prihvaćene i priređivač će ih ponuditi u program (liniji).  Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

16.25. Ostale opklade

Prema ovom Pravilniku mogu biti ponuđene opklade koje nisu navedene u ovim pravilima. U tom slučaju, program određuje ishod (ishode) događaja (više događaja) za koje  organizator nudi pobjedničke kvote, uzimajući u obzir specifičnostima svakog događaja.  Igrač treba da se upozna i informiše sa uslovima opklade prije postavljanja opklade i formatu meča, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

SLOT i CASINO IGRE

16.26. Payline (linija koja se plaća)

Payline je linija koja prolazi kroz jedan simbol na svakoj roli a za to vrijeme se procjenjuje kolika će biti dobitna kombinacija. Klasična spinning rol mašina obično ima do 9 linija koje se isplaćuju dok video slot mašine  mogu imati i stotine. Payline može biti različitog oblika (horizontalnog, vertikalnog, nakrivljenog, trokutastog, trapezoidnog pa čak i cik-cak oblika, itd.)

16.27. Klasični slot u poređenju sa Video slotom

Klasični slotovi se igraju na tri role i većina ih ima jednu platnu liniju. Sa druge strane, video slotovi mogu imati i do 5 rola i desetine platnih linija. Čak šta više, kod klasičnih slotova nedostaje bonus serija i nema nikakvih specijalnih opcija kao što su recimo scatter ili multiplajer. Još jedna bitna razlika je u tome da većina klasičnih slotova nema progresivni džekpot.

16.28. Bonus

Bonus je posebna stavka određene teme u okviru igre, koja se aktivira kada se određeni simboli pojave u dobitnoj kombinaciji. Bonusi variraju u zavisnosti od igre. Pojedine bonus serije su specijalne sesije free spin-ova  (broju koji je najčešće zasnovan na dobitnoj kombinaciji koja aktivira bonus), često sa drugačijim ili modifikovanim setom dobitnih kombinacija u glavnoj igri a često i kada dobitni kredit raste zbog određenog mulitiplajera  koji je istaknut u obliku grafike ili video animacije (čiji izgled varira u dizajnu ili boji u odnosu na glavnu igru). U drugim bonus serijama, igraču bude predstavljeno nekoliko drugih itema na ekranu od kojih on može da odabere. Kada igrač odabere svoj item broj kredita je otkriven i dodijeljen. Pojedini bonusi koriste mehaničke naprave kao što je točak koji se vrti, koji radi u skladu sa bonusom i prikazuje osvojene iznose. Pojedine mašine imaju dva ili tri različita bonusa kao dio iste igre.

16.29. Free Spin

Free spin je termin koji se koristi u video i slot igrama kao i online slot igrama koji označava da će se besplatni okret obaviti bez naknade ili za isti ulog. Free spin može potaknuti mnogo stvari, svaka igra koristi različit metod. Najčešće je to određen broj specijalnih simbola na reelu (rola) koji je potreban da bi se aktivirao free spin bonus. U većini slučajeva razbacani simboli se više preferiraju za aktivaciju iako i wild simboli (ili potpuno drugačiji simbol) može biti upotrijebljen. Kod većine slot igara najmanje 3  ta specijalna simbola na roli su obavezna da bi se aktivirala opcija free spina. Kada se aktivira frees pin bonus dodjeljuje određen broj free spinova bez  ikakve nadoknade. Broj free spinova varira u odnosu na igru, može biti 5 a može biti i 50. Spinovi se koriste automatski od strane aparata a igrač zadržava sav ostvareni profit nakon što su spinovi završeni.

Free Spin ili besplatni okretaj priređivač može da dodijeli igraču u promotivne svrhe u bilo kom periodu i pod bilo kakvim uslovima naknadno naznačenim na internet stranici priređivača.

16.30. Scatter symbol (rasuti simboli)

Kod običnih simbola zahtjeva se da dobijete minimalno dva ista simbola na liniji koja se plaća da bi ste mogli biti isplaćeni. Međutim, scatter simboli rade drugačije i osvajaju  nagradu bez obzira da li su na liniji koja se plaća ili ne. Na modernim slot  igrama da bi ostvario dobitak igrač mora dobiti najmanje dva ova simbola. (Što više to bolje). Scatter simboli se obično uzimaju da bi se dodijelio broj free spinova. Broj free spinova zavisi od igre do igre; npr. 20 free spinova za 3 scatter simbola bilo gdje na rilama. Takođe mogu biti i u vidu novčane nagrade. Nagrade su obično male ali se one plaćaju kao dodatak ostalim dobicima. Scatter simbol je poseban simbol i on naglašava da ga ne može zamijeniti nikakav wild simbol.

16.31. Wild symbol (wild simbol)

Wild simbol se u slot igrama ponaša kao džoker karta. U osnovi oni mijenjaju bilo koji drugi simbol u igri osim određenih specijalnih simbola kao što su scatter simbol i džekpot. Mogu se pojaviti na bilo kojoj roli. Ovo nije pisano pravilo niti je obavezno i može se mijenjati od igre do igre. U nekim igrama wild simbol se može pojaviti samo na određenim rolama. Ili se opet mogu pojaviti samo za vrijeme bonus serije. Igrač se mora odnositi u skladu sa pravilima i tablicom isplate da bi se upoznao sa osnovnim pravilima. U onlajn slot igrama mogu se takođe upotrebljavati za osvajanje džekpota, multipiciranje nagrade i/ili za aktiviranje određenih opcija u igri.

16.32. Expanding wilds (prošireni wild)

Ne samo što rade na isti način kao i wild simboli već kad se dobije ovaj wild simbol  vam prekrije cijelu kolonu. To znači da možete dobiti na više od samo jedne linije u zavisnosti od vaše sreće na određenim redovima.

16.33. Stacked wilds (nagomilani wild simboli)

Sličan je proširenom wild simbolu s tim što ovi simboli dolaze u hrpama od po 2,3 ili više i slažu se jedan na drugi i tako vam popravljaju šansu da pogodite kombinaciju preko vise linija.

16.34. Progresivni Džekpot

U osnovi postoje dvije vrste džekpota na slot igrama a to su fiksni i progresivni džekpot. Fiksni džekpotovi već unaprijed imaju fiksno određen iznos koji igrači mogu osvojiti ukoliko dođu do njega.

Progresivni džekpot sa druge strane nema maksimalan limit što znači da on nastavlja da se uvećava dok god ga neko od igrača ne skine. Progresivne slot igre u zakonski ispravnim online kazinima imaju ista pravila za fiksni džekpot samo sa jednim dodatnim zahtjevom: da bi igrač osvojio mega-džekpot on mora igrati maksimalan bet i maksimalan broj linija i niti jednu manje.

16.35. Casino Turnir

Casino turnir je promotivnog karaktera i može da se pojavi na određenim Slot igrama za određeni vremenski period gdje igrači mogu da prilikom igre skupljaju bodove po naknadno objavljenim pravilima na stranici, te sa skupljenim bodovima učestvuju na Casino turniru gdje mogu ostvariti nagrade u zavisnosti od kriterijuma turnira.

16.36. Spisak slot i casino igara

Spisak odobrenih igara na sreću je promjeljiv i ažurira se prema Katalogu igara na sreću. Katalog igara na sreću donosi Uprava za igre na sreću u Službemom glasniku Republike Srpske.

 

SLOT IGRE

EZUGI

Live-Auto Roulette , Live Dealer - Roulette, Live Dealer - Blackjack, Oracle 360 Casino Roulette , Live Dealer - Casino Holdem , Live dealer - Baccarat, Unlimited Blackjack.

FAZI

Fruits and Stars Turbo Hot 40 , Book of Spells , Burning Ice Hot Stars , Pyramid , Juicy Hot, Star Gems, Book of Bruno,Roullete,  Crystal Jewels , Crystal Joker Hot ,Fruity Joker Hot , Golden Crown ,Mystery Joker Hot , Very Hot 40 ,Very Hot 5 , Wild Hot 40 , Wild Kingdom , “HEATING ICE” , “HEATING ICE DELUXE” , “LOLLA‘S WORLD” ,5 Fluo Hot , Jewels Beat,Aloha Charm , Book Of Spells Deluxe , Burning Ice Deluxe , Bursting Hot 5 , Crystal Hot 40, Crystal Hot 40 Deluxe , Crystal Hot 80 , Crystal Win , Crystals Of Magic , Deep Jungle , Diamonds , Forest Fruits , Fruits And Stars 40 , Jazzy Fruits , Jolly Poker , Katanas Of Time, Live European Roulette , Lucky Twister , Lux Roulette , Mega Hot , Monsters , Neon Hot 5 , Pirates , Postman , Retro 7 Hot , Space Guardians , Spin Cards , Star Runner , Starlight , Templars Quest , Triple Crown , Triple Hot , Tropical Hot , Twinkling Hot 40 ,  Twinkling Hot 5, Viking Gold , VIP Roulette , Wild Hot 40 , Wild West , Wizard.

GREEN TUBE

4 Reel Kings ,African Simba ,Book of Ra Classic ,Book of Ra Deluxe ,Book of Ra Celuxe 6 ,Columbus Deluxe ,Dolphin’s Pearl ,Dolphin’s Pearl Deluxe ,Fairy, Queen ,Faust ,Fruits’n Seven ,Golden Ark,Golden Sevens ,Hot Chance ,Just Jewels Deluxe,Lord of the Ocean ,Lucky Lady’s Chatrm Deluxe,Mega Joker ,Mystic Secrets,Pharaoh’sRing ,Plenty on twenty ,Power Stars ,Rainbow King,Reel King ,Roaring Forties ,Sizzling Hot deluxe ,Ultra Hot Deluxe ,Xtra Hot.

 

EGT / AMUSNET INTERACKTIVE LTD

100 Burning Hot ,100 Cats ,100 Super Hot ,2 Dragons ,20 Burning Hot ,20 Dazzling Hot ,20 Diamonds ,20 Hot Blast ,20 Joker Reels ,20 Super Hot ,27 Wins ,30 Spicy Fruits ,4 Of A Kind Bonus Poker ,40 Almighty Ramses II ,40 Burning Hot ,40 Burning Hot 6 Reels ,40 Hot & Cash ,40 Lucky King ,40 Mega Clover ,40 Super Hot ,5 Burning Heart ,5 Dazzling Hot ,5 Great Star ,5 Junggle Fruits ,50 Amazons Battle ,50 Horses ,Action Money ,Age of Troy,Aloha Party ,Amazing Amazonia ,Amazons Battle ,Ancient Dynasty ,Aztec Glory ,Blue Heart ,Book of Magic ,Brave Cat ,Burning Hot ,Burning Hot 6 Reels ,Caramel Hot ,Casino Mania ,Cats Royal ,Circus Brilliant ,Coral Island ,Dark Queen ,Dice & Roll ,Dice High,Dragon Reborn ,Dragon Reels ,Egypt Sky ,European Roulette (incl. Jackpot Cards) ,Extra Stars,Extremely Hot ,Fast Money ,Flaming Hot ,Flaming Hot Extreme ,Forest Band ,Forest Tale , Fortune Spells ,Frog Story ,Fruits Kingdom ,Game of Luck ,Genius of Leonardo ,Gold Dust,Grace of Cleopatra ,Great 27 ,Great Adventure ,Great Empire ,Halloween ,Hot & Cash, The Story od Alexander 2,Tirol Fest,Imperial Wars , Inca Gold II , Jacks or Better Poker , Joker Poker , Kangaroo Land , Kashmir Gold , Legendary Rome , Like A Diamond , Lucky & Wild , Lucky Buzz , Lucky Hot , Magellan , Majestic Forest , Mayan Spirit , Mini Burning Hot , Mini Supreme Hot , Mini Ultimate Hot , More Dice & Roll , More Like A Diamond , More Lucky & Wild , Ocean Rush , Oil Company II , Olympus Glory , Penguin Style , Queen Of Rio , Rainbow Queen , Retro Style , Rich World , Rice of Ra , Route of Mexico , Royal Secrets , Secrets Of Alchemy , Shining Crown , Spanish Passion , Summer Bliss , Super 20 , Supreme Hot , The Big Journey , The Explorers , The Great Egypt , The Secrets Of London , The Story of Alexander, The White Wolf , Thumbelinas Dream , Ultimate Hot , Vampire Night , Venezia D’oro , Versailles Gold , Virtual Roulette , Volcano Wealth , Witches’ Charm , Wonder Tree , Wonderheart , Zodiac Wheel ,  20 Super Hot Egypt Quest , Burning Hot Egypt Quest , Circus Brilliant Egypt Quest , Egypt Sky Egypt Quest , Halloween Egypt Quest ,Rise of Ra Egypt Quest ,  20 Golden Coins ,Orient Story ,  30 Summer Bliss , Blue Oceans , Tirol Fest , Secrets of Sherwood , Viking Rising ,Diamond Plus , European Roulette with Dynamic Paytable , Action Money , Brave Cat , Dragon Reborn , Forest Tale ,Genius of Leonardo ,  Great Adventure , Legendary Rome , Ocean Rush , The Explorers , The Secrets of London , Venezia D‘oro , Onyx Auto Roulette ,Keno Universe ,  Hot Deco , Mighty Sparta , Magic Guardians ,Kamakura ,  Fruity Time , Coctail Rush , Bulky Fruits ,Empress Charm , 20 Super  Hot - Egypt Quest ,Burning Hot - Egypt Quest , Circus Brilliant- Egypt Quest , Egypt Skay -  Egypt Quest , Halloween - Egypt Quest , Rise of Ra - Egypt Quest ,Jacks Or Batter Poker, 20 Bulky Fruits, 20 Power Hot , 40 Bulky Fruits , 40 Power Hot , 100 Power Hot , Drops of Water , Candy Palace , Flaming Hot 6 Reels , Fruits & Gold , Greek Fortune , Power Hot , Hot Keno , Superb Keno.

AMATIC

Admiral Nelson , Allways Fruits , Allways Joker , Allways Win , Arising Phoenix , Bells on Fire , Bells on Fire Rombo , Billyonaire , Book of Aztec , Book of Fortune , Diamond Cats , Diamond Monkey , Diamond on Fire , Enchanted Cleopatra , Eye of ra , Fire & Ice , Flying Dutchman , Golden Joker , Hot 27 , Hot Choice , Hot Fruits 20 , Hot Fruits 40 , Hot Scatter ,  a gran Aventura , Lovely Lady , Lucky Little Devil , Sakura Fruits , Ultra Seven , Wild 7 , Wild Stars ,Burnning Bells 20 , Grand Wild Dragon 20 , Hot Fruits 20 Cash Spins , Lady Fruits 40 Easter, Hot Soccer , Harle Queen , Hot Frutis 10 , Hot Frutis 27 , Lucky Double , Wild Volcano , Burning Bells 40 , Lucky Joker 10 , Pharaohs Gold 20 , Pharaohs Gold 40 , Pharaohs Gold 100 , Buffalo Thunderstacks , Fiery Frutis , Princess of Pearls , Book of Aztec Select , Casanova’s Ladies , Lovely Lady Deluxe , Lovely Lady Xmas , Aztec Emerald, Book of Admiral , Book of Fruits Halloween , Al Ways Hot Fruits , Book of Fruits 10 , Book of Fruits 20 , Hot Chioce Deluxe , Hot Scatter Deluxe.

 

PRAGMATIC PLAY

3 Genie Wishes , 5 Lions , 5 Liond Gold , 8 Dragons , Ancient Egypt , Caishen’s Gold , Da Vinci’s Treasure , Leprechaun Carol , Leprechaun Song , Pixie Wings , Queen of Atlantis , 3 Kingdoms - Battle of red Cliffs , 17 Monkeys , 7 piggies , 888 Dragons , Aztec Gems , Beowulf , Chilli Heat , Diamnond Strike , Dragon Kingdom , Dwarven Gold Deluxe , Fairytale Fortune , Fire 88 , Gold Rush , Gold Train , Great Rhini , Hercules Son of Zeus , Hot safari , Joker’s Jewels , Journey to the West , Jurassic Giants , Lady Godiva , Lucky Dragons , Lucky New Year , Magic Criystals , Mighty Kong , Monkey Madness , Panda’s Fortune , Santa , Sugar Rush , Triple Tigers , Vegas Nights , Wild Gladiators , Willd Spells , Wolf Gold, Aladdin and the Sorcerer , American Blackjack , Multihand Blackjack , Baccart , Roulette , Encient Egypt Classic , Asgard , Aztec Bonanza , Bronco Spirit , Buffalo King , Caishen’s Cash , Dance Party , Egyptian Fortunes , Extra Juicy , Fire Strike , Fruit Rainbow , Golden Beauty , Hercules and Pegasus , Greek Goods , Sweet Bonanza Xmas , Honey Honey Honey , Hot Chilli , Hot to Burn , Jade Butterfl y , John Hunter and the Aztec Treasure , Madame Destiny , Magic Journey , Master Chen’s Fortune , Master Joker , Money Mouse , Monky Warrior , Mustang Gold , Mysterious , Panther Queen , Peking Luck , Pirate Gold , Sweet Bonanza , Queen of Gold , Release the Kraken , Safari King ,Super Joker , Tree of Riches , Super 7s , the Champions , The Dog House , The Great Chicken Escape ,  Vampires vs Wolves , The Wild Machine , Treasure Horse , Triple Dragons , Triple Jokers , Vegas Magic , Wild Pixies , Wild west Gold , 17 piggies 5000 , Hot safari 50000 , Panda Gold 10000 , Live Blackjack , Live Speed Roullete , Live Roellete ,  Live Blackjack , Mega Wheel , Sic Bo , Wolf Gold 1,000,000 ,Congo Cash , Dragon Kingdom - Eyes of Fire™ , Emerald King Rainbow Road , Gates of Olympus , Eye of the Storm™ , Fishing Reels , Hot to Burn Hold and Spin™ ,Joker King™ , Juicy Fruits , Madame Destiny Megaways , The Hand of Midas™ , Rise of Giza PowerNudge™ , 5 Lions Megaways , Big Bass Bonanza Megaways ,Buffalo King Megaways , Chilli Heat Megaways ,  Crystal Caverns Megaways , Elemental Gems Megaways ,Extra Juicy Megaways , Power of Thor Megaways ,5 Lions Dance ,7 Monkeys , 7 Piggies 5 , Aladdins Treasure , Ancient Egypt Classic , Aztec Gems Deluxe , Baccarat , Big Bass Bonanza , Book of Kingdoms , Christmas Carol Megaways , Cowboys Gold , Curse of Werewolf Megaways , Diamond Strike 100 , Diamonds are Forever 3 Lines , Drago- Jewels of Fortune , Dwarven Gold , Emarald King , Fruit Party , Fruity Blast , Gems Bonanza , Glorious Rome , Gold Rush 250 , Great Reef , Great Rhino Deluxe , Great Rhino Megaways , Hockey League , Hockey League Wild Match, Hot Safari 50 , Irish Charms , John Hunter and the Mayan Gods , John Hunter&Book of Tut , John Hunter&Tomb Scarab Queen , Jungle Gorilla , Lady of the Moon , Live Auto-Roulette , Live Baccarat , Live Mega Sic Bo , Live Mega Wheel , Live Speed Bacarat , Master Chen“ s Fortune , Multihand Blackjack , Mysterious Egypt , Panda Gold 10 , Peaky Blinders , Pirate Gold Deluxe , Pyramid King , Queen of Gold 100 , Return of the Dead , Rise of Samurai , Romeo and Juliet , Roulette , Spartan King , Star Bounty , Starz Megaways , Street Racer , Tales of Egipat , The Catfather , The Catfather Part II , The Dog House Megaways , Three Star Fortune , Ultra Burn , Ultra Hold and Spin , Voodoo Magic , Wild Walker , Wild Wild Riches, The Dragon Tiger.

MICROGAMING

Aces And Eights Poker , Aces and Faces Poker , ActionOps Snow and Sable , Adelia the  Fortune Wielder , Agent Jane Blonde returns , Agent Valkyrie , All Aces Poker , All American Poker , American Roulette Gold , American Roullete , Ancient Fortunes Zeus , Arctic Valor , Ariana , Atlantic City Blackjack Gold , Bar bar Black Sheep 5 Reel , Beautiful Bones , Big Bad Wolf , Big Top , Bonanza , Bonus Deuces Wild , Book of Oz , Bookie of Odds , Break Away , Break da Bank Again , Bust The Bank, Cabaret Royale , Cash of Kingdoms , Celtic Gooddess , Classic Blackjack Gold , Deco Diamonds , Deuces Wild Poker , Diamond Empire , Double Bonus Poker , Dragon Shard , Dragonz ,  Dream Date , Eagle’s Wings , EmotiCoins , European Blackjack , European Roulette Gold , Exotic Cats , Football Star, Fortune Girl , Fortunes of Asgard , Fortunium ,Game of Thrones 243 Ways , Gold Factory , Goldwyn’s Fairies , Highlander , Hitman , Immortal Romance , Jack or Better Power Poker , Jungle Jim - El Dorado , King tusk , Lara Croft: Temples and Tombs , Lucky Leprechaun , Lucky Links , Medusa’s Golden Gaze ,Mega Money Multiplier , Moby Dick , Premier Roulette Diamond Edition , Rainbow , Reel Splitter , Reel Talent , River of Riches , Robin of Sherwood ,  Rockabilly Wolves , Roulette (European RouletteSwich) , Ruby Casino Queen , Rugby Star , Sherlock of London , Shogun of Time , Showdown Saloon , Sidewinder , Silver Lioness 4x , Six Acrobats , Sun Tide , Super wilds , Tarzan , Temple of Tut , The Great Albini, The Phanthom of The Opera , The Sand Princess , Thunderstruck II , Tiger’s Eye , Wacky Panda , What a Hoot , Millionaire , Wild Scarabs , Zombie Hoard , Magic of Pandore , Cashapillar , Romanov Riches , Riviera Riches , Reel Spinner , Carnaval , Village People Macho Moves , Alaskan Fishing , Multi Wheel European Roulette Gold , Cool Buck - 5 Reel , Castle Biulder II , Temperance , Classic 243 , Asian Beauty ,Gold , Age of Discovery ,

Lucky Twins , Stash of the Titans (G3) , Rabbit in the Hat , Wicked Tales: dark Red , Thunderstruck , The Finer Reels of Life , 108 Heroes , Pure Platinum , Frozen Diamonds , Mayan Princess , Hot as hades ,Forbidden Throne , Lion’s Pride , Game of Thrones 15 lines, Couch Potato , Festival Queens , 5 Reel Drive , Vegas Single Deck Blackjack , Vegas Strip Blackjack , Deuces Wild Poker , Sure Win , The Grand Journey , Bars & Stripers , Playboy Gold , Premier Roulette , Mermaids Millions , Isis , Icy Gems , Avalon , Astro Pug , Zemple Cash Frogs n Flies , Playboy , Summertime , Pistoleras , Starlight Kiss , Huangdi The Yellow Emperor , Viking Quest ,Mystic Dreams , Kathmandu , Crystal Rift , Flower Fortunes , Emperor of the Sea , Treasure Palace ,Silver Fang , Fiery Kirin , 08 Heroes Multiplier Fortunes , Medusa , Multihard - Aces & Faces Poker ,The Smashing Biscuit , Sterling Silver , European Ruolette , Liquid Gold ,Red Hot Devil , 1Joker 8000 ,Colossus Frac/pot , Party Island , The Twisted Circus , Giant Riches ,Serenity , Tally Ho ,Voila , Summer Holiday , Harveys , Bier Fest , Star Dust , Temple Quest , So Much Sushi , Agent Jane Blonde , Ninja Magic , Robyn.

PLAYSON GAMES

100 Joker Staxx , 3 Fruits Win: 10 Lines , Art of the Heist , Book of Gold: Clasic ,Dancing  Dragon Spring Festival , Fruit Supreme:25 Lines , Fruit & Jokers: 20 lines , Fruits of the Nile, Joker Expand: 40 Lines , Juice and Fruits , Kingdom of the Sun , Legend of Cleopatra , Mega Burning Wins:27 ways , Mighty Africa:4096 ways , Red Chilli Wins , Rise of Egypt,Rome: Caesar’s Glory ,  Sevens & Fruits , Solar Queen , Super Burning Wins: Respin, 3 voćke dobijaju , Zlatna knjiga - dvostruka šansa ,Zlatna knjiga - klasična , Vatreni dobici , Kristalna zemlja , Voće i džokeri 100 linija ,Legenda o Kleopatri , Veliki vatreni dobici , Uspon Egipta , Sedmice i voće (5 linija) , Sedmice i voće (20 linija) , Kraljica Sunca , Super vatreni dobici , Bogatstvo vikinga , Fantastični vatreni dobici (5 linija) , 40 Joker Staxx ,Blackjack Classic , Book of Gold: Double Chance , Book of Gold: Multichance , Book of Gold: Symbol choice , Buffalo Power: Hold and Win , Burlesque queen, Burning Wins , Chicago Gangsters , Christmas Eve , Claws vs Paws , Clover Riches, Crystal Crush , Crystal land , Crystal land , Down the Pub , Dracula‘s Family , Fireworks Master , Fruit Xtreme , Fruits & Clovers: 20 lines , Fruits of the Nile , Fruits‘n‘Stars , Fruits‘n‘Stars:Holiday Edition , Fruits&Jokers: 20 lines , Fruits&Jokers: 40 lines , Fruity Crown , God of Wild Sea , Imperial Fruits: 100 lines , Imperial Fruits: 40 lines , Imperial Fruits: 5 lines , Joker Expand 5 lines , Legend of Cleopatra , Legend of Cleopatra:Megaways, Lucky Pirates , Lucky Staxx: 40 lines , Mighty Africa , Odysseus , Pearl Beauty: Hold and Win , Phoenix Fire , Sakura Dragon , Sevens & Fruits:

20 lines , Sevens & Fruits: 6 reels , Solar King , Solar Temple , Sunny Fruits: Hold and Win , Super Burning wins , Thunder Reels , Treasures of Tombs Hidden , Viking Gods:Thor and Loki , Vikings Fortune: Hold and Win , Wild Burning Wins: 5 lines , Wild Warriors, BOOK OF GOLD 2: DOUBLE,HIT” ,  “DIAMOND WINS: HOLD AND WIN” , “HOT BURNING WINS” , “HOT COINS: HOLD AND WIN” , “WOLF POWER: HOLD AND WIN” , Sevens&amp;Fruits ,

Evolution

American Auto Roulette , American Roulette , First Person American Roulette ,First Person Lightning Roulette , First Person Roulette , Roulette , French Roulette , Auto French Roulette , Auto Roulette , Speed Roulette ,Speed Auto Roulette , Baccarat , Baccarat Control Squeeze ,  Baccarat Squeeze , Speed Baccarat , No Commission Baccarat , No Commission Speed Baccarat , First Person Baccarat , Cash or Crash , Dragon Tiger , Fan Tan , First Person Blackjack , First Person Craps ,First Person Dragon Tiger ,  First Person Dream Catcher , First Person Mega Ball ,First Person Top Card , Gonzo’s Treasure Hunt , Super Sic Bo , Top Card , Football studio Top Card ,2 Hand Casino Hold‘em, Blackjack, Caribbean Stud Poker, Casino Hold’em, Craps, Crazy Time, Free Bet Blackjack, Infi nite Blackjack, Lightning Baccarat,Lightning Dice, Mega Ball, Money Wheel, Monopoly, Power Blackjack, Roulette double ball, Roulette Dual Play, Instant Roulette, Lightning Roulette, Side Bet City, Speed Blackjack, Texas Hold’em Bonus Poker,  Three Card Poker,Ultimate Texas Hold’em.

Evoplay

Fruit Super Nova,  Temple of Dead, Wild Overlords,Budai Reels, Andar Nights, Dragon‘s  Tavern Bonus Buy,Budai Reels Bonus Buy, Patrick‘s Magic Field, Lucky Card, Blessed  Flame,Temple of Thunder, Wild Overlords Bonus Buy, The Greatest Catch, Goblin Run,Aeronauts , Animal Quest , Atlantis , Basketball , Battle Tanks , Bomb Squad , Book of Rest , Brutal Santa , Candy Dreams , Charming Queens , Chinese New Year , Clash of Pirates , Courier Sweeper , Crown and Anchor , Dolphins Treasure , Dungeon Immortal Evil , E.T.Lost Socks , Egypt Gods , Elven Princesses , Epic Gladiators , ET Races , Exploding Fruits ,  luffy Rangers , Football , Forest Dreams , orgotten Fable , Fruit Burst , Fruit Nova , Fruits  Land , Hot Triple Sevens , Hungry Night , Ice Mania , Indiana‘s Quest , Irish Reels ,  Jelly Boom , ewellery Store ,   Jolly Treasures , Journey to the West , Legend of Kaan , Legend of  a , Lucky Girls , Lucky Mahjong Box ,Magic Wheel , Maze: Desire for Power , Midnight Show,Line Field , Monster Lab , Mystery Planet ,  Naughty Girls Cabaret ,  Necromancer ,  Night Of The Living Tales ,Nuke World , Penalty shoot-out , Prohibition ,  Raccoon Tales,Red Cliff , Reign Of Dragons ,  Rich Reels , Rise of Horus , Robin Hood , Robinson ,Robots: Energy Confl ict , Rocket Stars , Roll the Dice , Scratch Match ,Sea of Spins ,Ace Round, Season Sisters , Sindbad , Sprinkle , Surf Zone , Syndicate , Talismans of Fortune , The Emperor‘s Tomb , The Great Confl ict , The Great Wall Treasure , The Legend of Shaolin , The Slavs , Totem Island , Trip to the Future , USSR Grocery , USSR Seventies , Valley of Dreams , Vegas Nights , Western Reels.

ISoftBet

3 Charms Crush ,  3 Hit Pay , 3888 WAYS , Absolute Super Reels , Alice Adventure ,  Ambiance ,Astro Magic , Aztec Gold Megaways , Aztec Gold: Extra Gold Megaways , Baccarat ,  Basic Instinct ,Beetle Jewels ,  Best things in life , Big win Baccarat , Blackjack (Single hand) , Blackjack Multihand , Blackjack MultiHand VIP , Blackjack Royal Pairs , BlackjackSingle Hand VIP , Book of Cai Shen ,Book of Immortals , Book of Sheba , BOOSTER , Bounty Belles , Brides of Dracula Hold & Win , Brilliant Diamonds: Hold & Win , Cash Camel , Cherry Trio , Chilli ChilliBang Bang ,Colossus: Hold & Win ,  Crabbin‘ Crazy , Crystal Clans , Dalai Panda (Mystic Ming Zhi) , Diamond Heist: Hold & Win , Diamond Wild , Van der Wilde and The Outlaws,Diamond Wild (Mini) , Disco Double , Dragon MatchMegaways ,Dragon Stone , Egyptian King , Euphoria ,  European Roulette , European Roulette Silver ,European Roulette Small  Bets , European Roulette VIP , Eye of the Amulet , Fishin‘ for gold , ForestMania , Fortune Diamond , Fu Fortunes Megaways , Gem Roulette ,  Ghosts and Gold , Gladiators GoWild ,Gold Digger , Gold Digger Megaways , Gold Digger: Mines , Golden Buffalo Double Up ,GoldenGallina , Golden Tiger , Greta Goes Wild ,  Happy Birds ,Hot Shots ,  Hot Shots 2 , Hot Spin ,Hot SpinDeluxe ,  Hot Spin Hot Link , Hot Spin Megaways , Illusions2 , Imperial Wealth , Jacks or Better ,JokerPoker ,  Joker Stacks , Jumbo Stampede , Kings of Gold , Lanterns & Lions: Hold & Win , Legend ofLoki , Legend of the Four Beasts , Lost Boys Loot , Lucky Clover , Lucky Dragon ,Lucky Lady , Lucky Leprechaun ,  Lucky Stripes ,  LuxuryRome , Macau High Roller , Majestic Gold Megaways , Majestic Megaways , Merlin‘s Magic Mirror ,  Mighty Stallion Hold & Win , Million Coins Respin , Monalisa Jewels , Moon Spirit Hold & Win , Morgana Megaways ,Moriarty Megaways ,  Musketeer Slot , Mystery of LongWei , Neptune‘s Fortune Megaways , Night Queen , Outback Gold: Hold and Win ,Pearl  Legend: Hold & Win , Pearl of the Orient ,Phantasmic Fortunes , Pinata Fiesta ,  Prosperity Ox , Punto Banco , Pyramid Pays , Queen of Wonderland Megaways , Racetrack Riches , Raging Dragons , Raging Reindeer , Red Dog ,  Red Dragon Wild , Roo Riches , Royal Cash , Royale with CheeseMegaways ,  Scrolls of Ra HD , Scrooge Megaways ,Sea of Riches , Secrets Of The Sorcerer , ShaolinSpin , Sheriff of Nottingham , Shining King Megaways , Spin or Reels HD , Stacks O‘Gold , SuperDiamond Wild , Super Fast Hot Hot , Super Fast Hot Hot RESPIN , Super Multitimes Progressive , Super Reel: Spin it Hot! , The Fortune Pig , The Golden City , The Great Wall , The King , TheNutcracker , The Ruby , The Ruby Megaways , Thunder Shields , Tree of Fortune , Tyrant KingMegaways , Ultimate Super Reels , Vegas High Roller , WesternGold Megaways ,  Wild Ape , Wild Hammer Megaways ,Wishing Wheel , Lucky 3 , Blackjack 21+3.

NetEnt Product Services Ltd

Aloha! Christmas™ ,  Aloha! Christmas Touch™ , American Roulette™ , American RouletteTouch , Archangels: Salvation™ , Archangels: Salvation Touch™ , Asgardian Stones , Asgardian Stones Touch™, Baccarat , Baccarat Touch , BerryBurst™ , BerryBurst Touch™ , Blackjack Classic , Blackjack Classic Touch , Blackjack Touch - Single Deck™ , Blackjack™ , Blackjack Classic Touch™ , Blood Suckers™ , Blood Suckers Touch™ , Blood Suckers II™ , Blood Suckers II Touch™ , Butterfl y Staxx™ , Butterfl y Staxx Touch™ , Butterfl y Staxx 2™ , Butterfl y Staxx 2 Touch™ , Cash Noire™ , Cash Noire Touch™ , Cash-o-Matic™ ,  Cash-o-Matic Touch™ ,Casino Hold’em ™ , Casino Hold’em Touch ™ ,  Codex of Fortune™ , Codex of Fortune Touch™ , Dark King: Forbidden Riches™ , Dark King: Forbidden Riches Touch™ , Dazzle Me™ , Dazzle Me Touch™ , Dazzle Me™  Megaways™ ,Dazzle Me™ Megaways™ Touch , Dead or Alive™ , Dead or Alive Touch™ , Dead or Alive 2™ , Dead or Alive 2 Touch™ , Dead or Alive 2™ Feature Buy ,Dead or Alive  2 Touch™ Feature Buy , Disco Danny™ ,Disco Danny Touch™ ,  Divine Fortune ,Divine Fortune Touch ,  Divine Fortune™ Megaways™ , Divine Fortune™ Megaways™ Touch , Double Stacks™ ,Double Stacks Touch™ , Dracula , Dracula Touch , Drive: Multiplier Mayhem™ , Drive: Multiplier Mayhem Touch™ , Eggomatic™ ,Eggomatic Touch , Elements™: The Awakening , Elements Touch™: The Awakening , European Roulette™ , European Roulette Touch , Excalibur , Excalibur Touch™ , Fairytale Legends: Hansel and Gretel™ , Fairytale Legends: Hansel and Gretel Touch™ , Fairytale Legends: Mirror Mirror™, Fairytale Legends: Mirror Mirror Touch™ , Fairytale Legends: Red Riding Hood™ , Fairytale Legends: Red Riding Hood Touch™ , Finn and the Swirly Spin™ , Finn and the Swirly Spin Touch™ , Finn’s Golden Tavern™ ,  Finn’s Golden Tavern Touch™ , lowers™ , Flowers Touch™ , Football: Champions Cup™ , Football: Champions Cup Touch™ ,French Roulette™ , French Roulette Touch , Fruit Shop™ , Fruit Shop Touch™ , Fruit Shop Christmas Edition™ , Fruit Shop Christmas Edition Touch™ , Fruit Shop™ Megaways™ , Fruit Shop™ Megaways™ Touch , Fruit Spin™ , ruit Spin Touch™ , Ghost Pirates™ ,Ghost  Pirates Touch™ ,Golden Grimoire™ , Golden Grimoire Touch™ , Gonzo’s Quest™ , Gonzo’sQuest Touch™ , Gordon Ramsay Hell‘s Kitchen™ , Gordon Ramsay Hell‘s Kitchen Touch™ ,Gorilla Kingdom™ ,  Gorilla Kingdom Touch™, Grand Spinn™ , Grand Spinn Touch™ ,Grand SpinnSuperpot™ ,  Grand SpinnSuperpot Touch™ , Guns N’ Roses Video  Slots™ , Guns N’ Roses Video Slots Touch™ , Halloween Jack™ , Halloween Jack Touch™, Hotline™ , Hotline Touch™ , Hotline 2™ , Hotline 2 Touch™ , Irish Pot Luck™, Irish Pot Luck Touch™ ,  Jack and the Beanstalk™ ,Jack and the Beanstalk Touch™ ,  Jack Hammer™,Jack Hammer Touch™ , Jack Hammer 2™: Fishy Business , Jack Hammer 2 Touch™: FishyBusiness , Jackpot 6000 , Jackpot 6000 Touch™ , Jimi Hendrix Online Slot™ , Jimi Hendrix Online Slot Touch™ , Jingle Spin™ , Jingle Spin Touch™ , Joker Pro™ , Joker Pro Touch™ , Jumanji® , Jumanji Touch® , Jungle Spirit: Call of the Wild™ , Jungle Spirit: Call of the Wild™Touch , King of Slots™ , King of Slots Touch™ , Koi Princess™ ,Koi Princess Touch™ , Lights™ , Lights Touch™ , Lost Relics™ ,  Lost Relics Touch™ , MegaJoker , Mega Joker Touch™ ,  Mercy of the Gods™ , Mercy of the Gods Touch™ , Motörhead Video Slot™ , Motörhead Video Slot Touch™ , Mythic Maiden™ , Mythic Maiden  Touch™, Narcos , Narcos Touch , Neon Staxx™ , Neon Staxx Touch™ , Ocean’s Treasure™ , Ocean’s Treasure Touch™ , Ozzy Osbourne Video Slots™ ,  Ozzy Osbourne Video Slots Touch™ , Parthenon: Quest for Immortality™ ,  Parthenon: Quest for Immortality Touch™ ,   Piggy Riches™ ,Piggy Riches Touch™ , Pyramid: Quest for Immortality™ , Pyramid: Quest for Immortality Touch™ ,Rage of the Seas , Rage of the Seas Touch™ , Reef Raider™ ,Reef Raider Touch™ , Reel Rush™ , Reel Rush Touch™, Reel Rush 2™ , Reel Rush 2 Touch™ , Reel Steal™ , Reel Steal Touch™ , Riches of Midgard: Land and Expand™ , Riches of Midgard: Land and Expand Touch™ , Robin Hood: Shifting Riches™ , Robin Hood: Shifting Riches Touch™ , Rome: The Golden Age™ , Rome: The Golden Age Touch™ , Roulette Advanced™ , Roulette Touch™ , Scruffy Duck™ , Scruffy Duck Touch™ ,  Secret of the Stones™ , Secret of the Stones Touch™ , Secrets of Atlantis™ , Secrets of  Atlantis Touch™ , Secrets of Christmas™ , Secrets of Christmas Touch™ , Serengeti  Kings™ , Serengeti Kings Touch™ ,Space Wars™ ,  Space Wars Touch™ , Spinsane™ , Spinsane Touch™ ,  Spiñata Grande™ , Spiñata Grande Touch™ , Starburst™ ,Starburst  Touch™ ,Starburst™ XXXtreme , Starburst™ XXXtreme Touch , Steam Tower , Steam Tower Touch™ ,  Street Fighter™ II: The World Warrior Slot , Street Fighter™ II: The World Warrior Slot Touch , Temple of Nudges™ ,  Temple of Nudges Touch™ , The Invisible Man™, The Invisible Man Touch , he Legend of Shangri-La: Cluster Pays™ , The Legend of Shangri-La: Cluster  Pays™ Touch , The Wish Master™ , The Wish Master Touch™ , The Wolf’s Bane™ , The Wolf’s Bane™ Touch ,Turn Your Fortune™ , Turn Your Fortune Touch™ ,Trollpot 5000™ , Trollpot 5000 Touch™ , Twin Spin™ , Twin Spin Touch™ , Twin Spin™ Megaways™ , Twin Spin™ Megaways™ Touch , Victorious™ , Victorious Touch™ , Vikings Video Slot™ , Vikings Video Slot™ Touch , Warlords - Crystals of Power™ , Warlords - Crystals of Power™ Touch ,  Wild Bazaar™ , Wild Bazaar Touch™ , Wild Water™ , Wild Water Touch™ , Wild Wild West: The Great Train Heist™ , Wild Wild West: The Great Train Heist Touch™ , Wild Worlds™ , Wild Worlds™ Touch , Willy’s Hot Chillies™ , Willy’s Hot Chillies Touch™ , Wolf Cub™ ,  Wolf Cub Touch™ , Scruffy Duck™ , Aloha! Cluster Pays , Creature from the Black Lagoon , Druids‘ Dream , Gods Of Gold: Infi niReels ,  Magic Maid Cafe , Rise of Maya , Scudamore‘s Super Stakes , Super Striker , Sweety Honey Fruity , Wilderland , Wings of Riches,Gonzo’s Treasure Hunt Live.

Synot

Pixel Reels ,  Fruity Gold 81 , Tiki Princess ,Respin Joker 81 , Goblinions , Fruits Go Multiply,  6 Fruits Delexe , Book of Secrets 6 ,Diamondz , Solar God , Aztec Jaguar , 27 Joker Fruits , 81 Joker Fruits , Skull Bonanza , Zeus Wild Thunder ,81 Vegas Multi Fruits , 243 Mexicana , 6 Fruits , 8 Flowers , 81st Cabaret , 88 Pearls , Aladdin and the Golden Palace , Alchemists Gold , Amazons’ Wonders , Armed‘n‘Wild , Black Magic HD , Blazing Ice, Book Of Secrets , Buffalo Hunt , Corsair Queen , Crazy Grizzly , Criss Cross HD , Dice Rush , Dicey Fruits , Dolphin’s Wild Ride , Double Hot , Dragons Of Fortune , Eldorado HD , Fire Witch , Firebird Double 27 , Firespell , Flip The Chip , Fruit Awards , Fruiti, FruitiX , FruitiXL , FruitiXX , FruitiXXL , Fruits ‚n‘ Fire , Fruity Gold , Gem-O-Rama , Goblinions , Golden Myth , Grand Gems , Halloween Fruits , Harlequin Dice , Hell Bars , Hell Fruits , Hell Mania , Hells Bars , Hot Africa , Hunter‘s Spirit , Jack and the Mystery Monsters , Jewel’sFortune , Joker 40 , Joker 40-end , Joker 50 Deluxe , Joker’s Five , Lucky Elements , Lucky Pot , Mirror Shield , Monkey Slots , Moonlight Fortune , Mysterious Atlantis , Neon Fever , Reel Hot Respin , Reel Sheriff , Respin Joker , Rich Pirates , Rock ‚n‘ RollRooster , Royal Wild , Sweet Dreams, Sync Spin , Treasures of Thebes , Turbo Gold HD , Vampire Bride , Wild Blooms , Wild Circus 256 , Wild Job , Wild Warp, Joker 5, Easter Fortune, 81st Cabaret, 27th Cabaret,Respin Joker 243, Masters of Eclipse, Gold O’Clock, Legend of the Colosseum, Xmas Secret, Book of Secrets Extra, Sweet Dream, Aladdin &The Magic Carpet, Firebird 27, Fire Spell.

RED TIGER

10001 Nights ,  Bounty Raid , Dragons Fire Mega Ways , Ganzos Quest Mega Ways , Mystery Reels,Regal Streak , The Wild Hatter , Vault Cracker , Wings Of Ra ,Zeus Lightning Power Reels ,24 Hour Grand Prix , 4 Squad , 5 Families , 777 Strike , Agent Royale , Ancient Script , Ancients Blessing , Arcade Bomb , Atlantis , Aurum Codex , Aztec Spins , Betty , Boris and Boo , Blue Diamond , Bombuster , Cash Ultimate , Cash Volt , Chinese Treasures , Cinderella`s Ball , Cirque de la Fortune , Clash of the Beasts , Crazy Genie , Crystal Mirror , Da Vinci`s Mystery , Devil`s Number , Diamond Blitz , Dice Dice Dice , Divine Ways , Dragon’s Fire , Dragon’s Fire Infi nireels , Dragon’s Luck , Dragon’s Luck Deluxe , Dragon’s Luck Power Reels , Dynamite Riches , Eagle Riches , Elven Magic , Emerald Diamond , Epic Journey , Esqueleto Mariachi , Five Star , Five Stars Power Reels , Flaming Fox , Fortune Charm , Fortune Fest , Fortune House , Fruit Blox , Fruit Snap , Gems Gone Wild , Gems Gone Wild Power Reels , Gemtastic , God Of Wealth , Gold Star , Golden Cryptex , Golden LeprechaunMegaways , Golden Lotus , Golden Offer , Golden Temple , Golden Tsar, Grand Wheel , Hoard of Poseidon , Imperial Palace , Jack in a Pot , Jackpot Quest , Jade Charms , Jester Spins , Jewel Scarabs , Jingle Bells , Jingle Bells Power Reels , Laser Fruit, Legend of Athena , Legendary Excalibur , Lion Dance , Lucky Easter , Lucky Fortune Cat , Lucky Fridays ,Lucky Halloween , Lucky Little Devil , Lucky Oktoberfest , Lucky Valentine , Lucky Wizard , Magic Gate , Masquerade , Mayan Gods , Mega Dragon , Mega Jade , Mega Pyramid , Mega Rise , Midas Gold , Multiplier Riches , Mystery Reels , Megaways , Mystery Reels Power Reels , Mystic Wheel , Ninja Ways , Ocean Fortune , Path of Destiny , Persian Fortune , Phoenix , Phoenix Fire Power Reels , Piggy Pirates , Piggy Riches Megaways , Pirates’ Plenty , Pirates’ Plenty Battle for Gold , Puss’N Boots , Rainbow Jackpots , Rainbow Jackpots Power Lines , RA’s Legend , Reactor , Red Diamond , Reel Heist , Reel Keeper , Reel King Mega , Regal Beasts , Riddle Of The Sphinx , Rio Stars , Robin Hood`s WildForest , Rocket Men , Royal Gems , Snow Wild And The 7 Features , Spin Town , Stage 888 , Sumo Spins , Sylvan Spirits , Ten Elements , The Equalizer , The Greatest Train Robbery , Thor`s Lightning , Thor’s Vengeance , Three Kingdoms , Three Musketeers , Tiki Fruits , Totem Lightning , Totem Lightning Power Reels , Treasure Mine , Trillionaire , Vault of Anubis , Vicky Ventura , War Of Gods , Well of Wishes , Wild Cats Multiline , Wild Circus , Wild Elements , Wild Fight , Wild Nords , Wild O`Clock , Wild Spartans , Wild Wild Chest , Win Escalator , Winter Wonders , Yucatan`s Mystery.

ENDORPHINA

LuxuryLife ,  2016 Gladiators , 2021 Hit Slot ,Akbar Birbal , Around the World , Asgardians DICE , Book of Oil , Chimney Sweep , Cupid ,Diamond Vapor , Fruletta , Gem Blast , Golden Ox , Hell Hot 100 , Joker Stoker , Legendary Sumo , Macarons , Mongol Treasures , Mystery of Eldorado ,Origami , Pachamama , Retromania , Rooster Fury , Shaman , Stone Age , Sugar Glider , Sugar Glider Dice , Sushi , Undine’s Deep , Urartu , Voodoo , Voodoo Dice , Wild Fruits , Hell Hot 20 ,Magnum Opus , 3 Thunders , Solar Eclipse ,  Royal Xmass , Water Tiger , King of Ghosts , 2022 Hit Slot , Lucky Cloverland , Cyber Wolf , The Ninja , Hell Hot 40 ,  Wild Love ,100 Zombies,  2020 Hit Slot, 2027 ISS, 4 of a King, 7 Bonus Up, Almighty Sparta, Almighty Sparta DICE, Ancient Troy, Ancient Troy Dice, Asgardians, Aus Dem Tal, Blast Boom Bang, Book of Santa, Buffalo 50, Cash Tank, Chance Machine 100, Chance Machine 20, Chance Machine 40, Chance Machine 5, Chunjie, Cuckoo,Dia De Los Muertos,  Diamond Chance, Fairy Tale, Football, Football Superstar, Fresh Fruits, Geisha, Gems & Stones, Gladiators, Goddess Of War,  Ice Pirates,In Jazz, Jetsetter, Kamchatka, Little Panda, Little Panda DICE, Lucky Dice 1, Lucky Dice 2, Lucky Dice 3, Lucky Lands, Lucky Streak 1, Lucky Streak 2, Lucky Streak 3, Minotaurus, More Fresh Fruits, Red Cap, Safari, Satoshi‘s Secret, Slotomoji, Sparkling Fresh, Taboo, Temple Cats, The Emirate, The King, The Ninja, The Rise of AI, The Vampires, The Vikings, Tribe, Troll Haven, Twerk, Ultra Fresh, Windy City.

GAMEART

Ali Baba‘s Riches ,  Diego el Pibe de Oro , Dolphin‘s Dream ,Maradona HyperWays™ , Mega Bunny Hyperways™ , Summer Jam , Hollywoof , Spooky Graves , Super Heated Sevens , European Roulette,Blackjack , Dynamite Fruits , Piggy Bjorn , Hot Fruit Delights , Sushi Yatta , Caribbean Stud Poker , Santa’s Factory , Xtreme Hot , Nefertiti HyperWays™ ,Video Poker , Baccarat , Fortune Tiger HyperWays , Diamond Magic , 20 Hot Fruit Delights ,  40 Super Heated Sevens , Dynamite Fruits Deluxe ,Angry Dogs ,3 Kings,5 Star Luxury, 88 Riches ,African Sunset ,African Sunset 2 ,Ancient Gong,Apocalypse Quest ,Atlantis World, Azrabah Wishes , Battle for Atlantis , Battle for Cosmos , Book of Alchemy , Book Of Oziris , Bubble Fruits , Burning Flame , Caligula , Captain Candy , Castle Blood , Chili Quest , Chinese Zodiac , Circus of Horror , Cleopatra Jewels , Crystal Mystery , Dancing Lions , DaVinci Codex , Dawn of Olympus , Dragon King , Dragon Lady , Dragon Whisperer , El Toreo , Emperors Wealth , Explosive Reels , Five Star Luxury , Flaming Reels , Fortune Lions , Fortune Panda , Four Symbols , Gold Of Ra , Golden Dragon , Hawaiian Christmas , Hawaiian Fruits , Jade Treasure , Joan Of Arc , Jumpin Pot , King Of Monkeys , King Of Monkeys 2 , King Of Wealth , Kitty Twins , Lady Luck , Lucky Babies , Lucky Coins , Magic  Dragon ,Magic Unicorn ,  Mariachi Fiesta , Money Farm , Money Farm 2 , Monkey Pirates , More Cash , Nefertiti‘s Nile , Night At KTV , Norns Fate , Peter‘s Universe , Phoenix Princess   Piggy Holmes , Power Dragon , Queen Of The Seas , Ramses Treasure , Rosh Immortality  Cube Megaways , Royal Gems , Santa‘s Farm , Slot Of Money , Spartans Legacy , Star Cash , Storming Flame ,Tesla,Texas Rangers Reward, Three Kings, Thunder Bird, Tiger Heart, Venetia, Wild Dolphin, Wild Wild Quest, Hunt, Wolf Quest.

HABANERO

Before Time Runs Out ,  Calaveras Explosivas , Candy Tower ,Marvelous Furlongs , Orbs Of Atlantis,Return To The Feature ,  otem Towers ,Nine Tails ,New Year‘s Bash , Lucky Durian ,Lantern Luck , Mighty Medusa , Disco Beats ,81 Frutas Grandes ,  Beastie Bux , La Tomatina ,Space Jammers , Baron Bloodmore and the Crimson, Road 2 Riches , Zorro Wild Heart , Bonanza Billion , Space XY , Aztec Magic Megaways ,Aztec Magic Bonanza , Clover Bonanza , Joker Queen , Lucky Farm Bonanza , Wild Cash , Squidpot ,12 Zodiacs, 5 Lucky Lions , 5 Mariachis , Aces and Eights 1 Hand , Aces and Eights 10 Hand , Aces and Eights 100 Hand , Aces and Eights 5 Hand , Aces and Eights 50 Hand , ll  American Poker 1 Hand , All American Poker 10 Hand , All American Poker 100 Hand , All American Poker 5 Hand , All American Poker 50 Hand , All For One , American Blackjack , Arcane Elements , Arctic Wonders , Aztlan‘s Gold , Baccarat , Baccarat Zero Commission , Barnstormer Bucks , Bikini Island , Bird of Thunder , Blackbeard‘s Bounty , Blackjack (3 Hand) , Bombs Away , Bonus Deuces Wild 1 Hand , Bonus Deuces Wild 10 Hand , Bonus Deuces Wild 100 Hand , Bonus Deuces Wild 5 Hand , Bonus Deuces Wild 50 Hand , Bonus Poker 1 Hand , Bonus Poker 10 Hand , Bonus Poker 100 Hand , Bonus Poker 5 Hand , Bonus Poker 50 Hand , Buggy Bonus , Cake Valley , Caribbean Holdem , Caribbean Stud , Carnival Cash , Cash Reef , Cashosaurus , Christmas Gift Rush , Colossal Gems , Coyote Crash , Deuces Wild 1 Hand , Deuces Wild 10 Hand , Deuces Wild 100 Hand , Deuces Wild 5 Hand , Deuces Wild 50 Hand , Disco Funk , Double Bonus Poker 1 Hand , Double Bonus Poker 10 Hand , Double Bonus Poker 100 Hand , Double Bonus Poker 5 Hand , Double Bonus Poker 50 Hand , Double Double Bonus Poker 1 Hand , Double Double Bonus Poker 10 Hand , Double Double Bonus Poker 100 Hand , Double Double Bonus Poker 5 Hand , Double Double Bonus Poker 50 Hand , Double Exposure (3 Hand) , Double O Dollars , Dr Feelgood , Dragon Castle , Dragon Tiger , Dragon‘s Realm , Dragon‘s Throne , Egyptian Dreams , Egyptian Dreams Deluxe , Fa Cai Shen , Fa Cai Shen Deluxe , Fenghuang , Fire Rooster , Flying High , Fortune Dogs , Four Divine Beasts , Frontier Fortunes , Galactic Cash , Gangsters , Glam Rock , Gold Rush , Golden Unicorn , Grape Escape , Happiest Christmas Tree , Happy Ape , Haunted House , Hey Sushi , Hot Hot Fruit , Hot Hot Halloween , Indian Cash Catcher , Jacks or Better 1 Hand , Jacks or Better 10 Hand , Jacks or Better 100 Hand , Jacks or Better 5 Hand , Jacks or Better 50 Hand , Jellyfi sh Flow , Jellyfi sh Flow Ultra , Joker Poker 1 Hand , Joker Poker 10 Hand , Joker Poker 100 Hand , Joker Poker 5 Hand , Joker Poker 50 Hand , Jugglenaut , Jump! , Jungle Rumble , Kane‘s Inferno , King Tut‘s Tomb , Knockout Football , Knockout Football Rush , Koi Gate , Little Green Money , London Hunter , Loony Blox , Lucky Fortune Cat , Lucky Lucky , Magic Oak , Monster Mash Cash , Mount Mazuma , Mr Bling , Mummy Money , Mystic Fortune , Naughty Santa , Nuwa , Ocean‘s Call , Pamper Me , Panda Panda , Pirate‘s Plunder , Pool Shark , Presto , Pucker Up Prince , Pumpkin Patch , Queen of Queens , Queen of Queens II , Ride em Cowboy, Rodeo Drive ,  Rolling Roger , Roman Empire , Roulette , Ruffl ed Up , S.O.S!, Santa‘s Village, Scopa , Scruffy Scallywags , Shaolin Fortunes , Shaolin Fortunes 100 , Shogun‘s Land , Sic Bo , Sir Blingalot , Sky‘s the Limit , Space Fortune , Sparta , Super Strike , Super Twister , Taberna De Los Muertos , Taberna De Los Muertos Ultra , Techno Tumble , Tens or Better 1 Hand , Tens or Better 10 Hand , Tens or Better 100 Hand , Tens or Better 5 Hand , Tens or Better 50 Hand , The Big Deal , The Dead Escape , Three Card Poker , Three Card Poker Deluxe , Tower Of Pizza , Treasure Diver , Treasure Tomb , Viking‘s Plunder , War , Ways of Fortune , Wealth Inn , Weird Science , Wicked Witch , Wild Trucks , Wizards Want War , Zeus , Zeus 2.

 

BOOONGO

3 Coins ,  Hit the Gold! , Lord Fortune: Hold and Win ,Magic Apple , Magic Ball ,Scarab Boost: Hold and Win ,  Super Rich God: Hold and Win , Wolf Saga , Lord Fortune 2 , Gold Express , Candy Boom , Golden Dancing Lion , Black Wolf , Book of Wizard Crystal Chance , Happy Fish , Pearl Diver 2 , Treasure Chest , Sun of Egypt 3 , Queen Of The Sun , Caishen Wealth BOOONG,12 Animals,15 Dragon Pearls,15 Golden Eggs,777 gems,777 Gems: Respin,88 Dragon ,88 Wild Dragon,African Spirit,Age of Caesar,Aztec Sun,Beast Saga,Book of Sun,Book of Sun - Choice, Book of Sun: Multichance, Buddha Fortune, Christmas Charm, Dragon Pearls: Hold & Win, Eye of Gold, Fortune Multiplier, Fruiterra Fortune, Fu Cai Shen, God‘s Temple, God‘s Temple Deluxe, Goddess of the Moon, Great Panda, Halloween Witch, Lucky Xmas, Monkey Money, Moon Sisters, Olympian Gods, Patrick‘s Pub, Poisoned Apple, PoisonedApple 2, Scarab Riches, Scarab Temple, Secret Of Nefertiti, Secret of Nefertiti 2, Shen Long Mi Bao, Sky Gems 5 Wilds, Star Gems, Sun of Egypt, Sun of Egypt 2, Super Marble, Supreme Fortune, Sync Reels, Three Gems: Adjacent, Thunder of Olympus, Thunder Zeus, Tiger Stone, Tiger‘s Gold, Viking‘s Gods Gold, Vikings Winter, Wild 888.

 

 

PLATIPUS

European Roulette ,  Lord of the Sun ,Wealth of Wisdom , Little Witchy ,7 & Hot Fruits , Diamond Hunt ,  Frozen Mirror , Joker Chase ,9 Gems , Piedra del Sol , Posh Cats ,Arabian Tales,Aztec Coins, Aztec Temple, Baccarat Mini, Baccarat Pro, Baccarat VIP, Bison Trail, Black Jack VIP, BlackJack, Book of Egypt, Caishen’s Gifts, Chilli Fiesta, Chinese Tigers, Cinderella, Cleo‘s Gold, Crazy Jelly,  Crocoman, Crystal Sevens, Da Ji Da Li,  Dragon`s Element, Dynasty Warriors,Fairy Forest, Fiery Planet, Fruity Sevens, Great Ocean, Hawaiian Night, Jackpot Lab, Jade Valley, Jewel Bang, Juicy Spins, Jungle Spin, Legend of Atlantis, Love is, Lucky Cat, Lucky Dolphin, Lucky money, Magical Mirror, Magical Wolf, Mega Drago, Mistress of Amazon, Monkey‘s Journey, Neon Classic, Pharaoh’s Empire, Pirates Map, Power of Gods, Power of Poseidon, Princess of Birds, Rhino Mania, Richy Witchy, Royal Lotus, Safari Adventures, Sakura Wind, Santa’s Bag, The Ancient Four, Triple Dragon, Webby Heroes, Wild Spin.

 

BGAMING

Aloha King Elvis ,  Deep Sea , Dig Dig Digger , Mechanical Clover , WBC Ring of Riches , Wild Texas ,  Lucky Dama Muerta ,All Lucky Clovers,All Lucky Clovers 100,All Lucky Clovers 20,All Lucky Clovers 40,All Lucky Clovers 5,American Roulette,Aztec Magic,Aztec Magic Deluxe,Baccarat, Blackjack Surrender, Bob‘s Coffee Shop,Book of Pyramids,Brave Viking,Caribbean Poker Casino Hold`em,Cherry Fiesta,Crazy Starter, Desert Treasure,Domnitors,Domnitors Deluxe ,Double Exposure, Elvis Frog in Vegas,European Roulette,Fantasy Park,Fire Lightning ,French Roulette, FruitMillion,Hawaii Cocktails, Heads and Tails,Hello Easter,Hi-Lo Switch Hit The Route,Jacks or Better,Jogo Do Bicho,Johnny Cash,Johnny the Octopus,Journey Flirt,Let it Ride,Lucky Blue,Lucky Lady Moon, Lucky Lady‘s Clover,Lucky Sweets,Mechanical Orange,Minesweeper,Multihand Blackjack,Multihand Blackjack Pro,Oasis Poker,Platinum Lightning, Platinum Lightning Deluxe,Plinko,Pontoon,Princess of Sky ,Princess Royal,Rocket Dice, Scratch Dice,Scroll of Adventure,Sic Bo,Sic Bo Macau,Slotomon Go,Texas Hold`em,Trey Poker,West Town.

 

Tomhorn

Mine Mine Quest ,  Cricket Mania , Frutopia , PengWins ,243 Crystal Fruits , 243 Crystal Fruits Reversed , 7 Mirrors , Aces And Faces Mega Poker , Aces And Faces Poker , Aces And Faces Poker 4 Hand , American Roulette , Baccarat , Black Mummy , Black Mummy Dice , Blackbeard‘s Quest , BLACKBEARD‘S QUEST MINI GAME , Book Of Spells , Casino Royale , Cleopatra‘s Secret , Deuces And Joker Poker 4 Hand , Deuces And Joker Poker , Diamond Hill , Disco Fever , Don Juan‘s Peppers , Double Flash , Double Poker , Dragon Egg , Dragon Riches , Drunken Vikings , European Roulette , Feng Fu , Fire ‚n‘ Hot , Flaming Fruit , Frozen Queen , Fruit , Gangland , Gardener , Geisha‘s Fan , Gold X , Golf Championship , Hammer of Thor , Hot Blizzard , Hot’n’Fruity , Ice Age , Inca‘s Treasure , Jacks Or Better Poker , Jacks Or Better Poker 4 Hand , Jingle Bells , Joker Poker 4 Hand , Joker Poker 4 Hand , Joker Reelz , Jungle Adventure , Keno , King Arthur , Kongo Bongo , La Playa , Leprechaun‘s Treasure , Loch Ness Monster , Lunapark , Mega Poker , Middle Earth , Monkey 27 , Monster Madness , Nitro Madness , OXO , Panda‘s Run , Power Keno , Quick Bingo , Red Lights , Red Seven , Royal Double , Savannah King , Scratch Card , Shaolin Tiger , Sherlock Scasndal In Bohemia , Sizable Win, Sky Barons , Spinball , Super Keno , Sweet Crush , THE Chicago , The Cup , The Secret of Ba , Three Card Poker , Thrones Of Persia , Treasure Island , Triple Joker , Wall Street , Wheel Of Luck , Wild Bells , Wild Pearl , Wild Sierra , Wild Weather , Wolf Sierra , Wonders Of The Ancient World.

 

BETSOFT

Back to Venus ,Bamboo Rush,Birds!

Blood EternalBook of DarknessCaishen‘s Arrival,Carnaval Forever, Chilli pop,

Dim Sum Prize,Dr. Jekyll & Mr. Hyde,Dragon & Phoenix,Dragon KingsNJP ,

Faerie Spells NJP ,Fire & Steel, Fruit Zen,Fruitbat Crazy, Gemmed,Giovanni‘s Gems,Gold Canyon,Golde Horns, Gypsy Rose,Jumbo Joker,Magic Shoppe, Max Quest: Wrath of Ra,Miles Bellhouse & Gears of Time, Monster Pop,More Gold Diggin, Mystic Hive,Ogre Empire,Pinocchio,Primal Hunt,Quest to the West,Spinfi nity Man, Spring   Tails,Stampede,Super Sweet,Take Santa‘s Shop,Take The Bank,The Angler,The Golden Owl of Athena,The Hive,The True Sheriff,TheSlotFather Part II,Tiger‘s Claw,Total Overdrive,Viking Voyage,Wolf Moon Rising,Yak Yeti & Roll.

 

GAMOMAT

40 Finest XXL , Ancient Magic , Ancient Riches Casino , Ancient Riches RHFP , Atlantic Wilds , Aura of Jupiter , Aura of Jupiter CCS , Back to the Fruits , Back to the Fruits Respins of Amun Re , Beautiful Nature , Beer Party , Black Beauty , Book of Ages , Book of Crazy Chicken , Book of Crazy Chicken 2 , Book of Crazy Chicken GDN , Book of Madness , Book of Madness Respins of Amun-Re ,Book of Romeo and Julia , Books & Bulls , Books & Bulls GDN , Books & Bulls RHFP , Books and Pearls , Books and Pearls Respins of Amun-Re , Crystal Ball ,Crystal Ball RHFP , Crystal Burst XXL , Crystall Ball GDN , Cutie Cat , Cutie Cat CS ,  Disc of Athena , Dragon of the Princess , Duck Shooter , Duck Shooter CCS , Explodiac , Explodiac RHFP , Fancy Fruits , Fancy Fruits CCS , Fancy Fruits GDN , Fancy Fruits Respins of Amun Re , Fancy Fruits RHFP ,  Forever Diamonds , Fort Brave , Fruit Love , Fruit Mania , Fruit Mania GDN , Fruit Mania RHFP , Gates of Persia ,Glamorous Times , Golden Egg of Crazy Chicken , Golden Egg of Crazy Chicken CCS , Golden Touch , Great Warrior , King & Queen , King of the Jungle , King Of The Jungle GDN , King Of The Jungle RHFP , La Dolce Vita , La Dolce Vita GDN , La Dolce Vita RHFP , Land Of Heroes , Land Of Heroes GDN , Maaax Diamonds , Maaax Diamonds , Maaax Diamonds Christmas Edition , Maaax Diamonds GDN , Magic Stone , Mighty Dragon , Night Wolves , Old Fisherman , Phantom‘s Mirror , Pharao‘s Riches , Pharao‘s Riches RHFP , Pharaos Riches GDN , Ramses Book , Ramses Book Christmas Edition , Ramses Book Easter Egg , Ramses Book GDN , Ramses Book Respins of Amun Re , Ramses Book RHFP , Roman Legion , Roman Legion Extreme , Roman Legion Extreme RHFP , Roman Legion GDN , Royal Seven , Royal Seven GDN , Royal Seven XXL , Royal Seven XXL Easter Egg , Royal even XXL RHFP ,  Savanna Moon , Shoguns Secret , Simply the Best , Sticky Diamonds , Sticky Diamonds Easter Egg , Sticky Diamonds RHFP , Super Duper Cherry , Super Duper Cherry RHFP , Super Duper Crazy Chicken Easter Egg , Take 5 , Take 5 Christmas Edition , Take 5 GDN , Take 5 RHFP , The Expandable , The Mighty King , Tower of Power , Western Jack , Wild Rapa Nui , Wild Rubies , Wild Rubies GDN , Wild Rubies RHFP , Wilds Gone Wild , Win Blaster , Win Blaster Christmas Edition , Xploding Pumpkins,Wild Rubies Christmas Edition.

ORYX GAMING

Aces and Faces , American Roulette , Anaconda Eye Rapids , Art Bandits , Baccarat , Broker Bear Blast, Casino Barbut , Casino Hold‘em , Casino Patience Solitaire , Deep Space Bingo , Deuces Wild , Día de los Muertos , European Classic Multihand Blackjack , European Roulette , Extreme Pay , Fairytale Forest Quik , French Roulette , Fruit Twist , Golden 7 Christmas , Golden 7 Classic , Golden Dunes , Jacks or Better , Joker Poker , Keno Classic , Lotto is My Motto , Lucha Extreme , Lucky Swing , Mini Panini , Mission Atlantis , Mundial Fever Light , Quick Slinger Bam Bam , Red Corrida , Reel Rivals , Sceptre of Cleo , Space Traveller , Studio 69 , Sweet n Sour , Sweet n Sour Winter , Thrill Bill , Tiger Claws , Tree of Gold , Trucker‘s Heaven , Vegas Strip Single Deck Blackjack , Wild Dolphins.

 

SPRIBE

Aviator

LIVE CASINO (UŽIVO IGRE)

17. BET ON POKER (KLAĐENJE NA POKER)

Uslovi:

Draw – jedno dijeljenje karata koje započinje kada diler skenira prvu kartu i stavi je na prvu Poziciju (Hand 1) a završava kada diler stavi poslednju zajedničku kartu okrenutu licem prema gore, i najavi pobjednika i kada vrati sve karte koje su okrenute nazad u špil. Prije početka svakoga izvlačenja diler najavi početak narednog izvlačenja i promiješa karte.

Pozicija (Pocket cards (Glavne karte – Hand 1 do 6) – dvije karte na stolu okrenute licem prema gore. Ukupno 6 Pozicija (Handova) učestvuje u izvlačenju i numerisane su od 1 do 6.

Betting outcome (Ishod beta) – moguća interpretacija jednog izvlačenja iskazana u šansama koje se mogu mijenjati za vrijeme izvlačenja i to u zavisnosti od promjene matematičke vjerovatnoće ishoda.

Betting round (Krug beta) – vrijeme određeno za prihvatanje igračevog uloga. Novi krug počinje nakon svake promjene u igri (prije i poslije podjele glavnih karata, nakon Flop-a i nakon Turn-a).

Opcije za bet – lista svih opcija za bet koje su omogućene igračima.

Bord – pet (5) zajedničkih karata koje svaka Pozicija (Hand)  koristi za formiranje najbolje Kombinacije.

Kombinacija – pet (5) karata koje su iskombinovane od 2 glavne karte i 5 zajedničkih karata. Vidi 2.4. za jačinu Handa od najniže do najviše kombinacije.

Flop – prve tri (3) zajedničke karte koje su podjeljene nakon što je svih šest Pozicija dobilo svoje dvije glavne karte i nakon što je završen drugi krug beta.

Turn – četvrta zajednička karta koja je podjeljena nakon trećeg kruga beta.

River – peta zajednička karta koja je podijeljena nakon  četvrtog kruga beta.

Odbačena karta – karta koja je podijeljena sa vrha špila i okrenuta licem prema dole i to prije otvaranja flop-a, turn-a i river-a.

Kiker – karta koja ne učestvuje direktno u određivanju jačine ruke ali koja može odrediti ishod ukoliko imamo izjednačene ruke po jačini kombinacije.

Cut karta – posebna karta kojom se pokriva donja karta da bi se spriječilo otkrivanje donje karte.

 

Pravila:

Svaka Pozicija dobija dvije (2) karte okrenute licem prema gore. I Bord se dijeli okrenut licem prema gore. Rezultati se određuju na osnovu video snimka i podataka skenera koji je skenirao svaku kartu koja je okrenuta licem prema gore a koje se nalaze na stolu.

Cilj igre je sastaviti najbolju kombinaciju od pet karata i to tako što će se iskombinovati karte sa Pozicije i Borda. Pozicija ili Pozicije sa najjačom rukom pobjeđuju.

Draw (Izjednačenje). Draw je moguć ukoliko Pozicije i to više od jedne imaju istu Kombinaciju. U ovom slučaju dobitak se isplaćuje svim igračima koji su postavili svoje uloge na bilo koji od pobjedničkih Hand-ova kao i u bilo kojem krugu beta. Ako je najjača ruka na Board-u, onda sve Pozicije, Hand-ovi i igrači dobijaju i isplaćuje im se dobitak za bilo koji postavljeni bet na bilo koji Hand.

Moguće poker kombinacije (od najniže do najviše):

 

High Card (Visoka Karta). Ruka u kojoj se ne nalazi niti jedna od dole navedenih kombinacija. Ruka sa najvišom kartom pobjeđuje. Par. Bilo koje dvije (2) karte istog broja ili slike (dva asa ili dva kralja…). Ako više ruku  ima Par onda igrač sa najvišim parom pobjeđuje. Ako vise ruku ima isti par onda će ruka sa jačim kikerom pobijediti. Dva para. Bilo koje dvije (2) iste karte sa još bilo koje dvije (2) iste karte. Ako više Pozicija ima ruku sa dva para, ruka sa jačim parom pobjeđuje. Ako dva igrača imaju ista dva para onda će ruka sa jačim kikerom pobijediti. Tri iste. Bilo koje tri (3) iste karte. Ako nekoliko ruku ima  tri iste onda ce ruka sa najjačim trilingom pobijediti. Ako dve ruke imaju isti triling onda će ruka sa jačom četvrtom i/ili petom kartom pobijediti. Straight (Skala). Bilo kojih pet (5) karata u nizu bez obzira na boju. As se može računati i kao niska karta (A,2,3,4,5) i kao visoka karta (10,J,Q,K,A). Boja. Bilo kojih pet (5) karata iste boje koje ne moraju biti poredane u nizu. Ako više ruku ima boju, onda jedna od dvije glavne karte (Pocket card) određuje najjaču ruku.

Full House. Bilo koji triling (3)i bilo koji par (2) kombinovani zajedno. Ako više ruku ima Full House onda ruka koja ima jači triling pobjeđuje. Ako više ruku ima isti triling onda ruka sa jačim parom pobjeđuje. Četiri iste (Poker). Bilo koje četiri (4) iste karte. Ako više ruku ima Poker onda ruka sa jačim Pokerom pobjeđuje. A ako više ruku ima isti Poker onda ruka sa jačim kikerom pobjeđuje.

Mali Fleš. Bilo koja Skala sa svih pet (5) karata iste boje. Ako nekoliko ruku ima Mali Fleš onda ruka sa jačim Malim Flešom pobjeđuje. Veliki Fleš. Skala od Desetke do Asa sa svih pet (5) karata iste boje. Ovo je najjača poker ruka.

 

Igra:

Diler dijeli dvanaest (12) karata okrenutih licem prema gore na šest (6) Pozicija u pravcu kretanja kazaljke na satu. Svaka pozicija od 1 do 6 dobije dvije glavne karte (Hand 1, Hand 2, Hand 3, Hand 4, Hand 5 i Hand 6).

Prvi krug beta. Prvi krug beta počinje čak i prije nego su podijeljene glavne dvije karte. Igrači mogu postaviti svoje uloge na jedan ili više mogućih ishoda.

Ne postoji limit na broj betova koji mogu biti postavljeni na jedan ili na nekoliko ishoda. Igrači mogu postaviti uloge na jedan, dva, tri, četiri, pet ili na svih šest Hand-ova i to u jednom ili u nekoliko krugova beta.

Drugi krug beta. Glavne karte se dijele nakon prvog kruga beta a ažurirane šanse za svaku ruku budu prikazane na ekranu. Počinje druga runda uloga. Ulozi koji su postavljeni u prvom krugu ne utiču na uloge postavljene u drugom krugu.

Treći krug beta. Diler odbacuje jednu kartu sa vrha špila i dijeli Flop (prve tri (3) zajedničke karte) okrenute licem prema gore nakon drugog kruga beta a šanse za svaku ruku se ažuriraju. Treći krug uloga počinje i igrači mogu ponovo postaviti svoje uloge na bilo koji ishod.

Četvrti krug beta. Jedna karta sa vrha špila se odbacuje i dijeli se Turn (četvrta zajednička karta) okrenuta licem prema gore, šanse su ažurirane i počinje četvrti krug beta.

Dešavaće se situacije kada pojedini ishodi neće imati šansu za pobjedu i to već na Flop-u i/ili na Turn-u. Ovi slučajevi će biti prikazani umjesto šansi na ekranu i označeni kao Lost (Izgubljeno).

Neke Pozicije mogu formirati najjaču moguću kombinaciju na Flop-u ili na Turn-u. Ove kombinacije će biti prikazane umjesto šansi na ekranu i označene kao Won (Pobjeda).

Nakon što je prikazan ishod Won ili Lost opklade se više ne primaju. Klađenja na druge ishode se nastavljaju slobodno.

Diler odbacuje gornju kartu sa špila i dijeli River kartu (petu zajedničku kartu) nakon četvrtog kruga beta program određuje rezultate izvlačenja. Pobjednička ruka ili ruke su označene sa Won a izgubljene ruke su označene sa Lost. Igračima koji su pobijedili isplaćuju se dobici, diler najavljuje ko je ili ko su pobjednici, miješaju se karte i počinje novo dijeljenje.

 

Limiti Beta:

Limiti za maksimalan i minimalan ulog su određeni od strane kompanije za igre na sreću;

 

Posebni slučajevi (Izuzeci):

Poništena izvlačenja. Poker izvlačenja mogu biti poništena ukoliko:

Skener ne moze da skenira kartu ili njegovo očitavanje se ne slaže sa kartom koja je na stolu;

Jedna ili više karata se pomiješaju ili se zagube;

Ukoliko se pojave tehnički problemi (internet konekcija, tehnički problemi u studiju ili ukoliko diler pogriješi).

Dilerove greške zbog kojih se mora poništiti izvlačenje:

Ukoliko dođe do promjene u sekvenci dijeljenja;

Ukoliko je jedna ili više karata oštećeno ili obilježeno na bilo koji način;

Ukoliko jedna ili više karata padne sa stola ili se ne može vidjeti zato što je diler napravio grešku;

Ukoliko je jedna ili više karata u špilu okrenuta tako da može da se vidi a to se desi za vrijeme miješanja;

Ukoliko diler zaboravi da uzme cut kartu (karta za presijecanje);

Ukoliko diler netačno skenira kartu ili ako se isčitavanje skenera ne podudara sa kartama koje su na stolu.

Ukoliko diler zaboravi odbaciti kartu prije Flop-a, Turn-a i River-a.

Ako se izvlačenje poništi onda su sve opklade nevažeće a ulozi su vraćeni igračima (šanse su poravnate na jedan, 1.00).

Odbacivanje ili Spaljivanje karata. Karte se spaljuju tokom igre ukoliko:

Diler uzima kartu iz cipele i okreće je licem prema gore a krug beta još nije gotov;

Diler pokaže kartu koju treba odbaciti prije Flop-, Turn-a i River-a.

Procedura spaljivanja/odbacivanja okrenutih karata:

Ako diler pokaže okrenute karte svim igračima;

Kada diler najavi da će izbaciti određenu kartu okrenutu licem prema gore;

Diler stavlja odbačenu kartu na lijevu stranu ispred cipele a odbačene karte se odlažu za cijelo vrijeme trajanja igre (na desnoj strani  ekrana);

Ako diler nastavi normalno igru.

Svaka karta koja je odbačena a nije dodatna odbačena karta ali se smatra za jednu od odbačenih karata prije Flop-a, Turn-a ili River-a u svakoj igri.

Smatra se tehničkom greškom ako dođe do nepodudaranja u grafičkom predstavljanju (različite bet šanse, pogrešna pobjednička ili gubitnička ruka) ili putem video stream-a za vrijeme izvlačenja u nekoj od kladionica. Opklade koje su uplaćene u kladionici će biti nevažeće osim ako igrač može dati zadovoljavajući vizualni dokaz da bi se potvrdila greška (fotografija ili video snimak).

 

Procedura organizovanja igre:

Igre traju 24/7 sa pauzama za održavanje i to po potrebi, a diler i promjena karata se prikazuju uživo da svako može da vidi.

Karte:

Špil karata je okrenut licem prema gore prije početka emitovanja. Igrači mogu vidjeti da su sve karte na broju i da niti jedna ne fali niti da ima koja viška.

Špil se mijenja nakon svakog otkazanog dijeljenja, periodično i nasumično po diskreciji organizatora igre.

Standardan špil od 52 karte se koristi za ovu igru. Svaka karta ima jedinstveni bar kod koji se skenira putem skenera koji je ugrađen u sto i to se uradi kada su karte podijeljene.

 

Oprema koja se koristi:

Standardan špil od 52 karte. Svaka karta ima svoj bar kod.

Cut karta.

Sto sa šest Pozicija koje su označene brojevima od 1 do 6 gdje se stavljaju glavne karte i posebno mjesto na sredini stola za Board.

Integrisani skener u stolu koji se koristi za skeniranje bar kodova na kartama.

 

Dodatne informacije:

Pravila i Propisi su objavljeni na velikom broju različitih jezika u svrhu informisanja kao i da bi igrač imao jednostavniji pristup svim tim informacijama. Samo je Engleska verzija legalna osnova između Igrača i Operatera i u slučaju bilo kakve nepravilnosti između ne-engleske i engleske verzije Pravila i Propisa, Engleska verzija će prevladati.

 

18. KLAĐENJE NA BAKARAT
 

Uslovi:

Betting round - vrijeme za primanje opklada igrača.

Odds - numerički izraz određen na osnovu matematičke vjerovatnoće ishoda, koji se množi iznosom igračevog uloga kako bi se izračunao dobitak.

Value - vrijednost karte u nizu iste boje (npr Dvojka, Žandar, Kec).

Suit - jedna od četiri vrste karata (Srca, Kocke, Pikovi, Listovi).

Number type - par ili nepar.

Deck - set od 52 (pedeset dvije) karte koje se sastoje od trinaest karata iz svake od četiri boje (Dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, Žandar, Dama, Kralj, Kec).

Shoe – uređaj, kutija u kojem se nalazi šest špilova karata prije početka igre.

Draw – jedno dijeljenje karata koje počinje sa prvom rundom klađenja i završava kada diler najavljuje ishod dijeljenja, prikuplja iskorištene karte okrenute licem prema gore na stolu i stavlja ih u kutiju za iskorištene karte.

Betting outcome - moguće tumačenje ishoda jedanog djeljenja izraženo u kvotu koja se može promijeniti u toku izvlačenja u zavisnosti od promjene matematičke vjerovatnoće ishoda.

Betting options - popis svih opklada koje su na raspolaganju igraču.

Player – igrač, jedna od strana u igri kojoj diler dijeli karte.

Banker – bankar, jedna od strana u igri kojoj diler dijeli karte.

Tie - ishod u igri, moguć ako nakon otvaranja svih karata igrač i Bankar imaju iste / jednake vrijednosti trenutku.

Natural hand - situacija kada je ukupan broj poena igrača i (ili) Bankera nakon dijeljenja dvije karte svakom od njih je 8 (osam) ili 9 (devet).

Additional bets – ishod klađenja koji ne zavisi od glavnog ishoda klađenja (Player Pair, Banker Pair, Either Pair, Perfect Pair, Big, Small).

Player pair – prve dvije karte podjeljenje igraču iste vrijednosti (npr, kraljevi klubovi i kraljevi pikovi).

Banker pair - prve dvije karte podjeljenje Bankaru iste vrijednosti (npr, žandari u srcu i žandari u kocki).

Any pair - prve dvije karte podjeljenje Bankaru ili igraču iste vrijednosti (npr, pikove dame i dame srce).

Perfect pair - par identičnih karata iste boje i vrijednosti (npr, dva kralja srce).

Small – podjeljenje karte Bankaru I igraču koje u zbiru iznose ukupno 4.

Big - podjeljenje karte Bankaru I igraču koje u zbiru iznose ukupno 5 ili više. 

Pravila:

Igra se igra između dvije strane - igrača i bankara. Diler u igri dijeli dvije karte svakoj od strana u svakom izvlačenju. U posebnim situacijama diler dijeli treću kartu igraču i (ili) bankaru. Pravila dijeljenja treće karte su opisana u paragrafu 2.6.

Dijeljenje:

Karte se dijele svakoj od strana I to po jedna karta u svakom krugu sve dok obje strane ne dobiju po dvije karte okrenute licem prema gore.

Player (igrač) uvijek dobija prvu kartu.

Kada obje strane imaju dvije karte licem prema gore, situacija se procenjuje i u skladu sa fiksnim pravilima (vidi 2.6) utvrđuje se da li igrač i (ili) bankar treba da dobije treću kartu.

Cilj igre je prikupiti ukupno bodova što je moguće bliže ili jednako 9 (devet). Pobjednik igre je strani čija je suma bodova bliža 9 (devet), nakon što nema više karata koje se mogu dijeliti u skladu sa pravilima.

Tie (nerješeno). Tie nastaje kada igrač i bankar imaju jednak zbir bodova. U slučaju izjednačenog rezultata kladioničari koji su stavili opklade na ovakav ishod isplaćuju svoje dobitke. Opklade na igrača i (ili) bankara se poništavaju i kladioničari dobiju ulog nazad (kvota se izjednačava na jedan (1.00)).

Vrijednosti karata u poenima:

Kec ima vrijednost 1 (jedan) poen.

Zbir poena karata od dvice (2) do devet (9) je jednak broju numeričkih brojeva datih karata.

Vrijednost slikovnih karata (žandar, dama, kralj) i deset (10) je nula (0).

Izračun ukupnih bodova:

Svi poeni karata svakog igrača se sumiraju I izračunava se ukupan zbir poena igrača.

Ako je ukupan iznos poena izražen u dvocifrenom broju, prva cifra broja se ignoriše i zbroj poena se određuje samo na osnovu druge cifra tog broja. Na primjer, zbir od devet (9) i četiri (4) je 13, tako da će rezultat biti 3. Zbir od sedam (7) i osam (8) je 15, a rezultat će biti 5.

Dodatne opklade:

Pored glavnnih opklada na Igrača, Bankara ili Tie, postoje dodatne opcije klađenja, kao što su opklade na parove i opklade na zbir podjeljenih karata. Kvote za ove rezultate promijenjive su sa svakom rundom klađenja.

Opklade na parove (Player pair, Banker pair i Any pair) dobitne su samo kada su podjeljenje prve dvije karte igraču i bankaru. Treća karta se ne računa i ne koristi se za formiranje parova.

Opklade na ukupan zbir podjeljenjih karata mogu se takođe postaviti. Klađenje na Small (manje) dobitno je kada ukupan zbir podjeljenih karata iznosi 4. Klađenje na Big (više) dobitno je kada je zbir 5 ili više od podjeljenih karata.

Dodatne opklade nisu povezane sa glavnim opkladama. Moguće je postaviti glavni ulog na igrača i dodatni ulog na Banker pair i obrnuto. Dodatne oklade mogu se postaviti bez klađenja na glavne opklade.

Tabele za pravila djeljenja treće kartice:

 

 

Za igrača:

Zbir poena igrača nakon dvije karte

Akcija

0-1-2-3-4-5

Treća karta se uvijek dijeli

6-7

Treča karta se ne dijeli

8-9

Natural hand – treća karta se ne dijeli

 

Za bankara:

Zbir poena bankara nakon dvije karte

Treća karta se dijeli, ako je vrijednost treće karte igrača:

Treća karta se ne dijeli, ako je vrijednost treće karte igrača:

0 – 1 – 2

Treća karta se uvijek dijeli

Treća karta se uvijek dijeli

3

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9

8

4

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 8 – 9

5

4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9

6

6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9

7

Treća karta se ne dijeli

Treća karta se ne dijeli

8-9

Natural hand – treća karta se ne dijeli

Natural hand – treća karta se ne dijeli

 

Izuzeci od pravila:

Ako nakon prve dvije karte koje su podijeljenje svakom igraču ukupan zbir poena igrača i (ili) bankara iznosi 8 (osam) ili 9 (devet), ta ruka se naziva Prirodna ruka (natural hand), i karte se više ne dijele. Igra je zaustavljena, izračunava se ukupni zbir poena za igrača i bankara i pobjednik se proglašava. Ovo pravilo ima prednost nad svim ostalim pravilima.

Ako nakon prve dvije karte koje su podijeljene svakom igraču ukupan zbroj poena igrača iznosi 6 (šest) ili 7 (sedam), a ukupna zbir poena bankara je 5 (pet) ili manje (od 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5) onda bankar dobija treću kartu. 

 

Igra:

Prvi krug klađenja. Opklade se mogu postaviti i prije nego što se karte podijele tokom prve runde klađenja. Kladioničari se mogu kladiti na jedan ili više dostupnih ishoda.

Drugi krug klađenja. Nakon prvog kruga klađenja igrač dobija prvu kartu i nove kvote za ishod klađenja se prikazuju na ekranu i drugi krug klađenja počinje. Opklade postavljenje u prvom krugu klađenja nemaju uticaja na opklade drugog kruga klađenja stoga kladioničari se mogu kladiti na iste ili različite ishode više puta.

Treći krug klađenja. Nakon drugog kruga klađenja bankar dobija prvu kartu i nove kvote za ishod klađenja se prikazuju na ekranu i treći krug klađenja počinje. Nakon ovog krug klađenja igrač i bankar dobijaju drugu i ako je potrebno treću karticu svaki (vidi 2.6). Rezultati se obračunavaju i dobitnik opklade se prikazuje na ekranu.

Promjena karata:

Kada je manje od 40 karata ostalo u “shoe” (kutija sa špilovima karata) diler najavljuje da će kutija biti promijenjena nakon što se podijele karte.

Diler stavlja sve iskorištene i neiskorištene karte u korištenu kutiju za špilove. Prazna kutija se zamijenjuje sa punom I nova kutija sa promiješanim kartama je spremna za upotrebu. Puna kutija sa korištenim kartama je zamjenjena sa praznom kutijom takođe. Ova promjena se radi u realnom vremenu kada kladioničari i publika to mogu vidjeti.

Miješanje karata. Nakon što je kutija sa kartama zamjenjena, drugi diler dolazi i mješa karte, dok svi to vide i priprema karte za dijeljenje. Obe kutije su vidljive na ekranu svo vrijeme tako da kladioničari mogu vidjeti mješanje i promjenu karata.

 

Ograničenja u klađenju:

Maksimalna i minimalna ograničenja su određena od strane kompanije/organizatora igre.

 

Posebni slučajevi:

Otkazano izvlačenje. Izvlačenje u igri Klađenje-na-Bakarat može se otkazati ako:

Skener ne može skenirati karticu ili njegovo očitanje ne odgovara karti na stolu;

Karta ili karte se pojavljuju na pogrešnom mjestu ili bivaju izmješane;

Javljaju se tehnički problemi (problemi sa internet konekcijom, tehničke greške u studiju ili greške dilera). Greške dilera koje mogu izazvati da izvlačenje bude otkazano:

Sekvenca dijeljenja je promjenjena (vidi 5.2.2);

Karta ili karte su označene ili oštećene;

Karta ili karte padaju sa stola ili se ne mogu vidjeti na ekranu, zbog greške dilera;

Karta ili karte u špilu su okrenute licem i slika / broj je vidljiv zbog nepravilnog mješanja;

Diler je zaboravio da koristi sigurnosnu kartu;

Diler pogrešno skenira kartu ili karte i očitanja skenera ne odgovaraju kartama na stolu.

Ako je izvlačenje otkazano, sve opklade su nevažeće i ulog se vraća igračima (kvote su izjednačene na 1).

“Spaljivanje” karata. Karte mogu biti “spaljenje” za vrijeme igre, ako:

Diler uzima i pokazuje kartu licem prema gore iz špila kada krug klađenja nije završen;

Kartica se ne može skenirati ili pročitati u programu zbog tehničkih razloga.

Spaljivanje karata - procedura:

Diler pokazuje karte licem prema gore svim igračima;

Diler najavljuje da će navedena karta biti spaljena;

Diler stavlja kartu u korištenu kutiju za karte;

Diler uzima novu kartu iz kutije umjesto spaljene karte.

 

Procedura organizacije igre:

Igra izvlačenja traje 24/7 sa pauzama za održavanje po potrebi, međutim, sve ostalo uključujući i dilera i promjene karata je prikazano uživo da svako vidi. 

 

Oprema koja se koristi u igri:

Šest standardnih špilova od 52 (pedeset dvije) karte. Svaka karta ima jedinstveni bar kod koji se skenira integrisanim stolnim skenerom kada se karte dijelei na stolu.

Integrisani stolni skener koristi se za skeniranje bar kodova na kartama.

Sigurnosna karta koristiti se za pokrivanje dna špila karata.

Kutija sa promiješanim kartama iz koje diler dijeli karte.

Sto sa dva označena mjesta za karte igrača i bankara.

Kutija za iskorištene karte, gdje diler stavlja iskorištene karte nakon dijeljenja.

 

Dodatne informacije:

Ova pravila i propisi objavljuju se na različitim jezicima za informativne svrhe i lakoću pristupa igrača. Samo engleska verzija je pravna osnova odnosa između igrača i operatora I u slučaju bilo kakvog neslaganja između ne-engleske verzije i engleske verzije ovih pravila i propisa, engleska verzija će prevladati.

19. RULET

Rulet se sastoji od bijele kuglice, točka i stola koji je podijeljena na sektore zelene, crvene i crne boje, označeni brojevima 1-36 i 0. Ostatak stola prikazuje polje na koje igrači stavljaju opklade.

Polje se sastoji od dva dijela: vanjskog i unutrašnjeg. Unutrašnji dio polja je numerisan sa 37 brojeva 0-36, koji su obojeni crveno, crno, i polje 0 koje je zelene boje. Važno je znati gdje igrač stavlja ulog na ruletu. Igrač mora odrediti ispravan plasman opklada.

Diler vrti točak u jednom smjeru i baca malu bijelu kuglu u suprotnom smjeru. Diler nema pravo da menja rotaciju točka i bjele kugle sve dok igrač igra. Opklade se mogu izvršiti prije najave dilera "Postavljanje uloga je završeno". Kada kuglica stoji, diler objavljuje pobednički broj.

Kad kuglica padne iz ruleta, igrači imaju pravo na promjenu iznosa opklada i polja opklada.

Kada se opklade vrše na poljima 1-18, 19-36, parnim, neparnim, crvenim ili crnim, a kuglica se zaustavlja na 0, tada se sve opklade prenose organizatoru.

 

Načini klađenja

Dobit na osnovu uloga

Sve na jednom polju (uključujući broj 0) (1 broj)

ulog se množi sa 35

Na liniji koja dijeli polja (uključujući 0) (jedan od 2 broja)

ulog se množi sa 17

Jedno od polja u datom smjeru (jedno od tri broja)

ulog se množi sa 11

Na raskrsnici polja (jedan od 4 broja)

ulog se množi sa 8

Jedan od 6 brojeva

ulog se množi sa 5

Jedan od 12 brojeva (1-12, 13-24, 25-36)

opklada se utrostručuje

Jedan od brojeva niza

(prvi - 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34;

drugi 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35;

treći - 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36)

opklada se utrostručuje

Jedan od 18 brojeva (1-18, 19-36)

ulog se udvostručava

Crvena ili crna (pogodak u boji)

ulog se udvostručava

Neparno ili parno

ulog se udvostručava

 

Lightning Roulette

U “Lightning Roulette” se primjenjuju pravila ruleta, sa jednom iznimkom: na kraju vremena klađenja nasumično odabran jedan ili više "sretnih brojeva" sa "srećnim dobitakom". Ako jedan od "sretnih brojeva" ispadne, a igrač je stavio ulog na barem jedan od ovih brojeva, tada "srećni dobitak" nije 35: 1, već može varirati od 29: 1 do 499: 1 na koeficijent nasumično izabran za ovo izvlačenje.

Rulet sa dvostrukom kuglicom

U ruletu sa dvostrukom kuglicom primjenjuju se pravila ruleta, s jednom razlikom: u izvlačenju se koriste dvije kuglice istovremeno. Kuglice se uvijek kreću u jednom smjeru, ali jedna lopta uvijek slijedi drugu. Kuglice se mogu zaustaviti na jednom, kao i na različitom broju. U ruletu sa dvostrukom kuglicom postoje unutrašnje i vanjske oklade.

Interni ulozi su sljedeći:

- Sve na jednom polju (uključujući 0) (jedan broj);

- Na liniji koja dijeli polja (uključujući 0) (jedan od 2 broja);

- Jedno od polja u datom smjeru (jedno od 3 broja);

- Na raskrsnici polja (jedan od 4 broja);

- Jedan od 6 brojeva.

Interne opklade plaćaju se prema donjoj tabeli. Unutrašnje opklade su dobitne ako barem jedna lopta padne na broj internih uloga. Ako igrač postavi dvije različite opklade, a jedna od lopti se postavi na jednu od opklada, a druga lopta se postavi na drugu opkladu, obje opklade pobjeđuju. Igrač dobija dvostruku pobjedu ako obje lopte padnu na interne brojeve uloga.

Vanjske opklade su sljedeće:

- Jedan od brojeva niza (prvi - 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34; drugi - 2,5,8,11,14,17,20, 23,26,29,32,35; treće - 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36);

- Jedan od 12 brojeva (1-12, 13-24, 25-36);

- Crvena (pogodak u boji);

- Crna (pogodak u boji);

- Crvena ili crna (pogodak u boji);

- Paran;

- Neparan;

- Jedan od 18 brojeva (1-18);

- Jedan od 18 brojeva (19-36);

- Dve kuglice na bilo kojem broju;

- Dve kuglice na odabranom broju.

Vanjske opklade se plaćaju prema donjoj tabeli. Igrač pobjeđuje ako obje lopte padnu na brojeve koji odgovaraju vanjskoj okladi.

Načini klađenja

Dobit na osnovu uloga

Sve na terenu (uključujući 0) (jedan broj)

Opklada se množi sa 17 puta

Na liniji koja dijeli polja (uključujući 0) (jedan od 2 broja)

Opklada se množi sa 8 puta

Jedno od polja u datom smjeru (jedno od 3 broja)

Opklada se množi sa 5 puta

Na raskrsnici polja (jedan od 4 broja)

Opklada se množi sa 3.5 puta

Jedan od 6 brojeva

Opklada se množi sa 2 puta

Jedan od brojeva stupaca

(prvo - 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34;

drugo - 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35;

treće - 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36)

Opklada se množi sa 8 puta

Jedan od 12 brojeva (1-12, 13-24, 25-36

Opklada se množi sa 8 puta

Crvena (pogodak u boji)

Opklada se množi sa 3 puta

Crna (pogodak u boji)

Opklada se množi sa 3 puta

Crvena ili crna (pogodak u boji)

Opklada se množi sa 2 puta

Paran

Opklada se množi sa 3 puta

Neparan

Opklada se množi sa 3 puta

Jedan od 18 brojeva (1-18)

Opklada se množi sa 3 puta

Jedan od 18 brojeva (19-36)

Opklada se množi sa 3 puta

Dve kuglice na bilo kojem broju

Opklada se množi sa 35 puta

Dvije kuglice na odabranom broju

Opklada se množi sa 1300 puta

 

Američki rulet

U američkoj ruleti vrijede pravila ruleta, sa jednom razlikom: u američkom ruletu, osim 0 (nula), postoji i 00 (dvostruka-nula, polja 0 i 00 su obojena zeleno, ostala polja su crvena i crna). Kao rezultat toga, u ovoj igri postoji i „Pet uloga“ za koje bet-čip mora biti postavljen između 0 i 1 na vanjskoj liniji (na mjestu gdje je donji desni dio broja 0 ukršten sa lijevim dijelom broja 1).

„Pet opklada“ sastoji se od sljedećih pet brojeva: 0, 00, 1, 2, 3, dobitni iznos se isplaćuje u omjeru 6: 1.

Auto-Roulette La Partage, French Roulette Gold

Za ove vrste ruleta primjenjuju se pravila ruleta, osim: kada se lopta pojavi na 0, tada prema utvrđenom pravilu, u slučaju jednakih uloga (poput crvenih / crnih, parnih / neparnih, 1-18 / 19- 36), pola uloga se vraća.

20. BLACKJACK

Blackjack je poznat širokom krugu igrača kao "21". Zbog jednostavnosti pravila i velikih dobitaka, “BlacJack” je jedna od najprofitabilnijih igara. Dobitna kombinacija karata trebala bi biti ukupno 21 bod, ni manje ni više.

Za organizaciju igre potrebno je sljedeće:

a) 8 špilova karti

b) poseban sto za igranje

c) posebna kutija za karte koje učestvuju ,a  koja je napravljena tako da se karte na određen  način izvlače  iz kutije.

Na početku igre ili kada se špilovi  karata zamijene novim, diler  otvara karte u obliku polumjeseca na stolu kako bi igrači bili sigurni da su sve karte u špilu  dostupne.

Zatim, diler miješa karte, izvadi nasumičnu kartu i podijeli špil na dva dijela, zatim uzme desnu polovicu špila i stavi  iza karte te uzme drugu kartu za “rezanje” da podijeli špil  omjerom 2/3 te veliki dio stavlja ispred u posebnu kutiju karata. Igrom upravlja diler koji sa svim igračima igra na osnovu kutije  s lijeve strane.

Igrač treba da sakupi karte u igri  čija ukupna suma ne prelazi 21, ali prelazi sumu karata dilera. U tom slučaju igrač je pobijedio. Ako suma karata dilera nije veća od 21 i veća je od broja bodova igrača, igrač je izgubio. Ako je zbir  karata koje su igrač i diler prikupili jednak (ali ne veći od 21), smatra se izjednačenim.

Sve opklade moraju se izvršiti prije isteka roka predviđenog za klađenje. Svaki igrač pravi opkladu na polju ispred sebe. Tako vidimo koji igrači nastavljaju igru. Trenutak ulaska ili napuštanja igre smatra se trenutkom kada su opklade izvršene. Igrač može igrati na jednom polju, a najviše na tri polja.

Diler svakom igraču daje dvije karte (licem prema gore) I uzima jednu kartu za sebe (licem prema gore) iz posebne kutije u kojoj se nalaze karte za igranje. Numeričke vrijednosti karata su označene na njihovom licu, osim Asa, koji se procjenjuje na jedan ili jedanaest, zavisno od situacije u igri,  vojnik, kraljica I kralj imaju vrijednost deset. Kombinacija Asa i bilo kojih deset naziva se “Black Jack”.  Ko je vlasnik te kombinacije , podrazumijeva se da je pobjednik, izuzev situacije kada je I diler vlasnik “Black Jack” kombinacije. U tom slučaju rezultat igre smatra se nerješenim.

Ako je kombinacija karata igrača “Black Jack”, a kombinacija dilera nije, igrač dobija svoj dobitak u omjeru 3: 2 u odnosu na njegovu opkladu. Ako je dilerova kombinacija Black Jack, a kombinacija igrača nije, igrač gubi opkladu. Svaka kombinacija koja prelazi 21 u kartama za igru smatra se “a bust” (raspadom)  što je poraz. Kolekciju karata uvijek započinje igrač, a ako njegova kombinacija karata prelazi 21 smatra se poraženim čak I ako dilerove karte za igru prelaze 21. Ako diler ima”a bust” tada svi ostali igrači , osim igrača čija kombinacija karata prelazi 21, smatraju se pobjednikom.

Diler nema pravo izbora, za njega se igra nastavlja sa tačno definisanim  pravilima.

Diler mora uzeti toliko karata da kombinacija tih karata ne prelazi 16 bodova i prestati uzimati karte kada je kombinacija jednaka 17 bodova ili veća od 17 bodova. Ako je dilerova  kombinacija koja se sastoji od dvije karte jednaka 17 bodova i barem jedna od ove dvije karte je As, tada igrač mora prestati uzimati karte. Ako su prve dvije karte već podjeljene, igrač mora odlučiti koje će korake poduzeti i tu odluku treba donijeti na temelju ukupnog iznosa njegovih karata i bodova dilera.

Igrač mora odlučiti koji od sljedećih koraka će preduzeti:

 Uzeti  jednu ili više karata (Hit) ili je dovoljno da ostane s prve dvije karte i da ne uzima  više (Stand).

 Ako dvije igračeve karte imaju iste numeričke vrijednosti, onda on / ona može podijeliti (Split) par i svaku kartu učiniti prvom u novoj ruci, napravivši još jedan ulog od svog izvornog uloga.  U ovom slučaju, diler daje još jednu kartu u oba dijela igračeve podjele, a igrač počinje da donosi odluku istim redoslijedom, sa lijeva na desno, za svoje već dvije ruke. U ovom slučaju igrač ne zauzima drugo polje, umjesto toga nastavlja da igra sa dvije ruke na već zauzetom polju.

 Igrač može udvostručiti opkladu (double down). To znači da igrač pravi opkladu jednaku početnoj i prima samo jednu kartu, a u slučaju pobjede dobija dobitak  dvostruko veći od originalnog uloga.

 Igrač, bez obzira na jediničnu vrijednost karte dilera, može napustiti/predati  igru (Surrender) i dobiti samo polovinu prvobitne opklade kao povrat. U međuvremenu, diler pita svakog igrača na poljima  po redu, ako žele napustiti igru dok igraju svaku kombinaciju.

 Igrač može osigurati svoju originalnu opkladu od dilera  Black Jack-a ako je otvorena karta dilera As. Kladi se u polovini početnog iznosa na polju "Insurance". Ulog za “Insurance” plaća se u omjeru 2:1 u korist igrača ako se pokaže da je dilerova  kombinacija "Black Jack". Ako kombinacija igrača nije „Black Jack“, tada diler osvaja dobitak na polju “Insurance (osiguranje) i nastavlja igru.

 Igrač čija je  kombinacija  karata za igru  „BlackJack“, a dilerova  karta je As, može radije da uzme „Even money“, odnosno ulog  jednak njegovom inicijalnom (osim u omjeru 3:2,  plaća se kao u slučaju Black Jack-a), jer je u tom slučaju moguće da I kombinacija karata  dilera  predstavlja  "BlackJack".

Nagrade:

1. U slučaju „BlackJacka“, dobitak se isplaćuje u omjeru 3:2.

2. U slučaju dobitne kombinacije, dobitak se isplaćuje u omjeru 1:1.

3. Ako je diler  napravio kombinaciju "BlackJack", igraču će biti isplaćen njegov  dobitak u omjeru 2:1 u slučaju "Insurance".

U BlackJacku , osim gore spomenuta tri glavna dobitka, igrači imaju priliku osvojiti dodatne opklade koje imaju koristi bez obzira na glavni rezultat opklade.

Idealni parovi ( par napravljen od prve dvije karte podijeljene igraču)

 

Kombinacije

Dobici

Par istih karata  (na primjer, kada su prve dvije karte igrača 8 srce; 8 ♥, 8 ♥)

25:1

Par istih boja (na primjer, kada su prve karte igrača 7 srce i 7 karo; 7 ♥, 7 ♦)

12:1

Par karata različitih boja (na primjer, kada su prve dvije karte igrača 10 srce i 10 tref; 10 ♥, 10 ♣)

6:1

 

21 + 3 (kombinacije napravljene od prve dvije karte igrača i dilerove prve karte)

 

Kombinacije

Dobici

3 iste karte (na primjer, kada su prve karte igrača i prva dilerova karta 6 srce; 6 ♥, 6 ♥, 6 ♥)

100:1

Niz od 3 karte istog znaka (na primjer, kada su prve 2 karte igrača i prva karta dilera napravili niz karo zajedno; 10 ♦, 9 ♦, 8 ♦)

40:1

Mješovita trojka (na primjer, kada prve dvije karte igrača i prva karta dilera imaju istu vrijednost,ali različite  znakove; K ♣, K ♥, K ♠)

30:1

Bilo koji niz od 3 karte (na primjer, kada prve dvije karte igrača i prva dilerova karta zajedno naprave niz; 10 ♣, 9 ♠, 8 ♦)

10:1

Bilo koja 3 znaka (na primjer, kada su prve dvije karte igrača i dilerova prva karta istog znaka; T ♥, 2 ♥, 7 ♥)

5:1

 „Bet Behind“

Sa  funkcijom „Bet Behind“, igrač se može kladiti na kombinaciju ruke drugog igrača. Rezultat opklade sa funkcijom „Bet Behind“ zavisi od rezultata ruke glavnog igrača. U slučaju pobjede, podijelit će se između igrača koji se klade pomoću funkcije „Bet Behind“ i datog igrača. Za opklade sa funkcijom „Bet Behind“ postavljaju se isti koeficijenti dobitka kao i za BlackJack igru.

Igrač se može kladiti putem funkcije „Bet Behind“, bez obzira da li ima mjesto na stolu Black Jack-a i želi li igrati svojom rukom ili ne. Međutim, igrač ne može da se kladi sa "Bet Behind" funkcijom na svoju ruku. Prije kraja opklade igrač može napraviti opkladu na bilo kojem dostupnom aktivnom polju „Bet Behind“ koji zauzima drugi igrač. Ako igrač napravi opkladu pomoću funkcije „Bet Behind“, a igrač koji zauzima to mesto odluči da neće učestvovati u datom krugu, tada će se raniji ulog odmah vratiti.

Sve odluke u datom kolu BlackJacka donose igrači na mjestima čija se imena otkrivaju. Po želji, igrač može donijeti odluku o korištenju „Insurance“ ako je otvorena karta dilera As. Po želji, igrač takođe može odlučiti da udvostruči opkladu kada igrač na čiju je ruku stavio ulog, unaprijed odluči udvostručiti opkladu ili napraviti bilo koju od „Split“ opcija.

Kasnije, igrač ima mogućnost izmjene ovih postavki, kao i uklanjanje naredbe "Pusti sve ostale igrače da naprave “Bet Behind"  ako ne želi da bilo koji drugi igrač ovo izvrši preko njegove opklade.

21. POKER

TEXAS HOLD'EM

Igra se špilom od 52 karate, uključujući karte od "2" do “A” u svakom od četiri znaka: tref, karo, srce i pik. U svakom znaku najviša karta je As “A”, najniža - "2".

Texas Hold'em temelji se na kombinacija od 5 karata koje se igraju na posebnom stolu, a svi igrači igraju jedni protiv drugih.

Igra počinje od obvezne opklade koju čine 2 igrača koji sjede s lijeve strane od dilera. Ova opklada naziva se "Blind" nakon čega uslovni diler daje 2 karte svakom igraču, krećući se u smjeru kazaljke na satu s lijeve na desno. Svaki igrač može vidjeti samo svoje karte.

Igrač koji sjedi u smjeru kazaljke na satu od uslovnog dilera započinje igru: opklade između minimalnog i maksimalnog iznosa koji je utvrdio organizator; svaki sljedeći igrač ne može dati opkladu manju od one koju je dao prethodni igrač. Nakon toga, diler stavlja 3 otvorene karte u sredinu stola - 1. krug. Zatim igrači započinju igru i diler otvara 4. kartu - krug 2. Nakon 2. kruga igrači ponovno igraju, a diler otvara posljednju petu kartu - krug 3. Na kraju svakog kruga, igrači donose jednu od sljedeće 4 odluke: 1., 2., 3. ili 4. mjesto. Nakon toga Igrač napravi najbolju kombinaciju 5 karata iz svoje 2 zatvorene karte i otvorenih karata na stolu i pravi odluku. Suština igre je upoređivanje kartata među svim igračima I pronalaženje najbolje kombinacije za pobjedu. 

Vrijednosti karata date su u tablici ispod:

NN

Kombinacije karata

1.

Najviša Karta

2.

Jedan Par

3.

Dva Para

4.

Tri iste

5.

Bilo kojih 5 u nizu (Skala)

6.

Bilo kojih 5 istog znaka (Fleš)

7.

Jedan par i tri iste(Full House)

8.

Četiri iste

9.

Pet u nizu istog znaka

10.

Pet u nizu istog znaka zaključno sa As-om “A”(Rojal Fleš)

Nakon procjene kombinacije karata, igrač ima priliku donijeti jednu od sljedećih odluka:

1. Odustati (Fold): igrač odmah odustaje, baca zatvorene karte i gubi ulog postavljen na stolu i igra je za njega završena.

2. Zove (Call): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir da zatvorene karte na sredini stola mogu stvoriti dobru kombinaciju kad se otvore. Igrač pravi opkladu jednaku onoj koju je dao prethodni igrač, ili ako je prvi koji je uložio, čini ulog u minimalno utvrđenom iznosu i nastavlja igru.

3. Podiže ulog (Raise): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir da zatvorene karte na sredini stola mogu stvoriti dobru kombinaciju kad se otvore. Igrač postavlja opkladu najmanje dvostruko veću od one koju je dao prethodni igrač, a ne veću od utvrđenog limita i nastavlja igru.

4. Provjera (Check): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir prednost karata. Igrač ne postavlja opklade za zatvorene karte u sredini stola, ali nastavlja igrati.

Kada se postave sve opklade, igrači otvaraju svoje karte i upoređuju kombinacije karata. Igrač koji posjeduje najvišu kombinaciju pobjeđuje. Ako kombinacije karata igrača imaju istu vrijednost, tada se iznos uloga dijeli ravnopravno između igrača s najvišim vrijednostima kombinacije.

U igri mogu istovremeno učestvovati 2 do 9 igrača.

Ako igrač ima pogrešan broj karata, tada se njegova kombinacija poništava, igrači dobijaju opklade nazad i igra se ponavlja.

Priređivač pruža mogućnost igračima da igraju 3 vrste Texas Hold'ema, zavisno o limitima klađenja.

“Fixed limit Holdem” - u svakom krugu iznos uloga je fiksan.

U “Fixed limit Texas Holdem”, iznos uloga unaprijed je određen odnosno fiksiran. Prije nego što igra počne i tokom prvog kruga, opklade se postavljaju kao "Big Blind". Tokom 2. i 3. kruga iznosi opklada se udvostručuju "Raise". U “Fixed limit Texas Holdem” dopušteno je napraviti samo 4 opklade u svakom krugu. Dakle, to znači 1 - opklada, 2 - rise, 3 - reraise, a 4 - cap.

 “No Limit Holdem” - igrač može uložiti bilo koji iznos opklade, uključujući sve svoje žetone (čipove).

U No Limit Holdem-u, minimalni iznos opklade jednak je "Big Blind", ali igrači mogu dati bilo kakve opklade uključujući I uložiti sve žetone(čipove).

Minimalno podizanje uloga (raise): u No Limit Holdem-u, iznos podizanja(rise) ne smije biti manji od prethodne opklade ili prethodnog podizanja(raise) u rundi. Na primjer, ako prvi igrač napravi opkladu 5, tada drugi igrač može podići ulog ne manje od 5 (dakle, ukupna opklada će biti 10).

Maksimalno podizanje (raise): ukupna opklada igrača (svi čipovi koje ima na raspolaganju na stolu).

U No Limit Texas Hold'emu nema ograničenja u količini podizanja(raise).

Pot Limit Holdem - minimalna oklada jednaka je "Big Blind", ali igrači mogu uložiti bilo koju opkladu koja ne prelazi ukupan iznos banke i dvostruki iznos od zadnjeg povećanja (raise).

Minimalno povećanje (raise): iznos povećanja(raise) ne smije biti manji od prethodne opklade ili povećanja u rundi. Na primjer, ako prvi igrač napravi opkladu 5, tada drugi igrač može povećati ne manje od 5 (dakle, ukupna opklada će biti 10).

Maksimalno povećanje (raise): maksimalno povećanje (raise) je jednako iznosu banke plus dvostrukom posljednjem povećanju. Na primjer, igra se s 10/20 blindovima, prvi igrač je napravio opkladu 10 (Small Blind), drugi - 20 (Big Blind), treći igrač povećava na  40, nakon čega četvrti igrač ponovo povećava za 40. Dakle, banka čini 10 + 20 + 40 + 40 = 110. Maksimalno povećanje petog igrača može biti 110 + 2x40 (već postojeća banka + duplo opklada koju je napravio prethodni igrač), tako da će maksimalno povećanje biti 190 za ovog igrača.

U Pot Limit Texas Hold'emu ne postoje ograničenja u količini povećanje.

U ovom slučaju igrač s najvišom kombinacijom pobjeđuje, bez obzira koliko je uloga (povećanja) napravio. Na primjer, ako prvi igrač ima više povećanja od drugog igrača, ali drugi igrač ima veću kombinaciju, na kraju igre se uspoređuju kombinacije, a igrač s višom kombinacijom pobjeđuje, tj. drugi igrač, bez obzira koliko je imao povećanja.

OMAHA

Igra se špilom od 52 karate, uključujući karte od "2" do “A” u svakom od četiri znaka: tref, karo, srce i pik. U svakom znaku najviša karta je As “A”, najniža - "2".

Omaha se temelji na kombinaciji od 5 karata koje se igraju na posebnom stolu, a svi igrači igraju jedni protiv drugih.

Igra počinje od obavezne oklade; opkladu postavljaju 2 igrača koji sjede s lijeve strane od uslovnog dilera nakon čega diler daje 4 karte svakom od igrača počev od lijevog igrača dijelići u smijeru kazaljeke na satu.  Igrači mogu da vide samo svoje 4 karte.

Igrač koji sjedi u smjeru kazaljke na satu od uslovnog dilera započinje igru: opklade između minimalnog i maksimalnog iznosa koji je utvrdio organizator; svaki sljedeći igrač ne može dati opkladu manju od one koju je dao prethodni igrač. Nakon toga, diler stavlja 3 otvorene karte u sredinu stola - 1. krug. Zatim igrači započinju igru i diler otvara 4. kartu - krug 2. Nakon 2. kruga igrači ponovno igraju, a diler otvara posljednju petu kartu - krug 3. Na kraju svakog kruga, igrači donose jednu od sljedeće 4 odluke: 1., 2., 3. ili 4. mjesto. Nakon toga Igrač napravi najbolju kombinaciju 5 karata iz svoje 2 zatvorene karte i otvorenih karata na stolu i pravi odluku. Suština igre je upoređivanje kartata među svim igračima I pronalaženje najbolje kombinacije za pobjedu.

Vrijednosti karata date su u tablici ispod:

NN

Kombinacije karata

1.

Najviša Karta

2.

Jedan Par

3.

Dva Para

4.

Tri iste

5.

Bilo kojih 5 u nizu (Skala)

6.

Bilo kojih 5 istog znaka (Fleš)

7.

Jedan par i tri iste(Full House)

8.

Četiri iste

9.

Pet u nizu istog znaka

10.

Pet u nizu istog znaka zaključno sa As-om “A”(Rojal Fleš)

Nakon procjene kombinacije karata, igrač ima priliku donijeti jednu od sljedećih odluka:

1. Odustati (Fold): igrač odmah odustaje, baca zatvorene karte i gubi ulog postavljen na stolu i igra je za njega završena.

2. Zove (Call): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir da zatvorene karte na sredini stola mogu stvoriti dobru kombinaciju kad se otvore. Igrač pravi opkladu jednaku onoj koju je dao prethodni igrač, ili ako je prvi koji je uložio, čini ulog u minimalno utvrđenom iznosu i nastavlja igru.

3. Podiže ulog (Raise): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir da zatvorene karte na sredini stola mogu stvoriti dobru kombinaciju kad se otvore. Igrač postavlja opkladu najmanje dvostruko veću od one koju je dao prethodni igrač, a ne veću od utvrđenog limita i nastavlja igru.

4. Provjera (Check): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir prednost karata. Igrač ne postavlja opklade za zatvorene karte u sredini stola, ali nastavlja igrati.

Kada se postave sve opklade, igrači otvaraju svoje karte i upoređuju kombinacije karata. Igrač koji posjeduje najvišu kombinaciju pobjeđuje. Ako kombinacije karata igrača imaju istu vrijednost, tada se iznos uloga dijeli ravnopravno između igrača s najvišim vrijednostima kombinacije.

U igri mogu istovremeno učestvovati 2 do 9 igrača.

Ako igrač ima pogrešan broj karata, tada se njegova kombinacija poništava, igrači dobijaju opklade nazad i igra se ponavlja.

Priređivač pruža mogućnost igračima da igraju 3 vrste Omahe, zavisno o limitima klađenja.

                “Fixed limit Omaha” - u svakom krugu iznos uloga je fiksan.

U “Fixed limit Omaha”, iznos uloga unaprijed je određen odnosno fiksiran. Prije nego što igra počne i tokom prvog kruga, opklade se postavljaju kao "Big Blind". Tokom 2. i 3. kruga iznosi opklada se udvostručuju "Raise". U “Fixed limit Omaha” dopušteno je napraviti samo 4 opklade u svakom krugu. Dakle, to znači 1 - opklada, 2 - rise, 3 - reraise, a 4 - cap.

 “No Limit Omaha” - igrač može uložiti bilo koji iznos opklade, uključujući sve svoje žetone (čipove).

U No Limit Omaha, minimalni iznos opklade jednak je "Big Blind", ali igrači mogu dati bilo kakve opklade uključujući I uložiti sve žetone(čipove).

Minimalno podizanje uloga (raise): u No Limit Holdem-u, iznos podizanja(rise) ne smije biti manji od prethodne opklade ili prethodnog podizanja(raise) u rundi. Na primjer, ako prvi igrač napravi opkladu 5, tada drugi igrač može podići ulog ne manje od 5 (dakle, ukupna opklada će biti 10).

Maksimalno podizanje (raise): ukupna opklada igrača (svi čipovi koje ima na raspolaganju na stolu).

U No Limit Omaha nema ograničenja u količini podizanja(raise).

“Pot Limit Omaha” - minimalna oklada jednaka je "Big Blind", ali igrači mogu uložiti bilo koju opkladu koja ne prelazi ukupan iznos banke i dvostruki iznos od zadnjeg povećanja (raise).

Minimalno povećanje (raise): iznos povećanja(raise) ne smije biti manji od prethodne opklade ili povećanja u rundi. Na primjer, ako prvi igrač napravi opkladu 5, tada drugi igrač može povećati ne manje od 5 (dakle, ukupna opklada će biti 10).

Maksimalno povećanje (raise): maksimalno povećanje (raise) je jednako iznosu banke plus dvostrukom posljednjem povećanju. Na primjer, igra se s 10/20 blindovima, prvi igrač je napravio opkladu 10 (Small Blind), drugi - 20 (Big Blind), treći igrač povećava na  40, nakon čega četvrti igrač ponovo povećava za 40. Dakle, banka čini 10 + 20 + 40 + 40 = 110. Maksimalno povećanje petog igrača može biti 110 + 2x40 (već postojeća banka + duplo opklada koju je napravio prethodni igrač), tako da će maksimalno povećanje biti 190 za ovog igrača.

U Pot Limit Omaha ne postoje ograničenja u količini povećanje.

U ovom slučaju igrač s najvišom kombinacijom pobjeđuje, bez obzira koliko je uloga (povećanja) napravio. Na primjer, ako prvi igrač ima više povećanja od drugog igrača, ali drugi igrač ima veću kombinaciju, na kraju igre se uspoređuju kombinacije, a igrač s višom kombinacijom pobjeđuje, tj. drugi igrač, bez obzira koliko je imao povećanja.

                SHORT DECK

                Igra se špilom od 36 karata, uključujući karte od "6" do “A” u svakom od četiri znaka: tref, karo, srce i pik. U svakom znaku najviša karta je As “A”, najniža - "6". As “A” se može koristiti kao pet (5) za stvaranje skale (na primjer, A, 6, 7, 8, 9).

Short Deck se temelji na kombinaciji od 5 karata koje se igraju na posebnom stolu, a svi igrači igraju jedni protiv drugih.

Igra počinje od obvezne opklade koju čine 2 igrača koji sjede s lijeve strane od dilera. Ova opklada naziva se "Blind" nakon čega uslovni diler daje 2 karte svakom igraču, krećući se u smjeru kazaljke na satu s lijeve na desno. Svaki igrač može vidjeti samo svoje karte.

Igrač koji sjedi u smjeru kazaljke na satu od uslovnog dilera započinje igru: opklade između minimalnog i maksimalnog iznosa koji je utvrdio organizator; svaki sljedeći igrač ne može dati opkladu manju od one koju je dao prethodni igrač. Nakon toga, diler stavlja 3 otvorene karte u sredinu stola - 1. krug. Zatim igrači započinju igru i diler otvara 4. kartu - krug 2. Nakon 2. kruga igrači ponovno igraju, a diler otvara posljednju petu kartu - krug 3. Na kraju svakog kruga, igrači donose jednu od sljedeće 4 odluke: 1., 2., 3. ili 4. mjesto. Nakon toga Igrač napravi najbolju kombinaciju 5 karata iz svoje 2 zatvorene karte i otvorenih karata na stolu i pravi odluku. Suština igre je upoređivanje kartata među svim igračima I pronalaženje najbolje kombinacije za pobjedu.

Vrijednosti karata date su u tablici ispod:

NN

Kombinacije karata

1.

Najviša Karta

2.

Jedan Par

3.

Dva Para

4.

Tri iste

5.

Bilo kojih 5 u nizu (Skala)

6.

Bilo kojih 5 istog znaka (Fleš)

7.

Jedan par i tri iste(Full House)

8.

Četiri iste

9.

Pet u nizu istog znaka

10.

Pet u nizu istog znaka zaključno sa As-om “A”(Rojal Fleš)

Nakon procjene kombinacije karata, igrač ima priliku donijeti jednu od sljedećih odluka:

1. Odustati (Fold): igrač odmah odustaje, baca zatvorene karte i gubi ulog postavljen na stolu i igra je za njega završena.

2. Zove (Call): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir da zatvorene karte na sredini stola mogu stvoriti dobru kombinaciju kad se otvore. Igrač pravi opkladu jednaku onoj koju je dao prethodni igrač, ili ako je prvi koji je uložio, čini ulog u minimalno utvrđenom iznosu i nastavlja igru.

3. Podiže ulog (Raise): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir da zatvorene karte na sredini stola mogu stvoriti dobru kombinaciju kad se otvore. Igrač postavlja opkladu najmanje dvostruko veću od one koju je dao prethodni igrač, a ne veću od utvrđenog limita i nastavlja igru.

4. Provjera (Check): igrač nastavlja igru ​​uzimajući u obzir prednost karata. Igrač ne postavlja opklade za zatvorene karte u sredini stola, ali nastavlja igrati.

Kada se postave sve opklade, igrači otvaraju svoje karte i upoređuju kombinacije karata. Igrač koji posjeduje najvišu kombinaciju pobjeđuje. Ako kombinacije karata igrača imaju istu vrijednost, tada se iznos uloga dijeli ravnopravno između igrača s najvišim vrijednostima kombinacije.

U igri mogu istovremeno učestvovati 2 do 9 igrača.

Ako igrač ima pogrešan broj karata, tada se njegova kombinacija poništava, igrači dobijaju opklade nazad i igra se ponavlja.

Priređivač pruža mogućnost igračima da igraju 3 vrste Texas Hold'ema, zavisno o limitima klađenja.

“Fixed Limit Short Deck”-u svakom krugu iznos uloga je fiksan.

U “Fixed Limit Short Deck”, iznos uloga unaprijed je određen odnosno fiksiran. Prije nego što igra počne i tokom prvog kruga, opklade se postavljaju kao "Big Blind". Tokom 2. i 3. kruga iznosi opklada se udvostručuju "Raise". U “Fixed Limit Short Deck dopušteno je napraviti samo 4 opklade u svakom krugu. Dakle, to znači 1 - opklada, 2 - rise, 3 - reraise, a 4 - cap.

                “No Limit Short Deck”-grač može uložiti bilo koji iznos opklade, uključujući sve svoje žetone (čipove).

U No Limit Short Deck, minimalni iznos opklade jednak je "Big Blind", ali igrači mogu dati bilo kakve opklade uključujući I uložiti sve žetone(čipove).

Minimalno podizanje uloga (raise): u No Limit Short Deck, iznos podizanja(rise) ne smije biti manji od prethodne opklade ili prethodnog podizanja(raise) u rundi. Na primjer, ako prvi igrač napravi opkladu 5, tada drugi igrač može podići ulog ne manje od 5 (dakle, ukupna opklada će biti 10).

Maksimalno podizanje (raise): ukupna opklada igrača (svi čipovi koje ima na raspolaganju na stolu).

U No Limit Short Deck nema ograničenja u količini podizanja(raise).

“Pot Limit Short Deck” - minimalna oklada jednaka je "Big Blind", ali igrači mogu uložiti bilo koju opkladu koja ne prelazi ukupan iznos banke i dvostruki iznos od zadnjeg povećanja (raise).

Minimalno povećanje (raise): iznos povećanja(raise) ne smije biti manji od prethodne opklade ili povećanja u rundi. Na primjer, ako prvi igrač napravi opkladu 5, tada drugi igrač može povećati ne manje od 5 (dakle, ukupna opklada će biti 10).

Maksimalno povećanje (raise): maksimalno povećanje (raise) je jednako iznosu banke plus dvostrukom posljednjem povećanju. Na primjer, igra se s 10/20 blindovima, prvi igrač je napravio opkladu 10 (Small Blind), drugi - 20 (Big Blind), treći igrač povećava na  40, nakon čega četvrti igrač ponovo povećava za 40. Dakle, banka čini 10 + 20 + 40 + 40 = 110. Maksimalno povećanje petog igrača može biti 110 + 2x40 (već postojeća banka + duplo opklada koju je napravio prethodni igrač), tako da će maksimalno povećanje biti 190 za ovog igrača.

UPot Limit Short Deck ne postoje ograničenja u količini povećanje.

U ovom slučaju igrač s najvišom kombinacijom pobjeđuje, bez obzira koliko je uloga (povećanja) napravio. Na primjer, ako prvi igrač ima više povećanja od drugog igrača, ali drugi igrač ima veću kombinaciju, na kraju igre se uspoređuju kombinacije, a igrač s višom kombinacijom pobjeđuje, tj. drugi igrač, bez obzira koliko je imao povećanja.

22. Spisak odobrenih live casino igara

Spisak odobrenih igara na sreću je promjeljiv i ažurira se prema Katalogu igara na sreću. Katalog igara na sreću donosi Uprava za igre na sreću u Službemom glasniku Republike Srpske.

Live-Auto Roulette EZUGI

Live Dealer - Roulette EZUGI

Live Dealer - Blackjack EZUGI

Oracle 360 Casino Roulette EZUGI

Live Dealer - Casino Holdem EZUGI

Live dealer - Baccarat EZUGI

24/7 live Roullete AUTHENTIC GAMING

Authentic Roullete Foxwoods AUTHENTIC GAMING

Authentic Roullete Live Aspers casino AUTHENTIC GAMING

Authentic Roullete Live Casino Royal AUTHENTIC GAMING

Authentic Roullete Platinum AUTHENTIC GAMING

Authentic Roullete Turbo AUTHENTIC GAMING

Authentic Roullete International AUTHENTIC GAMING

Auto Roullete Live Classic 1 AUTHENTIC GAMING

Auto Roullete Live Classic 2 AUTHENTIC GAMING

Auto Roullete Live Speed 1 AUTHENTIC GAMING

Auto Roullete Live Speed 2 AUTHENTIC GAMING

Auto Roullete Live VIP AUTHENTIC GAMING

Casino Floor Live Roulette AUTHENTIC GAMING

Great British Ruolette AUTHENTIC GAMING

Grand Roullete Live AUTHENTIC GAMING

Live Blackjack PRAGMATICPLAY

Live Speed Roullete PRAGMATICPLAY

Live Roellete PRAGMATICPLAY

Live European Roulette FAZI

Live Auto-Roulette PRAGMATICPLAY

Live Baccarat PRAGMATICPLAY

Live Mega Sic Bo PRAGMATICPLAY

Live Mega Wheel PRAGMATICPLAY

Live Speed Bacarat PRAGMATICPLAY

23. Promocije i bonusi

Organizator pruža bonuse i mogućnost učestvovanja u trenutnim promocijama za one učesnike koji koriste usluge Organizatora za priređivanje. Besplatane opklade, bonuse i pristup promocijama će biti poništene ili otkazane za one igrače koji zloupotrebljavaju duh takve ponude.

Organizator zadržava pravo da poništi bonus u bilo koje vrijeme u slučaju zloupotrebe i odmah zatvori račun korisnika. "Zloupotreba" uključuje, ali nije ograničena na otvaranje više računa radi mogućnosti dobijanja više bonusa. Kao prvo, učesnici mogu povući bonus iznose sa preostalog salda, nakon čega,  samo iznos bonusa koji je ostao na računu za igranje. Organizator ima pravo da otkaže bonuse i dobitak od opklada u punom ili djelimičnom iznosu bonus sume, ako  organizator posumnja da je bonus zloupotrebljen.

Učesnik može primati ili koristiti samo one ponude koje su na raspolaganju. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga promijeni uslove distribucije bonusa i grupu učesnika kojima su dostupni bonusi. Organizator ima pravo da po vlastitom nahođenju i u svakom trenutku ponudi poseban bonus za određenog klijenta ili grupe klijenata, da otkaže bonus bez ikakvog upozorenja ili kompenzacije, da promjeni uslove za bonus i / ili zamijeni jedan bonus sa drugim.

U okviru takve promocije (uključujući, ali ne ograničavajući se na "Cash Back", "Welcome bonus (Bonus dobrodošlice)", "Preporuči prijatelja" i "Besplatne opklade") samo 1 bonus je dostupan za svaku e-mail adresu, kreditnu karticu i virtuelni račun.

23.1. Promocija „Predložite prijatelja“

Promocija „Predloži prijatelja“ je dostupna ako se nudi na internet stranici, ili na jednom ili više jezika na internet stranici. U slučaju da je promocija dostupna, pristup promociji se vrši putem promotivne stranice koja je jasno prikazana na internet stranici.

Bonus se primjenjuje na postojeće korisnike koji imaju nalog ( "preporučitelj / preporučilac"), a koji se odnose na  prijatelja ili kolegu koji nema i nikada nije imalo nalog ( "preporučeni") za registraciju na internet stranici. Preporučiteljima nije dozvoljeno da preporučuju članove njihove porodice, niti prijatelje ili kolege iz istog domaćinstva ili s kojima imaju zajednički račun kreditne ili debitne kartice ili e-plaćanja. U slučaju da organizator osnovano sumnja da je preporučitelj koristio spam, velike liste za distribuciju e-mail-a ili bilo koju drugu vrstu zloupotrebe e-mail-a, kako bi preporučio nove korisnike, organizator preporučioca neće nagraditi  bonusom. Organizator zadržava pravo da nametne ograničenje broja poziva koje korisnik može poslati preporučenima po danu. Kada je ovo ograničenje na snazi, saopštava se na stranici „preporučite prijatelja“.

Organizator zadržava pravo da zadrži bonus od preporučioca i da otkaže opklade od strane jednog ili više preporučenih ako sumnja da je preporučilac / preporučeni zloupotrijebio duh ponude bonusa, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajeve u kojima preporučeni imaju iste ili vrlo slične uplate i obrasce opklada. Organizator dodatno zadržava pravo da blokira preporučioca i sve povezane preporučene, od mogućnosti da učestvuju u preporučite prijatelja promociji, da obustavi račun preporučioca i sve povezane preporučene u toku istrage zloupotrebe bonusa i / ili prevare, i da zatvori taj račun(e).

Da bi preporučioc i preporučeni dobili bonus, preporučeni, nakon što je otvorio račun, mora da uplati relevantan iznos na njegov račun kao što je navedeno u uslovima promocije, koji se nalaze na internet stranici, zatim se preporučeni mora postaviti opklade na relevantan iznos na unaprijed definisane igre. Detaljne informacije o promociji će biti postavljene na internet stranici Organizatora.

Bonusi preporučioca uključuju, ali nisu ograničeni na Cash Back Bonus Dobrodošlice, Bonus Dobrodošlice, ili druge bonuse po nahođenju Organizatora.

Ako korisnik koji se prvi put registruje ispunjava uslove za nekoliko bonusa u isto vrijeme, Organizator ima diskreciono pravo da odredi koji od tih bonusa (ili kombinacija bonusa) su na raspolaganju datom korisniku. Konkretno, preporučilac koji se registrovao tokom kampanja za  Cash Back Bonus Dobrodošlice, Bonus Dobrodošlice će imati koristi samo od jednog promotivnog bonusa po nahođenju organizatora.

Organizator može organizovati mjesečno takmičenje u  „Preporučite prijatelja“. Pobjednik je preporučilac koji preporuči najviše validnih korisnika kompaniji u toku tog mjeseca.

Svi takvi uslovi mogu se naći u sekciji "Uslovi promocije" na internet stranici organizatora.

23.2. Parcijalni Cash Back Bonus

Parcijalne Cash Back Bonus promocija je dostupna ako se nudi na internet stranici. Može biti ponuđena na jednom ili više jezika ili verzija internet stranice. U slučaju da je promocija dostupna, to je jasno prikazano na internet stranici.

Organizator učesnicima može ponuditi parcijalni Cash Back bonus za jednu ili više izgubljenih opklada, ili za izgubljenu sumu u određenom vremenskom periodu. Određeni uslovi za ovu promociju su određeni od strane Organizatora. Na primjer, promocija se može ponuditi učesnicima koji ispunjavaju definisani minimalni ulog na svom korisničkom računu, ili učesnicima čiji izgubljeni iznos je iznad minimalnog iznosa postavljenog od strane organizatora, itd. Organizator može takođe definisati dodatne uslove promocije , npr. korelacija parcijalna Cash Back sume i izgubljena suma u određenom vremenskom periodu, maksimalan iznos isplate, vrste opklada za koje su osvojeni iznosi predmet parcijalne Cash Back, itd.

23.3. Bonus Dobrodošlice

Promocija Bonusa Dobrodošlice je dostupna ako se nudi na internet stranici. U slučaju da je promocija dostupna ista je jasno prikazana na relevantnom mjestu na internet stranici.

Organizator ima pravo da ponudi bonus iznos koji je jednak djelu prve uplate učesnicima koji nikada ranije nisu imali račun, nisu nikada dobili Cash-Back bonus i / ili Bonus Dobrodošlice. U tom slučaju organizator ima pravo da definiše određene uslove, kao što je minimalna suma prve uplate, korelacija između uplate i bonus sume, maksimalnu bonus sumu, itd. Detaljne informacije o promociji se nalaze na mjestu za promocije na internet stranici Organizatora.

Primjer:

Organizator je utvrdio Bonus Dobrodošlice od 50% za novo-registrovane korisnike koji prave početni ulog od najmanje 40 EUR, na svoj račun. Bonus je ograničen na maksimalno 100 eura. Korisnik je registrovan na internet stranici Organizatora i napravio je početni ulog od 100 eura: U ovom slučaju korisnik ima pravo na 50 eura Bonusa Dobrodošlice.

24. Zabranjeno je kockanje i klađenje licima mlađim od 18 (OSAMNAEST) godina.

25. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.